Лекции по криминалистика


Категория на документа: Други


Криминалистика
2012г.

проф. дюн Костадин
Бобев

1.
Тя възниква като наука през 19в. от европейските страни тя се утвърждава във Франция, Великобритания, Автрия, Русия. В американския континент те възниква за първи път в Аржентина. България се движи с около 10 годни след водещите държави, които потвърждават новите и модерни методи на криминалистиката. Спрямо Великобритания-Скотлантиярд, ние се движим спрямо тях с 6 години закъснение. Възникването на Криминалистиката е продиктувано от високият ръст на престъпления, на които е трябвало да се противопостави една стройна полицейска и съдебна система. Този ръст на престъпленията е свързан с имиграционните процеси на хората, които се заселват от Европа в Америка и от Африка в Европа. Бившите колонии на Европейските държави - Конго-Белгия. Имиграция и икономически причини са предпоставките за възникване на Криминалистиката. Първите методи, които се използват за регистриране на престъпници са пръстните отпечатъци и антропометричните данни на регистрираните престъпници. Системата за антропологията е въведена от френския криминалист Алфонс Бертион-->антропометрия(разстояние между флалангите, лакътни стави, бедрени стави и т.н.). През 1895г. когато издава експертиза против френския стратег Алфред Драйфоз. Той издава екпертиза, че едно писмо е написано от Драйфоз, без той да има нещо общо, поради причината, че е еврейн. Антропометрията е отхвърлена от английски специалисти. През 1901г.се провежда лондонски конгрес и тази система за пръстови отпечатъци се възприема напълно. Кои са предпоставките за възникване на Криминалистиката и защо дактилоскопията измества антропометрията--> миграционни и икономически движения на големи групи хора. Тези процеси са свързани с икономически затруднения. Някои произвеждат алкохол, други печатат фалшива валута(Кривналиев). Дактилоскопията я измества защото пръстовите отпечатъци, отразяващи попиларните линии на пръстите на човека са строго индивидуални за всеки човек и относително непроменими през целия му живот.
Развитието на криминалистиката в България започва през 1907г. с указ на Фердинант се създава бюро дактолоскопия и съдебна фотография. Първите специалисти са в Лозана-Швейцария. В Лион е националния център по криминалистика. Едмонд Локар е създал първата криминалистична лаборатория в Лион. Той написва 6 тома направления на криминалистиката. Изследванията му са свързани с честотата на групите(примки, кръгове и дъги) на пръстовите отпечатъци. Освен човек само маймуните имат папиларни отпечатъци. Първият български учен криминалист е Никола Съранов, който защитава докторска десертация по повод дактилоскопия в Германия, след това става доцент в софийския университет. Негов асистент е Иван Вакарелски, след него е Цеко Цеков.

2.
Предметът на криминологията са причините и условията, както и състоянието на извършване на престъпленията, тя дефинира превантивни мерки за предотвратяване на тези престъпления. Периметърът е мястото, на което се извършва оглед на местопрестъплението-местопроизшествие. В периметъра има лица и предмети. Предмет на криминалистиката. Какво изучава като наука? --> 1. криминалистиката е наказателно-правна наука, която изучава процесите на възникване на следите от престъпления, тяхната същност и обективната им връзка с разследваното престъпление (следите могат да са два основни вида-материални: следи-отражения - когато зъбите се отразяват в пръста и т.н.); материали и вещества - предмети и тяхната промяна на състоянието им в обективната страна. 2. нематериални-идеални следи - тези следи са трайно запаметени в съзнанието на очевидци, обвиняеми, пострадали, обвиняеми (свидетел-->очевидец и пострадал; уличен --> обвиняем) запомняне на лица, предмети, събития, факти, явления. Тези следи се използват при разследване на престъплението - при разпит. Друг способ за разследване е разпознаване на лица и предмети. Материалните следи могат да са видими и невидими - веществата и материалите са обикновено дивими, но когато са в много малки количества са трудно забележими. Следите от кръв са на същия принцип. Невидимите следи трябва да се приведат във вид, удобен за изследване.

