Лекции по интелектуална собственост


Категория на документа: ДругиВидове патенти :
> Национален патент - издава се от националните патентни ведомства
> РСТ патент - издава се от м/ународна организация за собственост СОNC
> Европейски патент - т европейското патентно ведомство
> Евро - РСТ патент - издават се от европейското патентно ведомство, но има статут на ...........

13. Полезен модел - същност, времетраенена закрилата, процедура по регистрация
Полезни модели - обект на индустриалната собственост, които притежават трите признака - новост, промишлена приложимост и изобретателска стока, като последната е в по-вниска степен в сравнение с изобретението.
Защитен документ - свидетелство, тъй като от 2006 г. влиза в сила ЗПРПМ.
Времетраенето на закрилата е общо 10 години /4 + 2 *3/

14. Марка - определение, основни видове, срок на действие, международни класификации. Географско означение - същност и видове Марката е знак, който е способен да отличава продуктите /стоките/ и услугите на едно лице физическо или юридическо от тези на другите. Основни видове марки :
> Търговска
> Марка на услуга
> Колективни марки
> Сертификат на марка
В зависимост от знака марките могат да бъдат :
> Словни - думи /Родопа/, словосъчетание /Домейн Бояр/, изрази /Готови ли сте за довечера?/ и др.
> Фигуративни - когато се състоят от рисунки или фигури
> Триизмерни - формата на стоката и нейната опаковка
> ......................- словни и фиг. елемент /банка ДСК/, словен елемент, изписан със специфичен шрифт /сладкарница Неделя/

Правото върху марката включва правото на притежателя и да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват. Той може да се означи със знака (r) или да се изпише "запазена марка"

(tm) според американския закон.
Важно значение при регистрацията на марките са следните две класификации :
1. международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марките- спогодбата от Ница от 1957 г.
2. международна класификация на образните елементи на марките - Виенска спогодба 1985 г.

Срок на действие на регистрацията на марката е 10 години и може да се подновява неограничен бройпъти за по още 10 г. Международната регистрацияна марките се извършва в Международното бюро Lе Conc?
Защитен документ - свидетелство

Географско означение - обект на индустриалната собственост, който е регламентиран от общия закон за марките и географските означения.Два основни вида :
1. наименование за произход
2. географско указание
Регистрирането се вписва държ. Регистър на географските означения, а на заявителя се издава свидетелство.
Всички географски означения се публикуват в официален бюлетин на Патентното ведомство. Характерно е , че правната закрила се прекратява, когато престане да съществува връзката с географската среда. За наименованията за произход може да се прави международна регистрация от международното бюро Lе Conc по реда на Лисабонската спогодба.

15. Промишлен дизайн - определение, критерии за регистрация, срок на действие, процедура по регистрация. Международна класификация на промишления дизайн.
Промишлен дизайн се определя като видимост, външен вид нап родукт или част от него, определен от особеностите на формата, .............................................................. или комбинация от тях.
Лицето, което е създало ПД има безсрочно и непрехверливо право върху него. Критерии за регистрация са новост и оригиналност.
Срокът на действие на регистрация е 10 г. и тя може да бъде подновена за три последователни периода от по 5 г. /25 г. общо 10 + 3*5/
Процедурата по регистрация обхваща :
> Извършване на формална експертиза и вписване на заявката за ПД
> Извършване на експертиза от ...........................
> Анализиране на резултатите от експертизата и вземане на решение за регистрация или отказ

При заявяването на еспертизата за ПД се използва Международната класификация на ПД, приета по силата на ............спогодба от 1968 г.
Тя е отворена класификация, която се изменя и запълва по установен ред и съдържа :
> Списък от класовете и подкласоветеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по интелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.