Лекции по методика на музиката в ДГ


Категория на документа: Други


МЕТОДИКА НА МУЗИКАТА- доц. д-р Пелагия Векилова

Специфичност на музикалното обучение в ДГ
Музикалното обучение се осъществява чрез музикалните дейности. В практиката на човечеството се осъществяват 3 основни дейности
1. възприемане на музиката`- слушане
2. възпроизвеждане- изпълнение на музика
3. съчиняване или творчество на музика.
1-та дейност е основната дейност. 2 -та дейност е най-разнообразната дейност (изпълнение с гласа, с инструмент или чрез движение) и 3- та дейност, натрупване на музикални знания, тя не може да се нарече творческа и не се изисква от децата в ДГ.
Основна ф-ма , в която децата се обучават е педагогическата ситуация. Педегогическата ситуация е 2 вида, регламентирана ( организира се от уч по музика), с нея се осъществява задачи от програмата разработена от министерството на просветата. Тук се обучават всички деца, и има даване на знания в различни музикални дейности. Втора ситуация е нерагламентирана- тя би трябвало да възникне по желание на децата, в нея не се дават знания а се затвърдяват знания. И двете ситуации се провеждат по 2 пъти в седмицата.1 -ва се провежда от специалиста , а 2-ра от педагога. 2-рата е в следобен режим, след сън. Може да има и създадени групи , създадени по интереси.
Принципи на музикалното обучение- музикалната педагогика използва принципите разработени от дидактиката, но това че работим с музикалното из-во и придава определена специфичност.
1. принцип- системност и последователност- използва се придаване на знания. Да се започва от най-лесното към по- трудно.
2. Принцип на съзнателност и активност-отнася се за това децата да не са пасивни слушатели, а да ги научим да участват във всички музикални дейности.
3. Принцип за повторност-той е свързан с повтаряне на едно музикално произведение. С този принцип не трябва да се прекалява, защото децата губят интерес.
4. Принцип за нагледност- има няколко субекта, 1 е композитора, 2 е изпълнителя, а 3 е слушателя. Музикалното из-во е трудно за описание,то има въздействие. И е хубаво да има нагледни материали, близки до природата,( пиесата подпомага да се разработи музикалното произведение, за да бъде разбрано от децата.) Всяка пиеса се изпълнява от различни музикални инструменти, и въздейства по различен начин. Музиката не е само звуци , а тя изобразява действителността. Може да се използва музиката в съчетания с др. из-ва.(изобр изкуство, балет)
5. Принцип за достъпност и съобразяване с индивидуалните качества на децата- произведенията да са достъпни за определяна възрастова група, а и може и да има деца с различна музикалност. Има по-развите и по-малко развити. Момчетата пропяват по-късно.

МЕТОДИ!- Методиката по музика, използва 3 групи методи, нагледни, словестни и практически. Нагледните методи са много използани.
1 метод е наблюдение- тук се наблюдава музикалното произведение с ушите. Слухово възприемане на музикалното произведение.
2 метод е демонстрацията- или изпълненито на музикалното произведение(от педагога, на запис от децата
2- група са словестни методи. Те са беседа, словестното обяснение и четене на литературни произведения , които са със същата тематика, като музикалните произведения. Беседата е въпроси към децата за да видим дали и какво са разбрали от него, става чрез кратки и ясни въпроси и е подходящ за 3 и 4 група. В 1 група и да се зададе въпрос децата не могат да отговорят, и тогава когата децата не отговарят, педагога обяснява, подпомага на децата
3 метод е четене на литературно произведение. "Баба Яга", чете се приказката и после се пуска музикалното произведение. И децата търсят общото от двете произведения, и така им е много по-лесно и го разбират децата.
3-та група са практическите методи- чрез тях се формират музикални навици и умения. Как да пеят, да танцуват, или това е метода упражнение
Игров метод- въвеждане на децата във въображаема ситуация. Това се използва много често в обучението по музика. Има разновидност на игров метод е музикално дидактичната игра, тя се използва за развитие на музикалните способности и за затвърдяване на знания.( трябва да ги научим да пеят чисто и точно). За да почнат да пеят от малките групи., всичко почва като игра. Играта е -" пей като мен"- и те повтарят кратка мелодия. Игра - "познайте гласа"- и за развитие на разпознаванена тембъра. Др игра е играта КЪЛВАЧ- с почукване по масата в такт да познаят песен, която те знаят, трябва по ритъма на песента да я познаят. В 1 група е "пляскай като мен"- това е за развиване на музикалната памет. Играта "сфетофар" -за муз памет и мелодичен слух- прави се кръг, от 1 страна им показваме зелено листче, а от др е червено. При зелено пеят, а на червено пеят на ум. И като пуснем пак зелено се вижда дали ще пеят еднакво всички.

МУЗИКАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1 ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МУЗИКА - или слушане,тя
е основна и без нея нищо не може да направим. В детската градина се слуша вокална и инструментална ментална музика
Вокалната музика това са песните, които децата ще пеят и песни които са по-трудни и остават за слушане. Пиеската разкава за кого са, те се слушат повече в малките групи а в по-големите гр освен песни има и инструментална музика. Тя бива програмна и непрограмна музика. Програмната е тази която е написана по определена програма, има съдържание и худ образ, и това личи от заглавието. Такива са, баба яга, дървените войници, болната кукла, магаренцето с двуколката. Тази музика е по-лесна, независимо че е само на инструмент- Докато непрограмната музика изразява мисли чувства, преживявания. Тя въздейства преди всичко с емоциите и е по-трудна за възприемане. И затова в ДГ са включени танц бг танци, хора, и др. Затова трябва да се има впредвид групата , за да знаем какво да включим в часа. Когато правим пиесата, първо трябва да им се покаже картина или мултимедийно...... и после им се обяснява по динамиката какво следва, и се описват действията. В Програмната има съдържание, програма. Онагледяване на муз произведение- подготвяме децата при 1 гр,трябва да обмислим движения за да им въздействаме с тях да илюстрираме текста. Показваме движения по песента, и децата запомнят последователността на действията. В началото показват движенията, а по- късно започват да пеят.За 2 гр има песен за рибката и децата гледат аквариум и им се показват движенията и, пляскат. В по-големите гр можем да използваме въвеждане на герои или да се прави куклен театър. ТО може да се прави и в малките групи , но да присъства 1 герой( мечо, зайо) Взема г-жа мечо,, и започва добър ден деца аз съм мечо от горската градина ,, и ще ми изпеете една песен за мечо, оставя се играчката на бюрото ( изпява се песента- трябва децата да я чуят 2 пъти)и уч-ка пита мечо хареса ли ти песента, какво разбра и т.н. Може да се вземе дете от по-голяма група и да го облекат в костюм на мечо. В големите гр за да се подпомогне възприемането се слагат няколко картини или илюстрации, които да разкрият съдържанието на музикалната пиеса. Във всяка възрастова музика има диск за съответната възрастова група, коята включва всичко.
Певческа дейност- тя е любима на децата, и трябва да заема по-голямата част от пед ситуация. Певчески диапазон-
в 1 гр децата пеят- ми, фа, сол, ла
2 гр от ре, ми, фа, сол,ла
3 гр. от ре -си
4гр, от до- до2( от до до втора октава)
Използва се играта СЛАВЕЙЧЕ- всяко дете изпявапо 1 песничка,и ги разделят на славейчета, врабчета и гарджета. Вокално техническо развитие- певчиски и хоровии навици. Певческите навици се отнасят за всяко отделно дете, и трябва да им се изградят умения да пеят в група- певческа стойка, звукообразуване, дишане и диксия. Хоровите са строй, и ансамбъл. При певческата стойка, децата да седнат на столче и ръцете да са на коленете, не трябвда да са отзад, защото не могат да пеят. Ако пеят прави ръцете трябва да са отстрани на тялото. Звукообразуване- правилното звукообразувание изискава да се пее меко, без крясъци,то се осъществява в/у гласните звуци, а съгласните се изговарят. Има 2 начина на звукаобразуване, 1 начин- легато- слято, а не накъсано пеене, да приливат сричките
2 начин- стакато- кратко накъсно или отсечено пеене.
Легатото се отбелязва с дългичка, а стакатото има точки под нотите.

[16:48:42] Rossy: Дишането при децата е учестено и затова те накъсват като пеят. За да се превъзмогне това трябва да се правят дихателни упражнения, в който да регулират вдишването и издишването.
Напр. За задача им задаваме да си представят, че помирисват роза... и вдишват. След това да си представят, че издухват глухарче... и да издишат при сигнал от учителя. Друго упражнение е да покажем как духа вятъра... засилва се... намалява... издишват леко или по-шумно.
Дишането по време на пеене трябва да е на два такта и да се показва на децата, къде трябва да си поемат въздух.
Дикцията да е ясна и отчетлива, за да се разбира и добре да се чува текста на песента, за да се заучи правилно и правилно след това правилно да се възпроизвежда. Проблем в текста са думи завършващи на съгласни звуции затова трябва да се изговарят, а след това и да се изпяват правилно и вярно.
Там където има звуковете - ш, - ч, - ц, да се отработи по приглушено да се чувати да не се набляга на тях в старанието си да се изпяти вярно. Така е в песента : Теменужке, мила дружке...
Проблем в текста на песните са и променливите гласни - О-У напр. "Рано днес на лов с татко, ходихме в гората... но в гората срещнай само малка бОболечка - се изпява"
В текста ако има Усмивка се изпява Осмивка, Ученик - Оченик ще стана....

Хорови навици
Понятия:
- Строй - чисто пеене в точна тоналност. Всички гласове да са в една тоналност трудно се постига. Тона за песен се дава с музикален инструмент, а не с глас, за да не объркваме децата.
- Ансамбъл - съгласуване на гласовете при общо пеене, по отношение на темпо, движение, динамика, и да се започва и да се завършва пеенето всички заедно.

Различни форми на работа:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по методика на музиката в ДГ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.