Лекции по теория и методика на физическото възпитание в началното училище


Категория на документа: Други


Лекции по теория и методика на физическото възпитание в началното училище

1.Възникване и развитие на физ. култура - физ.култура се появяват още в ранния период от разв на човечеството. Ист и проследява възникването и от древни времена до днес.Според някои автори развитието на чов. Общ зависи от духовни, инстинктивни и биолог мотиви.Според други - от условията на материалния живот на първобитното общество. Човекът в продължение на хилядолетия е бил в непрекъсната борба за съществуване с природата. Това е изисквало разв и на умствените способности и физ.му качества - сила, бързина, издръжливост ,ловкост, подобряване на оръдията за производство. Осн дейност на човека е била набавянето на храна и предпазването му от различни опасности, които криела природата. Направата на оръжия и тяхното използване в живота развили и опр двиг навици -хвърляне на камък, стрелба с лък, хвърляне на копие, бягане през разл препятствия.Игрите и физ. упр имали повторяемост на движения . Двиг действия се отделили от производствените, което е начало на физ. упр. Те се извършват извън трудовия процес - стрелба в изображения на различни животни, хвърляне на копие в далечина и в цел, бягане на различни разстояния, преодоляване на препятствия . При разлагането на първобитнообщинния строй състезанието станало основен метод за подобряване на физ. кач-ва и на двиг навици. През този период физ. възп. се обособило като самостоятелен дял от възпит.
1.2 Физ.култура в древния свят- задълбочили се противоречията между новообразуваните съсловия и класи. Развитието на търговията, межд. войни, противоречията между умствения и физ. труд довели до формирането на класи - робовладелци и роби. Създавали се държави за насилие и запазване интересите на господстващата класа. Членовете на тази класа трябвало да бъдат физ.здрави и закалени и да владеят разл. видове оръжия. Възникнали школи и с-ми за физ.възпит. Внимание се отделяло на военно-физ. подготовка на господстващата класа. За робите били създадени школи за подготовка на гладиатори, за зрелища на господстващата класа. Робовладелското общество било по-прогресивно от първобитно-общинното, защото освобождавало значителен брой хора от тежкия физ. труд, създавали се държ. учреждения, строели се крупни съоръжения, развивала се писмеността. Това допринесло за подем на културата в това число и на физическата. 1.3. Физ. култура в страните на Древния изток - сведенията са от паметниците на културата, от изображ на спортна и военна тематика по стените на гробниците, храмовете, дворците , от произведенията на античните автори. В областите на древна Месопотамия, са запазени сведения за физ.наука. Практикувал се е ловът, конната езда, стрелбата с лък, юмручният бой, плуването. Провеждали се разнообразни състезания и ритуални танци, което изисквало участниците да бъдат физ. подготвени.В Персия съществували школи за подготовка на децата на робовладелците. Във възрастта от 7 до 15 г. осн внимание се отделяло на бягането, конната езда, борбата, стрелбата с лък и хвърляне на копие,лов.В древна Индия физ. култура се развивала съобразно с интересите и възм на разл касти .Господстващите касти обучавали своите деца във военно-физ. упр и владеене до съвършенство на разл. видове оръжия. Създадена била с-мата на йогите. Упражненията на йогите се усвоявали под ръководството на учител и се изп за запаз и укрепване на здравето и лечение. В древен Китай, физ.упр. имали военно-приложен х-ер. Провеждали се състезания по брба, бокс, фехтовка, стрелба с лък, надбягване с колесници. Сред народа разпространена била играта с топка, т.е днешния футбол.Физ. упр. зап да се изп като лечебно средство. Познат бил масажът, който се прилагал като средство за обезболяване на тялото и за подобряване на работата на вътр. органи. Изобр върху стените на гробниците и по саркофазите на фараоните в древен Египет показват разв на физ. култура в държавата. Отразени са хватки по свободна борба, бягане, акробатични упр, фехтовка, плуване, игри, ловуване. Същ армия от новобранци, наречени Не Феру, които преминавали спец програма по физ. подготовка по бягане и скачане, вдигане на тежести, катерене по стълба, превземане на крепости, борба.1.4. Физ. култура в древна Гърция -Разв и има важна роля за древногръцките държави .