Лекции по стандарти и системи за управление


Категория на документа: Други


Антон Ганчев - Стандарти и системи за управление 8.04.8.30 изпита

1930 год. Важноза системите - елементите и взаимодействието на елементите и вразките в системата. Координираност и информираност м/у вразките.

2. Характерна черта на инф. Психологическа-
3. Х-рна черта - управленска- " можем да го подредим" в зависимост от признаците ще бадат подредени по клалификация- приоритет.
4. х- рна черта- предаване на информацията- или препредаване. От преподавател на ученик.

- 1-ви принцип на управление - 9/2 по малко от 1- девет работи свършени на половина са по малки от едно.

1. ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО - степен , до която съвкупност от присъщи характеристики удоволетворява изискванията. Съвкупност от фактори, които са в постоянна взаимовразка, като продук, процес, система и среда.

КАЧЕСТВО качество, качество на фирмата, качество на деиността, качество на продукта.

.
2. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.

- Планиране- определяне на целите и на необходимите процеси за постигане на резултати.
- Изпълнение- внедряване на процеса
- Проверка- набюдение и измерване на процесите и на продукта по отношение на полетиката
- Действие- предприемаме на действия за постовнно подобряване на изпълнението на процесите.

3. ТОТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Тотално управление на качеството - защитава тезата, че контролът на тоталното качество " започва с обучение и завършва с обучение. Защитава позицията, че управлението на качеството не може да се постигне само чрез следване на националнитеи,международните,стандарти.

1. Диаграма на Иишикава - за определяне на причинно- следствените вразки.
Каору Ишикава е убеден, че ако и другите нации имат смелостта по примера на японците да се обърнат към "вътрешните свойства" на хората и характера на техния труд, то те ще могат да направят голям напредък.
Каору Ишикава е автор на диаграмата "Рибена кост" (диаграма на Ишикава) за определяне на причинно-следственоте връзки. Прилага се при решаването на проблеми, свързани с качеството.

1.1.Същност на технологията на управлението. Видове технолигия на управлението.
- технологията на управлението е съвкупност от правила и сведения за реда на осъществяване и сведения за методите на изпълнение на функциите и дейностите при единното целенасочено протичане на управленския процес в социалната система.
- МПС- материалното производствена система
- Икономическа сфера -предприятия и фирми
- Социална сфера- спрт, туризъм, образувание, здравеопазване
- Комуникативна сфера - човешките взаимоотношения( и всички допирни точки, магистрали, патища, мето, автомобили.)
- Управленска система

1.2. Видове технологии на управлението-
- Обща технология на управлението- технологични правила и данни, общи за протичането на процеса на управление във всички системи, отнасящи се до отделните фази на информация цикъл и управленските функции.
- Принципна тежнология на управление- съдържа тежнологични правила и данни, общи за даден клас системи.
- Конкретна тежнология на управление- съдържа отразяването на спецификата на всяка конкретна социална система в технологията на управлението на класа системи, към които принадлежат.

1.3. Елементи за технология на управление- Декомпозиране на управленческия процес:
Функцията - представлява съвкупност от деиности, насочени към реализирането на един от множеството определени резултати.
Дейността - насочена към получаването на определен краен резултат със специфично предназначение.
Деиствйето - е най малкия съставен елемент. Всяко действие обаче, се състой от елементи.- операции който не са предмет на технологичното описание, а на нормирането на труда.

1.4. Елементи на технология на управлението-
1. технологична операция- което включва - изпълнител, предназначение, времетраене , методи и технологични средства , входяща и изходяща информация.

2..Управленска процедура - технологично описание на конкретната дейност или група дейности. Регламентира правилата и реда на осъществяване на отделните технологични операции. Методите , ресурсите , средствата и изпълнителните, чрез които се реализира дадена дейност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по стандарти и системи за управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.