Системата представлява съвкупност от взаимносвързани системи, в които са групирани определени знания, процесуални правила и подходи за събиране, изследване и оценка на веществен материал. Първият раздел е общо теоретични въпроси на криминалистиката - към тях спадат предмета, системата, методологията и задачите на криминалистиката; криминалистическата регистрация на извършителите на престъпленията (наказателна регистрация); криминалистична индентификация; възникване и развитие на криминалистиката. Вторият раздел е криминалистична техника - той включва различни методи и средства за събиране и изследване източниците на доказателствена информация, които имат технически характер. Третият раздел е криминалистична тактика - в него са систематизирани общите принципи, правила и подходи при планиране и организиране на разследването (досъдебното производство и съдебно следствие). В този раздел са включени седемте способа за доказване (по НПК до 2006г. тези способи се наричали способи за събиране и проверка на доказателствени материали) - оглед на местопроизшествие, претърсване и изземване, следствен експеримент и др. Четвъртият раздел е методика за разследване на отделните видове престъпления - той съдържа научно обоснование, положения и препоръки - в раздела са четирите основни принципа на общата част на методика за разследване на престъпления. Основните положения на планиране и организиране на престъплението, както и съдържанието и струдктурата на всяка частна методика. Методика за разследване на кражби; методика за разследване на умишлени убийства; особености на разследване на поръчковите убийства (в България се разследват като убийства по подбудителство); престъпления, свързани с наркотици-разглеждат се като част от организираната престъпност (3 души); методика за разследване на компютърни престъпления - субектът може да е добронамерен висококвалифициран специалист; хора, ежедневно работещи с компютри; организирани групи хакери.

Криминаслистична методология - криминалистиката опознава и оценява явленията и процесите, свързани с извършено престъпление чрез система от методи и методики, които в своята съвкупност определят нейната методология. Общонаучни методи - те се използват както в криминалистиката, така и във всички други научни области. Първата научна област, използваща се в криминалистиката е философията и втората е математиката. Методите на философията са свързани със законите на диалектиката и на формалната логика. Един от законите на диалектиката е количествените натрупвания водят до качествени изменения. Друг закон е отрицание на отрицанието. Третият е единствена борба на противоположностите. Един от законите на формалната логика е две твърдения за едно и също твърдение ако са различни не могат да са и двете едновременно истина. Тези закони се използват чрез категориите индукция и дедукция, аналогия и хипотезя, описание и моделиране. Математическите методи са начини и подходи за изучаване на предметите и явленията чрез строго определени измерими величини, които имат определена числена стойност. Самостоятелна величина е дължината, ширината, дълбочината, вусочина, ъгъл, час, температура и др. Когато обаче се приложат математически формули, тогава се определя площта, обема, плътността. При използване на вектори (посоки) се говори за скорост, ускорение, сила, интензитет и др. Важни математически методи, които се прилагат в криминалистиката са геометричното и графично чертане, статистическото натрупване и сравнение.
Специфични методи на криминалистиката - те се разделят на два вида--> собствени методи-те са разработени и се използват от криминалистиката и само от нея-криминалистичната индентификация на лица и предмети. В зависимост от обекта на изследване индентификацията може да бъде механоскопна-когато се индентифицират предмети чрез следи с други предмети (ако са останали следи) и хомоскопна-когато този контакт се отнася за хора (дактилоскопия, следи от зъби, почерк). Вторият вид специфични методи са методи взаимствани от други научни пбласти - те не са собствени методи на криминалистиката, а са взаимствани. С голямото разнообразие на вещества, предмети, материали, както и разнообразната мисловна логическа информация е наложило използването на методите на други научни области. Обикновено тези методи се адаптират към обектите на изследване. Обикновено биологичните методи на изследване на кръв, се взема тячна кръв. Криминалистиката в повечето случаи се изследват сухи микроскопични материали. Широко разпространени са химическите аналитични методи, физикохимични методи (газова и течна хроматография).

