Лекции по политология


Категория на документа: Други


ПОЛИТОЛОГИЯ

Същност и възникване на политиката като социална дейност

Възникването на политиката като тип социална дейност:

Понятието политика произлиза от думата полис - градски формирования носещи белезите на държавността, тези белези са характерни при формирането на политиката като тип социална дейност, 5-6 век пр. н. е.

Гръцкият полис със сигурност носи определени нови социални характеристики:
* характеризира се с относително висока степен на разделение на труда, довела до обособяването на ясно разграничени отрасли в селското стопанство и формирането на икономически връзки между тях.
* нова организация на обществото, носеща категорично белезите на държавността в полисното общество..
Възникването на полиса и държавността се обуславя със степента на развитието на обществото и на социалните връзки по между им.

Хоризонталните връзки: са икономически, социални, комуникативни /м-у равнопоставени/.

Вертикалните връзки: са връзки на подчинение /йерархични/. Субектите не са равнопоставени, а на подчинени. Едни хора нареждат на други хора какво да правят. Налагат волята си на над други - УПРАВЛЕНИЕ. Това е един естествен процес за развитие на обществото, при което са се развили различни форми на регулация на обществените отношение.

Връзката между политиката и държавността представлява обществена организация при която обществото заедно с хоризонталните - икономическите, социалните и комуникативните връзки съществуват и вертикални връзки. Характерът на социалните връзки определя начините чрез които ще се регулират.

Начини за регулиране на обществени връзки:
А/ Чрез Авторитета /обществен регулатор/ реализира се в обществото с равноправни социални връзки на отношение - първобитното общество където са налице кръвни връзки, кръвно родство които се регулират от старейшините, вождовете. Това йерархично отношение е основано на доброволно съгласие за избора на лидер - вожд и на подчинение. Няма механизъм, който да принуди хората, ако те не желаят да се подчиняват на вожда. Вярата, че вожда е най мъдър, най- силен се основава на традицията, обичая и кръвното родство - всички са ги приемали за даденост без да търсят обяснение този тип авторитет се нарича традиционен.

В по късен етап от развитието на обществото /явяват се социални различия - хората произвеждат повече от което им необходимо, появяват се войните, постига се знанието, че със сила могат да се печелят блага. Налице са социални раздвоения - робите, традиционния авторитет е заменен друг тип авторитет - харизматичният, който е следствие от създаването на различни култове и религии и се основа на вярването в изключителните и свръхестествени качества на деен индивид. Хората приемат, че техния авторитет приема част от свръхестествените сили на тяхното божество. Това е първата съществена крачка към създаването на държавността. Проблемът тук е при доказването на божествените качества, ако успее - той се циментира /Моисей/, ако не - се срива, защото няма основание да бъде приет.

Спецификата на Авторитета като обществен регулатор е че във всичките си разновидности се различава от властта и изобщо от политическата власт, тъй като основно се основава на доброволното съгласие - подчинение в името на общите цели, споделяни от всички.

Развитието на производствените сили и свързаното с него разделение на труда подкопават сериозно устоите на родовата община. Земеделието и скотовъдството създават икономическата основа за исторически нова форма на обществения живот - териториалната община. Родът се разпада, загубва силата си като ефективна организация, способна да осигури съществуването и развитието на човешката общност и Авторитета като обществен регулатор, става неприложим и неефективен. - разделението на труда, появата на частната собственост и стоково-паричните отношения довеждат до разрушаване на хомогенната социална структура на родовото общество /купувач-продавач, собственик-роб/. В условията на икономическа зависимост отношенията се трансформират и невъзможността да бъдат регулирани от родовата община става очевидна. Родовата връзка и традициите вече не са в състояние надеждно да обединяват хората - различията и противоречията между тях стават все твърде големи за да бъдат обхванати и регулирани от силата на авторитета. Появява се необходимостта от друг тип авторитет, авторитета на Властта.

Властта - Това е тип социално отношение при което едната страна на отношение притежава ресурси да принуди друга страна да следва желаната линия на поведение, независимо от желанията, предпочитанията на интересите на втората. Механизмът на подчинение е много по ефективен защото разполага с възможности и ресурси за принуда. Възниква 4-5 век пр. н. е. и съществува до днес. Първоначално това е физическа сила, след това икономическа сила -парите, ресурсите, следващи - манипулация, знания /духовен ресурс/

Властта е универсален регулатор - в малките, средните градове в обществото, където този властнически механизъм се реализира посредством държавата. - политическата /публичната/ власт. При политическата власт интеграцията на обществото се постига чрез всеобщо подчинение на всички социални слоеве и групи на институциите на държавата, които представляват общия интерес. Така представителя на общия интерес се отделя от неговите конкретни носители и се отъждествява с определена институция -държавата, като придобива самостоятелност спрямо обществото ,което го е създало.

Властта - Това е един механизъм за налагане на воля - наречена Политическа. Инструмента, чрез който се налага воля над обществото това са институциите на политическата власт и законите. Първите закони датират от 1550г. пр. н. е. на Хамурапи /вавилонски владетел/ от Древна Месопотамия, Шумерската цивилизация. Тези закони са написани на глинени плочки. В тях постановките са доста известни: Принципа око за око, зъб за зъб. Санкциите които се прилагат са две: Бой с камшик и Смърт. Освен санкциите за поданиците такива се придвижват и за държавниците. Държавни служители тогава са били - пазителите на съкровището, бирниците и пазителите на горите.

Властническо отношение - Това са властнически отношения, при които правоотношенията са неравностойни, понеже държавата задава правилата, регламента на правоотношенията, т.е. тя упражнява суверенитета, макар и опосредствено. Публичното право обезпечава всеобщия, обществен интерес, осмислен и реализиран посредством държавата.

Политиката, Политическа власт - представлява специфична обществена дейност в съвременното общество, насочена към привеждането, осигуряването на една или друга форма на стабилност, която се изразява в:

- Конституиране /конструиране/ на институции въплъщаващи и отразяваща общността на различните соц. интереси, както и участие в тяхното функциониране.
- Пренасяне на специфичните интереси на различните социални групи в институциите на Държавата, като по този начин те получават обществено признание.
- Определен начин на вертикално йерархично съчетаване на социалните връзки посредством държавните институции.

Властта се различава исторически от инструментите на въздействие, от тази гледна точка тя се разделя на:

а/ Принудително разпоредителна /Дж. К. Голбрий - Анатомия на властта

б/ Компенсаторна

в/ Условна

а/ Принудително разпоредителна власт - Характерно за този вид власт е, че печели подчинение със способността си да налага друг, противоположен на предпочитанията на индивида или групата избор. Това означава налагане или заплашване със съответни неблагоприятни последствия. С други думи принуждаващата власт си служи с негативни стимули за промяна на конкретна ситуация. Реализира се посредством заплаха от неблагоприятни последствия, които могат да се избегнат само ако обектът на властническо въздействие доброволно се откаже от своите предпочитания и желания и се подчини на субекта. Неблагоприятните последици могат да бъдат от различно естество и те също са се развивали през годините - физически наказания, смърт до по- модерни санкции: икономическите - глоби, публично разобличение, физически наказания са извършвани публично за назидание.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по политология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.