Лекции по контрол върху инвестициите


Категория на документа: Други


Контрол върху инвестициите

Характеристики на инвестициите

- При инвестициите има изразходване на парични средства. Става дума за плащането на всички разходи, необходими за реализация на вложението.
- Времева разлика - тя се появява поради това, че от момента на влагане до момента на получаване на р/т изминава време. Времевата разлика поражда несигурност. Колкото по-голяма е врем.разлика, толкова по-голяма е и несигурността.
- Те са рискова дейност - рискът при тях е вероятността от сбъдване на неочаквани събития или обратното, което може да компрометира очаквания р/т.
- Влагат се материални ресурси - това се отнася за вложенията, които се правят в реалната икономика.
- Наличие на определена цел.
- Чрез инвестициите се реализира определена стратегия - вложенията са инструмент или механизъм за реализация на стратегически решения.
- С инвестициите се влага в нещо.
- Получава се в крайна сметка резултат (р/т) - получаването на р/т от една страна е израз на желанието да се постигне набелязаната цел, респективно да се изпълни избраната стратегия. От друга страна получаването на р/т позволява да се направят множество оценки, както на това каква е степента на изпълнение на целта, така и на постигнатата ефективност.

Видове инвестиции:
Критерии:
1. По техния характер и насоченост:
- материални - придобиване на реални активи
- финансови - свързани с придобиването на финансови активи
- интелектуални - свързани с влагане на средства за създаване на интелектуални продукти
- придобиване на права - лицензи, патенти, търг.марки, плащане на концесии, придобиване на право на строеж

2. В зависимост от собствеността на източника на финансиране:

- местни
- чуждестранни
- смесени

3. В зависимост от инвестиционното решение (р-е)
- макроикономически - засягат цялата икономика или отделен отрасъл; много често се финансират от държ.бюджет или е р-е на правителството, обявяват се за обекти с национално значение
- микроикономически - правят се на равнище предприятие (те преобладават)
4. В зав.от тяхното предназначение:
- екстензивни - насочени към създаването на нови работни места
- интензивни - свързват се повишаване на производителността

5. Според отношението към печалбата:
- активни - водят до нарастване на печалбата
- пасивни - не водят...

6. В зависимост от съдържанието:
- брутни - вкл.освен преките положения и всички допълнителни разходи, свързани с тях
- нетни - вкл.само преките положения

7. В зависимост от причините за инвестиране:
- принудителни - когато има неотложна нужда; следствие са от промяна в правителствената политика или екологичен стандарт
- за запазване на пазарните позиции - правят се в случаите, когато ръководството е предприело отбранителна стратегия; целта на тези вложения не е да се разшири дейността, а да се запази статуквото
- технически - правят се за обновяване на материално- техническата база; предприемат се когато има морално или физическо изхабяване на производствените активи
- съкращаващи - с цел намаляване на разходите по издръжката
- за разширяване на паз.позиции - вложения, които се правят при наличие на атакуваща стратегия; целта е да се увеличи пазарния дял, чрез него да нарастне оборота и в крайна сметка да се увеличи печалбата
- рискови - онези, при които вероятността да се получи положителен р/т е сравнително ниска

От инвестиции, в крайна сметка трябва да се разбира всяко влагане на ресурси- парични, материални и интелектуални, за постигане на поставена цел. Процесът на инвестирането, както на микро така и на макро равнище е непрекъснат, перманентно се прилага да бъдат изпълнени различни цели. На макро равнище е необходимо непрекъснато да се изразходват ресурси за да се подобрят различни страни от живота на населението. На микро равнище се налага, за да може във всеки момент да се изпълнят набелязаните цели. Инвестиционния процес е непрекъснат. Самият процес има няколко особености:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по контрол върху инвестициите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.