От Гърция е заимствано много- от физ. упр. до организ на състезанията и на олимпийските игри. Развитието на физ. култура в древна Гърция е минало през различни етапи.С обр на полисите , физ. култура се развила. Създали се различни с-ми за физ. възп. за господстващата класа. Така тя държала в подчинение превишаващите я по численост роби.Спарта бил консервативен град-държава, който запазил традициите си от родовия строй. На господстващата класа било нужно физ. здраво поколение, което да държи в подчинение полусвободните граждани и роби. Новороденото се носело от бащата на оглед пред съвета на старейшините, които опр съдбата му - здравите деца се отглеждали, а слабите се оставяли в планината за закаляване. До 7-г. възраст децата от робовл. класа били под възпитанието на своите родители. От 7 до 15 г. се възпитавали в школи при суров режим и жестока дисциплина. Занимавали се с физически и военно упр., които развивали сила, бързина, ловкост и издръжливост. Обучавани били по строеви упр, борба, бокс, хвърляне на копие, военни игри и лов. Ежегодно се провеждали състезания, като победителите били награждавани, а победените - осмивани. От 15 до 20-г. възраст младежите продължавали своята военно-физ подготовка, след което отбивали военната си служба до 30 г. През това време нямали право на семеен живот. До омъжването си и девойките се занимавали с физ. упр. Според спартанците само физ. здрави и закалени жени могат да раждат здрави деца, а в някои случаи били използвани като войници за палене на градовете, когато мъжете били на война .Така се е осигурявало господството на спартанската аристокрация. Атина- с-мата на възпит се различавала от спартанската.Тя имала бързо развиваща се икономика, търговия и култура. До 7-г. децата били възпит в сем-вото. От 7 до 15-г., посещавали частни или държ у-ща, където били обучавани по писане, смятане, музика и физ. възпит. От 16-та до 18-та си г. децата учели в държ. уч заведения, където физ. възп било широко застъпено. В тях имало помещения за борба, бокс, военна подготовка и водни процедури,както и стадион с места за скачане, хвърляне и с писта за бягане.До него се намирал хиподрумът, където се провеждали надбягвания с коне и колесници. До 18-20 г. възраст юношите от семействата на най-богатите граждани и аристократи усвоявали в групата на войниците познания по упр на държавата, по философия и командване на войски. Най- популярни в древността са олимпийските игри. Те се провеждали на всеки 4 г. в чест на бог Зевс, живеещ според представите на гърците в планината Олимп. По време на олимпийските игри се сключвал мир. Всички военни действия се прекратявали. Провеждали се и регионални състезания посветени на различни богове (Атина, Аполон, Зевс и др.)1 .5. Физ. култура в древния Рим-не съществувала държ. с-ма за физ.възп, то било дело на родителите. По-богатите семейства давали децата си в частни уч-ща, където се обуч по бягане, конна езда, хвърляне на копие и фехтовка . Интерес предизвиквали гладиаторските игри - сражения по двойки, по групи, с различни оръжия, борба с диви зверове . Гладиаторите били пленници или осъдени престъпници, на които заради участие в игрите се давала надежда за освобождаване. Създавали се спец. школи за гладиатори. 1.6. Физ. култура през средните векове-През феодализмът възникват нови форми в икономическия и обществения живот. За феодалите военно-физ. поготовка била задъл. - те трябвало да бъдат готови да се явяват по призив на краля със своите подчинени в пълно бойно снаряжение. За децата на богатите класи била съдадена система за военно-физ. подготовка, наречена рицарска си-ма за възпитание. С-мата била насочена към усвояване на 7 рицарски изкуства -езда, плуване, фехтовка, лов, шах, стрелба и съчиняване на стихове. Рицарите продължавали своята подготовка и след удостояването им с това знание. . От рицарските турнири били разпространени игри с топка, подвижни игри, участие в лов на диви животни. Физ. култура в градовете започнала интензивно да се развива. Тя служела като средство на гражданите при защита на интересите им.
Нац. системи за физ. възп. -Буржоазната революция в Англия (1648 г.) поставя началото на капитализма. Развитието на промишлеността създава условия за поява на нова класа - пролетариата. Утвърдилите се класи водят идейна и въоръжена борба за съществуване.
