Лекции по икономическа социология


Категория на документа: Други


*борбата за ограничените стоки или услуги
*борбата за собственост
*силните пазарни позиции на едни видове труд за сметка на други
*апатията и инертността на мнозинството в борбата за власт и ресурси
*олигархическите процеси в организациите - Робърт Михелс, формулира закона за олигархичната зависимост
- насилието винаги поражда ответна реакция, въпреки пасивността си народните маси са враждебно настроени към доминиращи класи и потенциално са готови за съпротива
- потенциалната съпротива се излива в бунт и ответно насилие, когато обективно е необходима социална промяна. Доминиращите фракции на управляващият елит неотстъпват доброволно властта на извършващият промяната контра-елит
- доминиращите класи и групи налагат в обществото своята ценностна система, чрез институции като религия, училище, масови медии и т.н. те налагат в обществото ценности, защитаващи техните превилегии
- допълнителен фактор гарантиращ превилегиите на управляващите класи е високата вертикална мобилност т.е. чрез отваряне на своите граници за хора от нисшите класи и съсловия управляващите създават надежди и очаквания, и стремеж за издигане по социалната стълба на най-талантливите и енергични индивиди от нисшите класи, по такъв начин те лишават нисшите класи от катализатора на тяхната борба
Б. Критика на теориите за конфликта отностно социалната стратификация и социалното неравенство
Теориите за конфликта доминират в Европейските страни
- Както и при функционализма, така и при теориите за конфликта, основните понятия са твърде абстрактни и неверифицируеми, такива понятия са например власт, насилие, доминиране и т.н.
- Теориите за конфликта надценяват ролята на субективният фактор в историческото развитие, на тяхна основа възникват най-различни "заговорнически теории"
- Теориите за конфликта са ефективен инструмент при анализ на периоди на революция, но за периодите на еволюционно развитие по-добрия теоритичен инструмент са теориите за функционализма
- Теориите за конфликта прекомерно акцентират над биполярното класово противопоставяне в обществото. Всъщност, твърде често противоречията между различните фракции на управляващата класа имат по-голяма роля за извършване на социални промени
- Често класовите конфликти водят не до соцална промяна, а до затвърждаване на статуквото и властта на доминиращите класи
Тема 5. Социално-класова стратификация - основни понятия

4. Социално неравенство - това е неравнопоставеност между индивидите и социалните групи по един или няколко социално значими признака. Във всяко едно общество, включително и в най-ранните, хората и социалните групи са заемали различно превилигировани позиции по отношение на властта и материалните блага, престижа и т.н.
Социалното неравенство се отразява както положително, така и отрицателно на общетвеното развитие. От една страна социалното неравенство е стимул за социалния прогрес, от друга страна обаче социалните неравенства зареждат обществото с разрушителен потенциал, който често води до опустошителни граждански войни, довели до загиването на много цивилизации.
Неравенствата образуват сложна йерархична система, възлова роля в тях играят икономическите неравенства. Има два основни вида неравенства:
- Социално произведени, това са неравенствата свързани с притежаването на материални блага, власт, положение в социалната йерархия и прочие.
- Природно обусловени - пол, раса, възраст и т.н.
В крайна сметка и природно обусловените неравенства имат социална природа.
5. Социална стратификация
Съвкупността от всички социални неравенства в едно общество ни дава картината на неговата социална стратификация.
* Терминът стратификация е с латински произход и означава разслояване
Социална стратификация - това е йерархична подредба на социални слоеве(пластове) имащи неравностойно социално положение. Всеки вид неравенство може да послужи като критерии за социална стратификация.
В социология обикновенно се използват 4 вида социална стратификация:
- По доходи
- Образователна
- По жизнено равнище
- По професия

Класите са големи групи хора, които се различават по своето място в исторически формиралата се система на общественото производство(на производствените отношения).
***производствени отношения
- форми на разделение на труда
- форми на собственост
- форми на разпределение на благата - зависи от първите две форми на производствени отношения
Класовото деление в по-малка или в по-голяма степен субординира (съподчинява) другите видове социално деление, например - подоходната стратификация, профисионалната стратификация, образователната стратификация и т.н. са в пряка зависимост от класовата стратификация. Има и обратна зависимост, например - образователната стратификация може да окаже влияние върху класовата стратификация.
Различните класи играят различна роля в обществения живот. Класата която е собственик на средствата за производство играе водеща роля в управлението на обществените работи, тя е господстваща класа. Класата която е лишена от средства за производство играе подчинена роля, тя е подтисната класа.
6. Съсловия - съсловното деление е вид класово деление , всяко съсловие е класа, но не всяка класа е съсловие. Съсловното деление е присъщо на обществата в Древността и Средновековието.
Съсловията са класи при които социалните неравенства са:
- Наследствени
- Закрепени в закони
* Предаване по наследство на социалния статус - родил си се в семейство на дворяни, ти също ставаш дворянин; родил си се простолюдие, цял живот оставаш простолюдие; Само в изключителни случаи за особенни заслуги(военни) човек от простолюдието може да премине към дворянството.
* Наследствените неравенства са юредически закрепени

Кастовото деление възниква от съсловното деление. 1500г. пр.н.е. е поредмата вълна Арийски(индоевропейци)нашествия . При тази вълна те завладяват териториите по поречието на река Ганг. Подобността е , че индовропейските народи в същото време са и земеделци. Възникват множество княжества със съсловен характер. Първото превилигировано съсловие е на брамините(жреци), второто превилигировано съсловие е на кхшатрии(войни), третото съсловие ваиши(народ), последното е шудри(недосегаеми; завареното местно негроидно население;най-нисшето съсловие).
С течение на времето, под влиянието на религията(хиндоизма) и на други етнически, племенни, езикови, професионални и т.н. различия възниква кастовото деление.
Кастите са социални групи, характеризиращи се:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.