Лекции по противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


4. Заплаха за разправа с държавни или обществени дейци
5. Пропаганда на тероризъм
6. Създаване на терористични организации
7. Оказване на помощ на терористични организации

Противодействие на тероризма. Основни посоки и подходи

Основните направления на противодействие на тероризма:
1. Ранно откриване и неутрализиране на проявите на насилие и екстремизъм далеч извън националните граници на отделните страни.
2. Обемът на информация
3. Предприемането на конкретни действия срещу терористични организации и лица
4. Създаване на необходимата законова база за борба с тероризма
5. Пресичане на пътищата за финансиране на терористични организации, включително "замразяване" на техни и съмнителни лица сметки.
6. Предотвратяването на движението на терористи от една страна в друга
7. Борба с организираната престъпност във всичките и форми на проявление, включително нелегалния трафик на наркотици, оръжие и хора
8. Усъвършенстване на визовия режим и на контрола на търговията с материали с възможна двойна употреба, както и насърчаването на взаимодействието между международните организации и отделните държави.
Подходът:
Това е преценката за целесъобразност, навременност и ефективност от извършването на едни или други действия с помощта на съответните средства и методи - водене на преговори или активни тактически действия срещу терористите. Съществуват два подхода: твърд и гъвкав
1. Отказ от преговори и каквито и да е отстъпки, независимо от евентуалните жетви
2. Бързо и настъпателно противодействие със съответните сили и средства
3. Санкциите срещу терористите трябва да надвишават ефекта и общата опасност от конкретния терористичен акт
4. Безцеремонна разправа с терористите,м спасяването на живота на заложниците е само една от задачите
Предпоставки за осъществяване на твърд подход
1. Добре обучени и специално подготвени контра-терористични части
2. Усилена охрана на важни учреждения
3. Силно антитерористично законодателство
4. Изолация и натиск върху терористите и техни близки
5. Предварителна обработка на общественото мнение
6. Активно международно сътрудничество в борбата с тероризма без да се отдава значение на фактора идеологически противоречия
Същността на гъвкавия подход се състои в решаването на въпросите с политически средства - чрез преговори и компромиси.

Мерки за противодействие на тероризма. Оперативни мерки

Основна роля за прилагане на оперативни мерки играят специалните служби. Държавните структури, които имат законовото правомощие да използват специални сили и средства. Целта на дейността на специалните служби може да бъде разделена на политическа и функционална.
Политическата цел се изразява в гарантиране на политическата стабилност и функциониране на държавната власт в функционален план специалните служби имат за цел разкриване, предотвратяване и пресичане на терористична дейност чрез оперативни способи и средства. Функциите на специалните служби са:
Превантивна функция - изразява се в долавяне и разкриване на признаци за замисляне и подготвяне на терористичен акт, съответно предприемане на мерки за неутрализиране
Издирвателна функция - изразява се в установяване на неизвестен извършител или в издирване на общоопасни средства при евентуалното им загубване.
Профилактична функция - прилагане на мерки за отстраняване на причините за възникване на тероризъм и на условията, които го благоприятстват.
Сигнална функция - информиране на останалите държавни органи за появата на причини или услови благоприятстващи терористична дейност.
Методическа функция - оказване на помощ за изработването и прилагането на административно правните режими.
Контролна функция - реализира се чрез проверки или чрез разрешителни режими като за целта се използват възможностите и за нагласен контрол чрез СРС или сътруднически апарат.

Противодействие на финансирането на тероризма

Международна група за финансов контрол
Закон за мерките срещу изпиране на пари
Мерки, които се предприемат, биват няколко типа:
1. Идентифициране на клиента и проверка на идентификацията
2. Идентифициране на действителния собственик
3. Събиране на информация по отношение на целта и характера на финансовата операция или сделка
4. Постоянен контрол и мониторинг върху вече установени търговски или професионални отношенияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.