Лекции по животновъдство


Категория на документа: Други


ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ НИКОЛОВ

ЛЕКЦИОННИ ЗАПСКИ
ПО

ЖИВОТНОВЪДСТВО

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНА ИКОНОМИКА ПРИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

2007

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ
за подготовка за изпита по ЖИВОТНОВЪДСТВО
за студентите от специалност АГРАРНА ИКОНОМИКА

Значение на животновъдството. 1. Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. 2. Състояние и тенденции за развитие на животновъдството в света, световни пазарни ниши за реализация на животинска продукция. 3. Развитие на животновъдството в България, възможности за производство и реализация на животинска продукция у нас.
Производствени технологии в животновъдството. 1. Елементи на производствените технологии. 2. Видове ферми. Специализация и концентрация на производството, рационален размер на фермата. 3. Стоково и племенно животновъдство- същност, формиране на приходите. 4. Начини на производство на животинска продукция. Основни белези на конвенционалното, екологосъобразното, биосъобразното и органичното производство на животинска продукция. Икономическа ефективност на основните начини на производство.
Биологични основи на производството на животинска продукция, възможности за ефективно производство на продукция.
1. Онтогенеза на домашните животни. 1. Същност на онтогенезата. Периоди на индивидуалното развитие. 2. Фактори влияещи върху онтогенезата, недоразвитие на индивида. 3.Значение на индивидуалното развитие и отглеждането на младите животни за формиране на продуктивните признаци и ефективността на производството на продукция.
2. Биологични и стопански признаци на селскостопанските животне: 1. Екстериор, интериор, конституция и кондиция на животните. Екстериорни и конституционални особености на: говеда, овце, коне, свине и птици с различно продуктивно направление. 2. Адаптивна способност, жизнеспособност, продължителност на използване на селскостопанските животни- икономически аспекти. 3. Продуктивност. 3.1. Млечна продуктивност. 1. Биологични основи на млечната продуктивност. 2. Признаци, характеризиращи млечната продуктивност, икономическа оценка. 3. Фактори влияещи върху млечната продуктивност и условия за ефективно производство на мляко. 3.2. Месна продуктивност. 1. Биологични основи на месната продуктивност. 2. Признаци, характеризиращи месодайната продуктивност, икономическа оценка. 3. Фактори влияещи върху месодайната продуктивност и условия за ефективно производство на месо. 3.3. Вълнодайна продуктивност. 1. Биологични основи на вълнодайната продуктивност. 2. Признаци, характеризиращи вълнодайната продуктивност, икономическа оценка. 3. Фактори влияещи върху вълнодайната продуктивност и условия за ефективно производство на вълна. 3.4. Яйчна продуктивност. 1. Биологични основи на яйчната продуктивност. 2. Признаци, характеризиращи яйчната продуктивност, икономическа оценка. 3. Фактори влияещи върху яйчната продуктивност и условия за ефективно производство на яйца. 4. Размножаване на животните. 1. Плодовитост на животните, фактори, влияещи върху плодовитостта. Безплодие, причини, икономически последици и борба с безплодието. 2. Биологични основи на репродукцията. 3. Организация на възпроизводството на стадата. 4. Естествено заплождане, изкуствено осеменяване, трансплантация на ембриони - същност, значение за повишаване на ефективността на животновъдството. 5. Размножаване на птиците.
