Лекции по измервателни температурни преобразуватели


Категория на документа: Други


(1.18)

Замествайки в уравнение (1.3) на топлинния баланс в установен режим получаваме

(1.19)

(1.20)

където: RП е съпротивлението на преобразувателя;

I - токът през преобразувателя;

GТПП - топлопроводимостта на преобразувателя;

GТПС - топлопроводимостта на средата;

S - площта на преобразувателя;

От уравнението се вижда, че температурата на преобразувателя зависи от температурата на средата θС, външните температури θ0 и θСТ, коефициента на топлопредаване ξ(V), топлопроводимостите GТПП и GТПС и излъчването от стените на преобразувателя. Коефициента на топлопредаване ξ(V) зависи от скоростта, а топлопроводността GТПС на средата се определя от свойствата и. Отделяйки съответният ефект и правейки другите пренебрежимо малки, температурните преобразуватели могат да се използват не само за измерване на температура, но и на скорост, концентрация, състава на веществата и др.

В реалните конструкции отделни форми на топлообмен могат да бъдат пренебрегнати.

В условията на изменяща се температура, уравнението на топлинния баланс включва потока, определен от изменение на топлосъдържанието:

(1.21)

(1.22)

(1.23)

При контактните преобразуватели могат да се пренебрегнат топлинния поток предизвикан от протичането на електрически ток през преобразувателя, потока през преобразувателя и уравнението приема следния вид:

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

(1.28)

(1.29)

(1.30)

2. Терморезистори

Принцип на действие

Принципът на действие на терморезисторите се основава на свойството на електропроводимите материали да променят своето електрическо съпротивление под въздействие на температурата. Ако през преобразувателя протича ток, то в следствие уравнението на топлинния баланс (1.23), съпротивлението му се оказва зависимо от температурата на средата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по измервателни температурни преобразуватели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.