Лекции по противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


5. Задължените лица прилагат тези мерки в опростен или разширен вид в зависимост от резултата на анализа на риска

Антитерористични операции
Същност - съвкупност от превантивни мерки, провеждани за ранно сигнализиране и пресичане на терористична дейност, влизат в задължението на всички ведомства имащи функционалната компетентност да противодействат на тероризма
Цел на операциите - разкриване и предотвратяване на терористични актове, намаляване степента на уязвимост, намаляване на вредните въздействия в следствие на терористичен акт, бързо ликвидиране на последиците, разкриване на извършителите, възстановяване на щетите
Етапи:
1. Анализ на оперативната обстановка - оценява се кои са целите и параметрите на терористичната атака, какви сили и средства евентуално биха използвали, с какви сили и средства разполага субекта на противодействие, възможните перспективи за развитие на една евентуална терористична атака, определяне на факторите, които могат да окажат въздействие върху предварително планираните мероприятия, да се определят най-критичните точки, като например комуникационните режими на достъп, особености на инфраструктурата, да се определи желаният краен резултат.
2. Варианти за действие - всеки един вариант трябва да бъде разработен и проигран, след което се определя този вариант, който е най-оптимален
3. Контратерористични операции - по своята същност са съвкупност от специални тактически разузнавателни оперативно-издирвателни мероприятия за обезвреждане на терористи, спасяване живота на пострадалите, спасяване на материалните ценности.
Според основната си цел контраразузнавателните операциите се делят на:
Операции за освобождаване на заложници (най-високо рисковите); за неутрализиране на терористи.
Според територията на провеждане:
Операции на собствена и на чужда територия
Време на реагиране:
Операции при внезапно възникване на терористичен акт и при операции за които е имало информация за терористичен акт.
Според използваните сили и средства:
Разузнавателно-издирвателни; разузнавателно -ударни; разузнавателно-щурмови и патрулни
Основни задачи при тези операции:
Изолиране на района; създаване на оперативен щаб в чийто състав влизат всички сили; овладяване на комуникациите; оказване на психологическо въздействие в две посоки - по отношение на терористите и по отношение на обществото; осигуряване на оптимално разположение на силите и средствата за обгрижване на пострадалите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.