Основи на селекцията на животните. 1. Същност на селекцията и значението й за ефективността на животновъдството. 2. Етапи на селекцията, методи на развъждане.
Основни видове и породи селскостопански животни, отглеждани у нас. 1. Стопанско значение и биологични особености на: говедата, биволите, овцете, козите, конете, свинете, зайците и селскостопанските птици. 2. Стопанска класификация на породите: говедата, биволите, овцете, козите, конете, свинете, зайците, селскостопанските птици. 3. Характеристика на породите: говеда- Българско черношарено, Българско родопско, Българско кафяво, Българско сименталско, Холщайн, Джерсей, Херефорд, Абердин ангус, Шароле; биволи- Българска мура, Български бивол; овце- Австралийски меринос, Български тънкорунни породи, Цигай, Ил дьо франс, Източнофризийска, Плевенска черноглава, Старозагорска, Маришка вакла овца, Карнобатска, Медночервена шуменска, Каракачанска; кози- Местни кози в България, Българска бяла млечна, Ангорска; свине- Източнобалканска, Голяма бяла английска, Ландрас, Дунавска бяла, Хемпшир, Дюрок; коне- Арабски, Чистокръвен английски, Източнобългарски, Плевенски, Дунавски; зайци- Бял новозеландски, Калифорнийски, Белгийски великан, Чинчила, Ангорски заек; кокошки- Бял легхорн, Родайланд, Червена старозагорска, Плимутрок, Корниш; пуйки- Широкогръда бронзова, Бяла императорска, Новозагорска; патици- Пекинска, Мускусна; гъски- Ланденска, Бенковска бяла.
Хранене на животните. 1. Значение на пълноценното хранене за икономическата ефективност на производството на животинска продукция. 2. Елементи на пълноценното хранене: 2.1. Състав на фуражите- протеин, въглехидрати, мазнини- биологична роля. 2.2. Биологична роля, потребности и източници на вода, минерални вещества, витамини. 2.3. Биологично- активни вещества, биологични, икономически и екологични аспекти на използването им при хранене на животните. 2.4. Смилане и използване на хранителните вещества в организма на животните. 2.5. Енергия и енергийна стойност на фуражите. Протеиновата стойност на фуражите. 3. Класификация, характеристика и използване на различни видове фуражи при хранене на животните. 4. Нормирано хранене на селскостопанските животни- норми и дажби. Структура и стойност на дажбата. 5 Особености на храносмилането на и усвояване на хранителните вещества при преживните, непреживните животни и птиците. 6. Особености на храненето на: говеда; овце; кози; свине; коне; зайци; кокошки, пилета за разплод и пилета бройлери; пуйки; патици и гъски. 7. Възможности за управляване на качеството на продукцията и ефективността на производството чрез изменение на храненето при различни видове и категории животни
Отглеждане на селскостопанските животни: 1. Устройство на животновъдната ферма- сгради и съоръжения, дворове, пасища. Генерален план на фермата. 2. Основни технологични процеси във ферамта- хранене, поене, почистване на помещенията, доене. Организация и управление на производствените процеси. 3. Технологични решения при: фиксирано и свободно отглеждане на говеда; оборно и оборно-пасищно отглеждане на овце и кози; промишлено отглеждане на свине; подово и клетъчно отглеждане на птици и зайци. 4. Особености при отглеждане на основните видове и категории селскостопански животни: говеда и биволи; овце и кози; свине; коне; зайци; кокошки-носачки и пилета; пуйки; водоплаващи птици.

