Лекции по интелектуална собственост


Категория на документа: Други


3. Публично представяне на произведението или изпълнение.
4. Предоставянето по безжичен път или кабел на достъп до неограничен кръг лица до произведението по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избран от всеки от тях.
5. Публично показване на произведение на изобразителното изкуство.
6. Превеждане на произведението на др. език.
7. Преработка на произведението.
8. Внос и износ на екземпляри от произведението в търговско количество независимо дали е законно или незаконно.

В определени случаи е позволено свободното използване на произведения на литературата, науката и изкуството: когато произведението се използва с оглед на лични потребности; използване на цитати с науча или образователна цел, възпроизвеждане на произведението посредством брайлов шрифт ако не е с комерсиална цел, използване за целите на националната сигурност и др.

Носител на авторско право е лице, на което законът признава възможността да упражнява всички или отделни авторски правомощия. Авторско право може да възникне първично със създаване на произведението. Под автор се разбира Ф.Л., в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Първично авторско право може да възникне и за юридически лица в 2 случая: при периодичните издания и енциклопедиите, компютърните програми и базите данни, създадени в рамките на трудовите правоотношения. Тогава авторското право принадлежи на работодателя. Други лица също могат да придобиват авторско право на законово основание - при наследяване, прехвърляне на авторски правомощия с договор. Такова възникване на авторско право наричаме вторично.

Срокът на валидност на авторското право е живота на автора + 70г. Всяко използване на правото без съгласието на автора се счита за нарушение. Всеки нарушител дължи на носителя на авторски права обезщетение за причинени вреди.

11. Права сродни на авторското право - същност, носители, времетраене

Такива права имат следните категории лица:
1. Артисти изпълнители в/у своите изпълнения.
2. Продуценти на звукозаписи в/у техните звукозаписи.
3. Продуценти на първоначални записи на филм или друго аудио - визуално произведение в/у оригинала и копията получени в резултат на този запис.
4. Радио и ТВ организации в/у своите предавания.
5. Производителите на бази данни в/у техните бази данни.

1. Артист - изпълнител е лице, което представя, пее, свири, танцува, рецитира, дирижира, коментира, озвучава роли или изпълнява по друг начин произведение, цирков или вариатетен номер.
Неимуществени права на артистите - изпълнители са 2:
- Артист - изпълнител да използва името му или артистичния му псевдоним да бъде посочвано или съобщавано при всяко негово изпълнение на живо или при всяко използване на записаното му изпълнение. (неотчуждимо право)
- Да иска запазване на целостта и неизменяемостта на записаното му изпълнение при възпроизвеждане или използване по какъвто и да е начин. (отчуждимо право само изрично и с писмена форма)
Имуществени права:
- Да разрешава излъчването на неговото изпълнение по безжичен път предавано чрез кабел или др. техническо средство.
- Предлагането по какъвто и да е начин на достъп до неограничен кръг лица до неговото изпълнение от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

За всяко такова използване на изпълнението или на записи на изпълнението артиста - изпълнител има право на възнаграждение. Страните се договарят свободно. Ако в договора за предоставяне на някое или всички от имуществените права не е уговорено друго счита се, че те са отстъпени за срок от 5г.

2. Под звукозапис разбираме произведението от звукозаписване което от своя страна представлява фиксирането в/у траен материален носител на поредица от звуци по начин, позволяващ тяхното възприемане, възпроизвеждане, презапис, използване по безжичен път, чрез кабел или др. технически средства.

Продуцент на звукозапис е Ф.Л или Ю.Л., което организира осъществяването на първия запис и осигурява финансирането му. Той притежава изключително право в/у реализирания звукозапис, което е съвкупност от имуществени и неимуществени права.

Имуществените права на продуцента се изразяват в комбинация от следните действия:
- Възпроизвеждане и разпространение на звукозаписа.
- Внос и износ на екземпляри от записа, независимо дали са произведени законно или не.
- Право на публично изпълнение.
- Излъчване по безжичен път, чрез кабел или др. техническо средство.
- Предлагане на достъп на неограничен кръг лица до записа от място и по време, индивидуално избрани от всеки.

Отстъпването на индивидуални права на продуцента става с писмен договор м/у него и ползвателя.

Неимуществените му права са:
- Има право да изисква да бъде посочвано името му в/у звуконосителите, както и в/у техните обложки или кутии при възпроизводството и разпространението на направените от него записи. До доказване на противното за продуцент на записа се отчита лицето, чието име или други индентифициращ знак е поставен в/у звуконосителите или техните обложки.
- Изключително право е с продължителност 50г. като срока започва да тече от 01.01. на годината следваща годината на публикуване на записа.
3. Филмови продуценти

Имуществените права на филмовия продуцент се изразяват в едно или комбинация от следните действия по отношение записа на филм или друго аудио - визуално произведение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.