Лекции по измервателни температурни преобразуватели


Категория на документа: ДругиЗакони на топлообмена

На практика обикновено има комбинация на различните видове топлообмен, които се подчиняват на следните закони:

- закон на Фурие - описва пренасянето на топлината посредством топлопроводимостта.

(1.4)

където: е топлинният поток през единица повърхност за единица

време;

- коефициентът на топлопроводимост;

- градиентът на температурата θ в направление на

топлопренасянето.

Знакът минус показва, че топлината се пренася в посока обратна на нарастването на градиента на температурата. Коефициентът на топлопроводността λ зависи от физическата природа и състояние на веществото, а в анизотропните тела и от посоката на разпространение на топлината. Най-добри проводници на топлина са металите. По-лоши проводници са газовете, като коефициентът λ при тях зависи не само от техния състав, но и от температурата, а при голямо разреждане и от подналягането.

Пълният топлинен поток qТП през повърхност с площ S, създаден от разликата в температурите е

(1.5)

Израза (1.5) може да се запише и по следния начин

(1.6)

където : е топлопроводимостта на средата;

- разликите в температурите.

За топлопроводимостта на плоска стена с дебелина и площ S , фиг.1.1, можем да запишем

(1.7)

s

фиг.1.1 Топлопроводимост на плоска стена

a за топлопроводимостта на цилиндрична стена с дължина l, радиуси r1 и r2

(1.8)

Фиг.1.2 Топлопроводимост на цилиндрична стена

-закон на Нютон - характеризира топлообмена посредством конвекция. Пълният топлинен поток при конвекция се определя от

(1.9)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по измервателни температурни преобразуватели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.