Немска с-ма. В края на 18 в. в Германия са създадени нов тип у-ща, наречени филантропини . Фридрих Ян е основоположник на немската гимн. с-ма , понеже с него се свързва с направата на първите гимн. площадки, където се провеждали организирани занимания.
Френска с-ма - възникването и е свързано с Франциско Аморос , офицер. Средствата за обучение били предимно естествените движения, ходене, бягане, плуване, пренасяне на тежести, борба, фехтовка, стрелба , игри. Разработил методически въпроси , свързани с преподаването на гимнастиката. Използвал е музикален съпровод. Тази с-ма не била пригодена за училищното физ. възпит.
Английска с-ма. Създаването и съвпада с разцвета на англ.икономика, политика, търговия. За запазване на господството над колониите е било нужно образовано, смело, силно поколение. В програмите на у-щата, колежите и университетите с общообразователните предмети било застъпено физ.възпит. Популярни станали състезанията между университетите на Оксфорд и Кеймбридж. Създавали се спортни организации (федерации) по разл. видове спорт и се провеждали състезания в страната по опр.правила. Клубовете били само за аристократичната младеж.
Шведска с-ма - създател е Петер Линг . Според него физ. възп. се изгражда върху знанията, чията стойност се потвръждава от анатомията и биолог. При изпълнение на такива упр в организма на чов се предизвикат благоприятни реакции. Линг дели гимнастиката на 4 раздела - педагогическа, военна, лечебна и естетическа. Педаг. била предназначена за у-та. Военната служела за подготовка на предказармената младеж, като се използвали у-я с оръжия. В лечебната се прилагали комплекси от упр за лечение на разл. болести. Естетическата се състояла от движения и танци. Създадени са много уреди и пособия, известни като "шведски" /пейка, трамплин за скокове, скрин/.
Чешка с-ма. Роля за изграждането на тази с-ма има националноосвободителната борба на чешкия народ против Австро-Унгария. Създават се гим. дружества "Сокол". Всички упр в соколската гимнастика се делят на 4 гр: 1/ Упр без уреди - строеви упр, ходене, бягане, общоразвиващи упр 2/ упр с и на уреди - успоредка, кон, пейки, тояжки, халки, греда, воали и др. 3/ групови упр - пирамиди, масови упр и игри. 4/ боеви упр - бокс, фехтовка, борба и др. Х-но за нея било провеждането на соколските събори. Участвала голяма част от народа от всички възрасти. Провеждали се разнообразни игри и състезания .
Руска с-ма- основател е Лесгафт - поставя физ- възп на научна осн и разработва въпроси на теорията и методиката. Лесгафт прави класификация на физ упр, като ги дели в 4 групи: 1 /Прости упр, 2/сложни /или упр с увеличено натоварване/ 3/ за изучаване на пространствените отнош и разпределение на работата по време 4/ с-ми от упр във вид на сложни действия - игри /прости и сложни, разходки, плуване, кънки, фехтовки/.
2.Базисни /основни/ понятия в теорията и методиката на физ- възп Важните понятия са: физ. култура, възпит, физ.упр, разв, състояние, работоспособност, кинезитерапия, рекреация, кинезиология, физ. подготовка, обр, съвършенство, спорт, спортна тренировка .