Задачи на криминалистиката - основната задача на криминалистиката е да съдейства на правораздавателните органи-полиция, следсвтие, прокуратура и съд за събиране, проверка и оценка на доказателствения материал. Осъществяването на тази основна задача се постига чрез разработване на различни методи и технически средства за откриване, изземване, фиксиране изследване и оценка на следите от престъплението. Оновната задача е да съдейства на правораздавателните органи, а другата задача е да разработва нови методи, както и да усъвършенства собствените си методи и техническите средства. Последната задача е при извършване на процесуални дайствия, като огледи на местопроизшествия и експертизи да бъдат установени причините и условията способствали за извършване на престъплението и да предложат мерки за превенция за подобни престъпления. От криминологична гледна точка превенцията е изследване на престъпността и предотвратяването и, а при криминалистиката обект са причините и улсовията за извършването на това престъпление.

3.
Криминалистичната индентификация е основен метод за изследване и оценка на съдебни доказателства. Това е специфичен метод на криминалистиката използван от веши лица (експерти), разследващи полицаи и други субекти на наказателния процес. Тя е сложен познавателен процес, насочен към откриване на различни признаци и свойства-характерни особености в структурата на дадено доказателство (предмет, картина и др.) за изследване на обекти, които дават отговора на въпроса дали следите от престъплението са оставени от конкретно лице или конкретен предмет. Този отговор може да бъде положителен или отрицателен, категоричен или с вероятност. Криминалистичната идентификация предполага винаги наличието на два обекта--> единият, който оставя следите се нарича следообразуващ, а другия, който е носител на тези следи се нарича следовъзприемащ. Криминалистичната идентификация става от следовъзприемащия носител към следообразуващия обект.

Индентификационни признаци - за индентифициране на лица и предмети се търсят характерни и специфични общи и частни признаци в следите, характеризиращи следообразуващия обект. Общите признаци характеризират изследвания обект като цяло. Тук могат да бъдат включени размерът, формата, теглото, цвета и др. Частните признаци са носители на информация за отделни фрагменти на изследвания обект. Морфологична структура на повърхността на следообразуващия предмет. Общите признаци се използват за достигане не първия етап на индентификация, наречен установяване на групова принадлежност. В системата на криминалистичната идентификация се използват законите на диалектиката и формалната логика, които задължават вещото лице да спазва определена последователност на изследователския процес. Най-общо този процес има 4 етапа: предварителен оглед на обектите на изследване; разделно изследване не следообразуващия и следоовъзприемащ; сравнително изследване на двата обекта; оценка на съвпадащите общи частни признаци, изграждане на вътрешно убеждение на специалиста и написване на експвртното заключение. Изследвания, които са свързани само с групова принадлежност (първоначалният етап на идентификация) изследването става на три етапа: първоначален оглед на изследвания обек, състояние, чистота, начин на опаковане; анализ и оценка; формиране на експертно заключение и написване на протокола за резултатите от изследването.

В наказателния процес има три вида доказателства: устни, писмени и веществени. Устните се събират при разпита, при разпознаване на лица и предмети. Писмените се събират когато се оформят някакви документи. Веществени доказателства са всички предмети, с които се извършва презтъплението и които имат свързаност с него. Веществените доказателства са предметите, с които е извършено престъплението, предметите, върху които има следи от престъплението и всички други предмети. Доказателствените средства са възпроизведени чрез фотозаснемане, видеозаснемане, правене на отливки, копия на веществените доказателства, скици, графики. Всички протоколи за извършени процесуално-следствени действия са писмени доказателствени средства.

4.
Криминалистични методи и средства за откриване и изземване на доказателства на огледа на местопроизшествието - всяка областна дирекция на вътрешните работи и всяко РПУ към министерство на вътрешните работи разполагат с мобилни криминалистични лаборатории, оборудвани с технически средства за откриване и фиксиране на доказателствен материал. Лабораториите разполагат с 12 куфара за изземване на различни видове следи и вещества. Универсален куфар за заснемане на местопроизшествия, дигитални фото и видеокамери, куфар за изземване на микроследи, куфар за изготвяне на отливки и обемни следи, куфар с ултравиолетови и инфрачервени фотопреобразуватели, лазерна рулетка за измерване на дължини.
Седем способа за доказване: //
- Оглед на местопроизшествието. Ако имаме оглед на лице се нарича освидетелстване.
- Претърсване и изземване - ако имаме претърсване на лице се нарича обиск.
- Разпит на свидетели, обвинями и вещи лица.
- Разпознаване на лица и предмети.
- Съдебни експертизи.
- Следствен експеримент.
- Специални разузнавателни средства - СРС.