Ръководител на дисциплината:
Ръководител катедра:

(доц. д-р В. Николов)

1. ЗНАЧЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Историята на човека е неотделима от историята на животните. Целият негов път, цялата негова еволюция е свързана с тях. Първият демографски взрив от времето на Неолита се предхожда от одомашняването на основните видове сега съществуващи домашни животни, довело до “домогването на човека до стабилни хранителни източници” (Хинковски и др., 1984).

И днес мястото на който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство се определя от значението на произвежданата продукция за човека. В това отношение, животновъдството има водеща позиция. Като източник на мляко, яйца, месо, мед, то е основен фактор за задоволяване на човешките потребности от пълноценни, незаменими хранителни вещества. Количеството на консумираната продукция от животински произход продължава да бъде критерий за благосъстояние.

Животните не са само директен източник на храна. Човекът е сред видовете със сравнително слабо развита храносмилателна система и използва изключително малък брой растителни продукти. Така, поради невозмъжността за синтез на ензима целулаза, човешкият организъм не е способен да преработи най- разпространения на Планетата източник на енергия - целулозата. Посредством “биологичната лаборатория”- животното, човекът разширява възможностите си за усвояване на по-широк спектър от природни ресурси, а колкото по- голямо е количеството на използваните ресурси, толкова по- висока е приспособимостта на потребителя им (Пианка, 1981).
Освен на хранителни продукти, животните са ценен източник на суровини за промишлеността. От овцете, козите, камилите, ламите се получава вълна, от козите и зайците- пух, а от копринената пеперуда- коприна. Независимо от развитието на химическата промишленост и производството на изкуствени влакна, влакната от животински произход остават неповторими по своите качества и са незаменима суровина за текстилната промишленост. В различни отрасли на промишлеността се използват кожите, жлезите с вътрешна секреция, перата, костите, кръвта, дори плацентата. Нямат алтернатива и такива специфични продукти, като пчелното млечице, пчелната отрова, прополисът, които се използват широко в медицината.

Животните са източник на работна сила. През последните десетилетия, в развитите страни, поради високата степен на механизация на производствените процеси, това качество практически не се използва. Бързото изчерпване на природните енергийни източници на Планетата, високите цени на петролните продукти, необходимостта от предприемане на по- драстични мерки за опазване на околната среда и природните богатства, карат човека да преосмисли позицията си и по отношение на използване на животните като теглителна сила.

От животните се получава оборски тор. Той е предпочитан пред изкуствените торове, защото освен че поддържа плодородието на почвата, подобрява нейната структура и физико-химичните й свойства. При органичното производство, оборският тор е единственото средство за торене на почвата.

2. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

2.1. Елементи на производствените технологии
Производството на животинска продукция на съвременния етап може да бъде ефективно само ако се базира на достиженията в областта на селекцията, храненето на животните, техниката, технологиите и на умело прогнозиране на развитието на пазара в краткосрочен и дългосрочен план. Многобройните изисквания и детайли в тази насока могат да бъдат отчетени единствено чрез предварително, цялостно планиране на технологията от избора на терен за строителство на фермата, до оценката на икономическата ефективност на производството. След започване на производството, в края на всяка година се прави анализ и оценка на получените резултати, и се разработват параметрите и технологичните схеми за следващата. Разработването на технология за производство на животинска продукция започва с определяне на основните технологични параметри и елементи, част от които са свързани със създаването на фермата и организирането на ново производство (постоянни), а други са вариращи и се планират ежегодно на основата на текущото производство.
Постоянните параметри се разработват като се изхожда от пазарната конюнктура, местоположението на фермата, площта за изграждането й, наличието на производствени и помощни сгради и съоръжения, площите за фуражопроизводство, възможностите за технологична, ресурсна, кадрова, финансова обезпеченост.
Местоположение на фермата. Природно-климатичните особености на района, наличието на комуникации и работна сила, близостта до големи консумативни центрове, определят възможностите за производството и реализацията на даден вид животинска продукция, за фуражопроизводството, за избора на порода, за начина и технологията на производство.
Начинът на производство може да се разглежда, като съвкупност от производствени отношения, свързани с целите на производството, средствата за постигане на целите, мястото на стопанската единица в агро-еко-био-системата, позицията и взаимовръзките между субектите на производството. В този аспект, ясно могат да бъдат разграничени три основни начина на производство- конвенционален, екологосъобразен и биосъобразен фиг 2.1.1.
Система на производство. Производството на животинска продукция може да бъде интензивно или екстензивно, като между крайните варианти съществуват технологии с различна степен на интензификация. Чрез интензификацията се цели максимално използване на площите, сградите и съоръженията, животните, трудовите ресурси и т. н. Интензификацията е свързана с концентрация и специализация на производството, механизация и автоматизация на производствените процеси, отглеждане на животни от високопродуктивни породи, използване на висококвалифициран труд.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по животновъдство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.