Лекции по измервателни температурни преобразуватели


Категория на документа: Други


ЛЕКЦИИ
ПО

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРНИ

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Теоретични основи на топлинните преобразуватели
2. Терморезистори

3.Термоелектрически преобразуватели (термодвойки)
4. Диодни и транзисторни преобразуватели на
температурата

1.Теоретични основи на топлинните преобразуватели

Основни положения

Основното уравнение на топлинните преобразуватели е уравнението на топлинния баланс, съгласно който всичката топлина, постъпваща към преобразувателя, отива за повишаване на топлосъдържанието му QТС. Ако топлосъдържанието на преобразувателя остава неизменно (т.е. не се изменя температурата и агрегатното състояние), то количеството на постъпващата за единица време топлина е равно на количеството отдадена топлина.

Топлината, постъпваща към преобразувателя, е сума от количеството топлина QЕЛ, създавана в резултат на отделената в него електрическа мощност и количеството топлина QТО, постъпваща в преобразувателя и отдадената от него в резултат на топлообмена на околната среда.

(1.1)

Топлосъдържанието QТС при неизменно агрегатно състояние на веществото зависи от масата m, специфичния топлинен капацитет с на материала и температурата θП на преобразувателя.

Диференцирайки израза (1.1) по времето t получаваме

(1.2)

където: qТС е топлинният поток свързан с топлосъдаржанието;

qЕЛ - топлинният поток свързан с електрическата мощност;

qТО - топлинният поток свързан с топлообмена

Ако температурата , то от (1.2) следва, че топлосъдържанието и

(1.3)

Израза (1.3) представлява уравнението на топлинния баланс в установен режим.

Топлообменът се осъществява по три различни начина :

1) топлопроводност - това е пренасяне на топлинна енергия с помощта на частици, разположени в непосредствена близост и имащи различна температура. Топлопроводността в чист вид съществува само в твърдите тела.

2) конвекция - това е топлообмен по пътя на пренасянето на материални частици. Има място само в течностите или газовете. Ако причината за движението на потоци течности и газове е различната плътност на средата, предизвикана от разлика в температурите, то говорят за естествена конвекция. Движението на потоците под действието на външни причини предизвиква принудителна конвекция.

3)излъчване - пренасяне на топлина с помощта на електромагнитни вълни. Типичен пример е топлината от слънцето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по измервателни температурни преобразуватели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.