Лекции по интелектуална собственост


Категория на документа: Други


- Размножаване.
- Публично прожектиране.
- Излъчване по безжичен път, предаване чрез кабел или др. технически средства.
- Субтитиране.
- Предаване или дублиране.
- Внос или износ на екземпляри от записа на филма.
- Предаване на достъп на неограничен кръг лица до запис на филма от място и време, индивидуално избрани от всеки.

Неимуществено право на филмовия продуцент е аналогично с това на продуцентите на звукозапис.

Срока на закрила е с продължителност 50г. като срока започва да тече от 01.01. на годината следваща годината на публикуване на записа.

4. Радио - TV организации имат права в/у своите програми. Програма е всяка съвкупност от образи, звуци или образи и звуци едновременно, която е въплътена в сигнали, предназначени за разпространение. Обект на правото е излъчения сигнал, а субект е организацията осъществила излъчването.

За да могат радио и TV организации да осъществят своята дейност, а именно предаване и препредаване на програми, т.е. имат нужда от разрешение от три групи лица: автори, изпълнители и продуценти. Разрешението може да се получи директно от тези лица или органи за колективно управление на права. Когато радио и TV оператори излъчват програми на др. организации, те трябва да получат разрешение от организацията, осъществила първото излъчване. Следващия ползвател съобщава името и носителя на права на програмата. Когато радио и TV организация получи разрешение от трите групи лица тя притежава изключително право в/у осъществената програма.

Имуществени права РТО са:
- Излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или др. техническо ср-во на програмата.
- Записването, възпроизвеждането и разпространението на записи от програмата.
- Предлагане на достъп на неограничен кръг лица до програмата от място и по време индивидуално избрани от всеки от тях.

Неимуществено право на РТО се счита ангажиментът на използващата организация да съобщава по подходящ начин името на РТО, осъществила първото излъчване или предаване. Правата на РТО са с продължителност 50г., считано от 01.01 на годината, следваща годината на първото излъчване или предаване.

5. Производители на бази данни.

Производител на БД е Ф.Л. или Ю.Л., което е поело риска в инвестирането и инициативата за събирането, сверяването или използването на съдържанието на БД, ако това инвестирано е съществено в количествено и качествено отношение.

Под БД ще разбираме съвкупност от самостоятелни произведения, данни или др. м-ли, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или др. път.

Имуществени права на производителите на БД се изразяват в правото на производителя да забрани:
- Извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на БД или негова съществена част в/у др. носители на какъвто и да е начин в каквато и да е форма.
- Повторното използване на съдържанието на БД или негова съществена част чрез разгласяване по какъвто и да е начин включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път.

Производителят на БД има право да забрани тези действия и по отношение на несъществена част от БД когато тези действия са извършвани систематично по начин, който противоречи на нормалното използване на БД или когато може да се увредят законните интереси на производителя.

Съществена част от разгласена БД може да се извлича и да се издава и без съгласието на производителя в случай:
- За лично ползване, когато обаче БД не е в електронна форма.
- С образователни и научни цели.
- За целите на националната сигурност.
Правата на производителите на БД продължават 15г.
Всяка нова съществена инвестиция в БД, която води до съществено изменение в съдържанието й поставя началото на нов срок на закрила по отношение на частта която е резултат на тази инвестиция.

12. Изобретението като обект на индустриалната собственост - признаци за патентоспособност. Петент - защитен документ за изобретението, срок на действие на патента, изключително право, основни видове патенти.
Изобретение - ново, творческо и промишлено реализуемо решение на даден проблем в коя и да е област, по -прогресивно и по-полезно от съществуващото равнище.
Патент - защитният документ на интелектуалната собственост на изобретателя в/у своето изобретение и на неговото изключително право в/у изобретението.
Изобретател е лицето, което е създало изобретението.Патентноспособни са изобретенията, които едновременно отговорят на следните три признака : новост, изобретателска стъпка и промишлена реализуемост.
Срок на действие на патента е 20 г. от датата на подаване на заявката- приоритетната дата.
Изключителното /монополно/ право в/у изобретението включва :
> Право на използване на изобретението
> Право на забрана на трети лица да го използват без съгласието на патентопритежателя
> Правото за разпореждане с патентаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.