Физ. култура е неделима част от цялостната култура на общ и е в зависимост от базата на обществено-ист формация. На 2 място съхранява в себе си опита на чов. цивилизация по отношение на условията, средствата и методите на физ.усъвършенстване. На 3 място включва материалните и духовни придобивки. Физ. възп.е педаг орг , целенасочен процес с формиращо въздействие върху чов. личност. Развитието на човека се влияе от него в ролята му на фенотипен фактор.Въздействие като такъв фактор оказва върху форм на двиг навици, дееспособност и работоспособност ,възпит. Физ.развитие на човека се определя от показатели като ръст, тегло, жизнена вместимост, гръдна обиколка. 1 част от тези показатели са генетично обусловени /ръст/, докато други- като тегло или ж.вместимост се влияят в значителна степен от фенотипните ф-ри, към които спада и физ. възп. Физ.възп представлява естествен биолог процес. Физ. дееспособност. -Комплексното развитие на физ.качества Физ. съвършенство е съчетание между отд. компоненти на физ. разв, физ. дееспособност и работоспособност - здравето, съчетани с двиг култура и способност на организма да неутрализира вредното въздействие на някои фактори от околната среда. Постига се при опр целенасочено въздействие със спец подбрани средства и методи на физ. възп. Физ. състояние - обединява няколко компонента от изброените по-горе понятия. Отразява здравословното състояние, физ. разв, достигнатото равнище на физ. дееспособност и тяхното единство.Физ. подготовка - състояние и процес. Дели на обща и спец. Общата е необходима за всеки човек. Тя допринася за пълноценно участие в уч или трудовия процес, за съхраняване и укрепване на здравето, за формиране на качества. Спец има конкретна насоченост в зависимост от вида на упражнявания спорт или проф. дейност. Физ обр. -Системното умствено, естетическо и физ. развитие. Х-ра функционалните изменения в двиг и в умствено-познавателната сфера в процеса на физ. възп.Физ. упр- определя физ. въздействие върху чов.организъм. Кинезитерапия /Лечебна физкултура/ - лекува човека с физикални средства или ускорява възстановяването на здравето му след отклонения от нормите на последното. Рекреация /Спорт за всички, масово оздравителна физкултура/- е възстановяване на силите и духа на човека. Осоществява се сред природата в почивните дни след раб. време или по време на отпуск. Най-добри средства за рекреация са туризъм в планината, ски, плуване, тенис, кросово бягане. Кинезиология- Наука за движенията. Програмираните чов. движ са в основата и. Под влияние на последните се регистрират промени в чов.организъм. Дели се на предуч, уч, спортна, рекреативна и мед кинезиология. Спорт. Целенасочена изкуствено формирана двиг дейност на човека за постигане ра разл. цели. Спортът е състезание между индивидите и ф-ма на психофизическо и вътрешнофункционално усъвършенстване на човека чрез двигателни упр, разл от трудовата дейност. Спортология - наука за спорта. Обект е човекът, изявяващ се в спорта, а основен предмет са спортни, биомех, соц, психолог, пед, медико-биолог х-ки в областта на спорта. Спортната тренировка -целенасочен , педаг ,организиран процес, насочен към проява на високи спортни постижения в опр вид двиг дейност.3. Класификация на физ.упр. - разпределението им по гр съобразно опр св-ва или белези. В немската с-ма е на базата дали упр са с уреди или без.Френската с-ма ги класифицира според тяхната приложност, а руската като признак взема пед.въздействие В съвременната система се прави класификация и въз основа на отд. признаци- режим на мускулно усилие, според тяхното сходство и динамика. Една от най-разпространените и класификации на физ. упр е разпределението им в 2 осн. групи: циклични и ациклични. Към 1 вид спадат упр с ритмично повтарящи се едни и същи движения от типа на ходене, плуване, бягане, колоездене. Към 2 вид спадат упр, които имат разнообразна структура и ритъм на изпълнение: гимн. упр, скокове в леката атлетика, хвърлянията, движенията при игрите.
3.1. Същност и характерни особености на игрите-Игровата дейност като съзнателна чов. проява има следните х-ни особености: Естествено-приложният х-ер на движенията. Във всяка подвижна игра доминират и се изпълняват единично или в комбинация естествено-приложните движения - бягане, скачане, провиране, лазене, катерене, преодоляване на препятствия . Възпитаващия характер на игрите се изразява във формиране у занимаващите се на ценни морално-волеви кач-ва - колективизъм, скромност, другарство, честност. Изменчивостта на игровата ситуация- х-на черта на подвижните игри. Изменящата се ситуация изисква от участниците бързина на реагирането, съсредоточено внимание и добро периферно зрение. Всяко действие трябва да се осмисля за кратко време, като се следят и действията на противниковите играчи.
