Лекции по стратегически мениджмънт


Категория на документа: Други


Лекция №1

Принципи на стратегическия стил на мислене

1.Три изходни понятия
1.1.Стратегията - верният път към бъдещето
1.2.Стратегическия мениджмънт - успешното движение по този път
1.3.Стратегическия мениджър - водача по пътя към бъдещето
1.1.1.Стратегията - замисъл и последователност от решения за постигане на определени цели в дългосрочна перспектива.
1.2.1. Стратегическия мениджмънт - е насочен към реализиране на мисията на дадена организация.
1.3.1. Стратегическия мениджър - е стил на управлвние на организацията,която преодолява ежедневното оперативно мислене на мениджърите.Определя дългосрочните цели на дадена организация чрез всеобхватни анализи на ситуацията.
2.Основни принципи на стратегическия мениджъмнт са:
2.1.Приоритетност
2.2.Плуралистичност
2.3.Прогностичност
2.2.1. Приоритетност
Приоритетност на проблемите
Приоритетност на целите
Приоритетност на дейности
Приоритетност на сектори

2.2.2. Плуралистичност
- множество равнопоставени елементи
- взаимодействащи елементи
- конкуренция
- партньорство
2.3.1.Прогностичност
- краткосрочни и дългосрочни прогнози
- екологичния подход
- SWOT анализ
3.Приоритетите в сратегическия мениджмънт отразяват предимствата,ориентация на вниманието и на ресурсите в дадена посока ,която е определена и възприета като особено значима за здравната система.Ролята на приоритетите е да се концентрират ресурсите на организацията в определена посока.
4.Пет типа здравни приоритета
4.1 .Значими здравни проблеми,които изискват предимствено решение
4.2.Приоритетни цели,изискващи предимствено постигане
4.3.Значими дейности на здравната система изискващи предимствено изпълнение
4.4.Значими сектори,изискващи предимствено развитие
4.5.Групи от населението,които изискват предимствено гарантиране на здравни грижи
5.Критерии за определяне на дравните приоритети
Определянето на приоритетите се основава на четири взаимносвързани критерия,отразяващи единството на нужното ,възможното,желано и полезно
Нужно - здравните потребности на населението
Възможното - наличните ресурси на здравеопазването
Желаното - очаквания и предпочитания на населението
Полезното - степен на доказана ефективност на съответните дадени здравни дейности
6.Практически подходи при определяне приоритетите в здравеопазването
6.1.Епидемиологичен подход - ориентация съобразена с разпространението на различните заболявания.
6.2.Рисков подход - ориетация към групи от населението с повишен риск за заболяване
6.3.Възрастов подход - ориентация към специфични възрастови групи
6.4.Социална и икономическа значимост - ориентация съобразно социалния ефект от дадени здравни дейности.
7.Качественото прогнозиране се реализира в следните насоки:
- прогнозиране на икономическата среда
- технологично прогнозиранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по стратегически мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.