Технически средства ;
- Сканиращ електронен микроскоп за изследване на микроследи и микрочастици. Увеличение 180хил. пъти.
- Видеоспектрален комператор - изследване на фалшиви документи.
- Прибор за изследване на релефни изображения - езда.
- Оптически сравнителен микроскоп - за изследване на балистични и трасологични обекти.
- Автоматизирани, интегрални криминалистични системи за изследване на доказателства--> AFIS - автоматизирана дактилоскопна идентификационно систем- тази система съдържа 300хил. регистрирани престъпници, 4000 престъпления годишно се разкриват по пръстови следи и 650 престъпления по дланови следи. --> Интегрална балистична идентификационна система-IBIS - в тази система се вкарват скнираните изображения на следите от ударника, изхвъргача и отражатела върху гилзите и следите от цевта върху курумите. --> Автоматизирана система за ДНК идентификация - в нея имаме 35хил. ДНК профили на извършители на престъпления.

5.
Криминалистична фотография - тя е сиистема от методи и технически средства за фиксиране чрез фотографски изображения на предмети, лица и други обекти свързани с изследването и разкриването на престъплението. Разследването е процесуален метод. Фотографското заснемане може да се използва както за фиксиране на обекти, така и за унагледяване на получени резултати от извършени експертизи. Методи за фиксиране на доказателства?--> в наказателния процес имаме техническо фиксиране на доказателства чрез проверяване, иземване, фото и видеозаснемане и документално-описателен метод за фиксиране на доказателствен материал е протокопът за извършеното процесуално действие. Протоколът е доказателствено писмено средство.

Следствено-зафиксираща фотография - в оперативно-издирвателната работа тази фотография се прилага за тиражиране на снимки за издирване на лица, вещи и предемети. За тази фотография се използват като универсален метод за трайно фотографиране и фиксиране/регистриране на всички материални следи от престъплението. Тази фотография използва черно-бели негативни и позитивни материали, цветни материали и дигитални матрици. Тя се прилага при оглед на местопроизшествие, на труп и предмети, претърсване, следствен експеримент и други. Снимките се подразделят на 4 групи:
- ориентиращи снимки - това са в няй-широк план снимки. Това са панорамните снимки, те се правят по два начина--> когато фотографа се намира в една точка и прави застъпващи снимки. --> когато фотографа прави застъпващи снимки, но самият фотограф си изменя положението. Обзорните снимки фиксират само местопроизшествието, винаги се определя узловен център. Той може да е поразения обект и периметърът и от свички точки се правят снимки на местопроизшествието. Тези снимки се правят на височинната на очите на фотографа, използват се светкавици и широко-форматни обективи. -->възлови снимки - те фиксират важни участъци от местопрестъплението както и отделни предмети и следи. -->детайлни снимки - те се правят с цел фиксиране на такива признаци и свойства, които отразяват механизма на съприкосновение между лица и предмети. Всички снимки имат определено значение за ефективното разследване на дадено престъпление. При направата на възлови снимки винаги трябва да се използва мащабна линийка. Когато веществените доказателствени средства могат да се изнесат в лаборатория, детайлните снимки се правят имено в лаборатория.
Извършването на различни криминалистични експертизи е съпроводено с унагледяване на резултатите с методите на експертна на фотография. Снимначният процес става както във въдимата, така и в невидимата област на спектъра. Тук се извършват няколко вида основни заснемания, те имат специфични условия на работа. Първоснимки на: общия вид на обектите на изследване; снимки на различни видове следи, отражения, зъби; снимки на вещества и материали чрез получените аналитични диаграми; снимки чрез използване на микрофотографията(65стр.). Заснемат се поправяния на документи. Снимките на експертната фотография могат да се направят по два начина: когато към експертизата се изготвя отделен албум; снимките се правят в текста-вместват се. Когато трябва да се заснемат много малки частици и следи, да се използват специални апаратури и фотокамери със специални обективи за микроснимки. Обикновено микроснимките се правят с помощта на сканиращ електронен микроскоп или със сравнителен оптичен микроскоп. Тези апарати имат спциални тубоси, които се прикрепват обективите и камерите на фотоапаратите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по криминалистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.