Лекции по интелектуална собственост


Категория на документа: Други


> Марки /М/ - знак, който цели разграничаване на идентични или подобни стоки/услуги на пазара на аналогични такива, т.е. марката има за цел да даде информация за търговеца или производството, като направи продукта оферта на пазара. Търговската марка може да бъде под формата на дума или абривиетура, образ или образен елемент, опаковка. За М защитният документ е свидетелство .
> Географско означение /ГО/ - наименование на държава, местност или конкретно настоящо място, служещо за означения на стоките, произхождащи от съответното място. Национални, местни, регионални. Икономическата функция на ГО е идентична на ик. Функция на ТМ /търг.марка/. За ГО се получава свидетелство.
> Промишлен дизайн /ПД/ видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. За ПД се получава свидетелство.

2. Обхват и съдържание на поняитето "интелектуална собственост" - иднустриална собственост, авторско право и сродни права

3. Международна нормативна база и българско законодателство в областта на интелектуалната собственост

4. Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост - основни принципи Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост - 1883 г. на дипломатическа конференция. Има четири основни принципа :
> Закрила на национално третиране - всяка страна -членка на Парижката конвенция си задължава да осигури същата правна закрила на индустриалната собственост, създадени от граждани на друга страна -членкана конвенцията, както и за своите граждани.
> Принцип на конвенционен приоритет- чл. 4 на Парижката конвенция- всяка страна -членка на Парижката конвенция се задължава да осигури приоритете срок за заявяване на закрила на територията на своята страна на обекти на индустриална собственост, както следва - за изобретения и полезни модели - 12 месеца, за промишлен дизайн и търговски марки - 6 месеца. Единствено условие за влизаен в сила на този приоритет е наличие на подадена заявка на същият обект в страната на произход.
> Принцип на изложбен приоритет- чл. 11 от парижката конвенция- ако ново решение на която и да е област на техническа или друга творческа дейност, бъде представена като експонат на международна изложба, то това решение ще се ползва с приоритетен период за заявление за закрила като обект на индустриалната собственост /3 месеца/
> Всяка страна членка на парижката конвенция се задължава да създаде в своята страна правна система и институционна система в бластта на индустр. собственост. В България това е решено и единственият орган, занимаващ се с тези въпроси и проблеми е Патентното ведомство на РБ. Правната система е изградена на принципа на синхрона на бълг. право с европейското и м/ународно. Налице е абсолютна хармония в действията на патентната дейност.

5. Бернска конвенция за закрила на литературната и художествената собственост - остовни принципи Бернска конвенция за закрила на литературни и художествени произведения, подписана 1886 г. Принципи на Бернската конвенция :
> Принцип за национална формулировка - всяка страна-членка на Бернската конвенция се задължава да осигури същата правна закрила за произведенията на науката, литературата и изкуствата, създадени от граждани на други страни членки на конвенцията, както за своите граждани.
> Принцип за автоматична закрила - закрилата в/у произведения на науката, литературата и изкуствата възниква автоматично с факта на обективиране на произведенията пред публика или фиксирането им върху материален носител /написването на статия, публична прожекция на филм/. Не е необходимо каквото и да е действие по регистриране на творбата или депозит на екземпляр.
> Принцип на независимост на закрилата - всяка страна-членка на Бернската конвенция осигурява право на закрила на произведенията на литературата и изкуствата на своята територия, независимо от наличието или отсъствието на такава закрила в страната на произход на творбата.
Тези три принципа са залегнали в българската законодателност, присъстват там.

6. Световна организация за интелектуална собственост /СОИС/ - създаване и структура. Основни функции и международна дейност на СОИС

7. Концепция за авторско право - автор, обекти на авторското право съгл. Закона за авторското право и сродни права /ЗАПСП/
Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски права само в изрично предвидените в закона случаи, като до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение, а създателите се явяват "съавтори".

Съгласно чл. 3 от ЗАПСП "Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2. музикални произведения;
3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4. филми и други аудио-визуални произведения;
5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6. произведения на архитектурата;
7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8. проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9. графично оформление на печатно издание;
10. кадастрални карти и държавни топографски карти;
11. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
12. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
13. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.?Обект на авторското право може да бъде и част от произведение, както и подготвителните скици, планове и други подобни." Важно е да се отбелеат следните изключения, които не се приемат за обекти на авторско право съгласно българския закон, а именно:
o нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
o идеи и концепции;
o фолклорни творби;
o новини, факти, сведения и данни.
Тоест не може да се претендира за авторство върху една идея, факт или новина, което е и едно от най-честитие запитвания.

8. Носители на авторско право

Автори и други носители на авторско право
Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.
Предположение за авторство
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.