Лекции по организационната промяна


Категория на документа: Други


УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА

04.07.2013 09:00
21.07.2013 09:00
03.10.2013 09:00
1. Необходимост от организационна промяна. Същност и причини на организационната промяна - защо трябва да се променят органзиациите; основните причини които пораждат необходимостта за организационна промяна най-общо се делят на външни и вътрешни. Външните сили могат да бъдат конкуренция или иновациите. Фактори за вътрешните процеси могат да бъдат персонала, произвежданите продукти, количеството производство. Организационната промяна е най-ефективна, когато се извършва целенасочено в резултат на анализ и установяване на обективната необходимост от тази промяна. Установява се чрез проучване.
2. Видове промяна 11стр. - според своето съдържание промените биват структурна промяна (променя се производствената структура, функционалните права и задължения на персонала); технологична промяна; поведенчески промени (промяна в индивидуалните промени в хората в организацията). Добрият мениджмънт упражнява целенасочени въздействия върху песонала с цел повишаване на мотивацията, опита, професионалните умения и компетенции. Основните начини са чрез обучение, чрез мотивационни механизми и др.
3. Тенденции в промените 21стр. - едната е оптимизация числеността на персонала, повишаване числеността на активите (търсене на максимална роизводителност на труда). Другата тенденция е въвличане на по-широк кръг от персонала в обосноваването и вземането на управленски решения. Това е двустранно или тристранно сътрудничество.
4. Условия и фактори ограничаващи организационните промени. Съпротива срещу промяната 24стр. - част от хората се чувстват застрашени, дали ще си запазят нивото на заплащане. Това води до съпротива или съботиране на промяната. Може да повлияе и директно на производството.
5. Етапи на управление на промяната 31стр. -
6. Управление на промянта чрез планиране 39стр. - основните действия, които се извършват при планирането на организационните промени. Най-лесно се правят планови промени и с най-добър ефект. Стратегии при планови промени.
7. Определеност чрез контрол на организационните промени 52стр. -
8. Характеристика на контролинга като система за управление на организационната промяна и изграждане на контролинг система за управление на организационната промяна 56стр. - може да бъде разглеждана като система на управление която съдържа информация и структурни еденици.
9. Прогнозиране на организационната промяна 60стр. - 65стр.- основните стъпки, които трябва да се извървят в процеса на прогнозиране.
10. Подсистема изходни данни на контролинг системата за управление на промяната 99стр. - 104стр. - елементите, които включва подсистемата, скоростта на осъществяване на промените.
11. Подсистема структури на контролинг системата за управление на организационната промяна 104 стр. - функционалната структура, осигуряваща структура
12. Промени в организационната структира на управление 117 стр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по организационната промяна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.