3.2Класификация на игрите
Подвижни игри - бягане, скачане, с хвърляне, с противодействие. Групиране се опр от осн. движ в игрите и от задачите, които се решават. Тези игри имат структура, правила и изразен състезателен х-ер.Щафетни игри - не са строго регламентирани. Съставят се от учителите. В тях се включват заучени и усвоени упр с гимн. и лекоатл х-ер. Музикалните игри се използват при малките ученици. Чрез тях се развива и разширява музикално-двиг култура на децата.Спортно-подготвителните игри създават условия за опр. регулирано натоварване на организма, за усъвършентване на физ.кач-ва , за морално-волева подготовка.Спортно-подготвителните игри се изп като подг и спомагателни средства в почти всички видове , но най-целенасочено действие имат при баскетбол и футбол . Те са основа, достъпна за нач обуч. Спортните игри-имат точно опр състав на играещи,време на действие и правила. Овладяването им е свързано с многогодишен уч-тренировъчен процес и с големи физ. натоварвания. Използват се за активен отдих и развлечение.
3.3.Същност и х-ка на гимн. дейност При формиране на средствата за физ. възп гимн. дейност се обособява като самостоятелна.
Разл. видове гимнастика 1. Основна и хигиенна ; 2. Гимнастика със спортна насоченост - спортна, художествена и акробатика ;3. Приложни видове гимнастика - производствена, спортно-спомагателна, военно-приложна, професинално-приложна, лечебна.
Х-ни особености : 1.Разностранност и всеобхватност на гимн. дейност. Гим. упр допринасят за всестранно физиолог, псих и педаг въздействие върху организма и личнoстта; 2. гим. упр дават възможност за друга особеност на гимн.дейност - избирателното въздействие върху чов. организъм ; 3.Изискванията към качеството на изпълнение на упр са особеност на гимн, което допринася за правилно телодържане и естетическо изпълнение и възприемане на изпълненията ; 4.Разнобразието от гимн.средства дава възможност за решаване на . педаг. задачи с различни упр в зависимост от възрастовите и индивид особености на занимаващите се ; 5.С емоционалност на упр чрез музикален съпровод. С това се постига по-пълноценно въздействие върху псих и физиолог състояние на организма.
Осн. средства на гимнастиката -строеви и общорешаващи упр, приложни упр, прескоци, упр на уреди, акробатични упр, упр от худ. гимн. В нач. училищна възраст голям дял от гимн се отделя на осн. гимн. Тя има значение за формиране на правилна телесна стойка, за борба с гръбначните изкривявания, за повишаване на двигателната култура и развитие на координацията на движ при децата.
3. Същност и характеристика на туризма -едно от средствата за физ. възп ,цел -задоволяване на опр двиг, здравни, културни, познавателни, възпитателни потребности на човека.В туристическите прояви се включват целогодишно деца, младежи и възрастни от всички слоеве на населението с различни функционални възм. Туристическата дейност има многостранно въздействие върху човека: усъвършенства и подобрява функционалните възможности на организма, оказва познавателно и възпитателно въздействие.При практикуване на разл.форми на туризма организмът е подложен постоянно на разл. природни въздействия и тяхното целенасочено използване подобрява съпротивителните му сили.Преминаването на разл. по трудност терени при разл. видове и форми на турист. дейност спомага да се подобри всестранната физ.подготовка. Туризмът подобрява обменните процеси, кръвообращението, дишането, увеличава работоспособността. Смяната на обстановката води до намаляване на нервното напрежение и почивка от професионалната дейност. При участие в турист. прояви се добиват знания по метеорология, топография, астрономия, ориентиране и движение в непозната местност, за опасностите в планината и др. Чрез тези прояви учениците опознават красотите на българската природа, учат се на колективизъм и взаимопомощ, на честност и смелост. Според начина и средствата на придвижване се различават следните видове туризъм:
1. Пешеходен туризъм -най-достъпен , не се изисква специална и скъпа екипировка и може да се провежда през всички сезони. Оказва всестранно въздействие върху организма. Практикуващите го сами регулират натоварванията си с редуване на ходене с почивка .За учениците интерес представлява пешеходният туризъм с неговите разновидности - разходка, излет, екскурзия, поход и др.а/ разходката е най-елементарният вид туризъм, с най-опростена и достъпна форма за практикуване във всяка възраст. Провежда се предимно с деца от детските градини и учениците от I-IV клас. Разходките са с продължителност от 1 до 2 ч. се ръководят от учителя на класа. Осн зад - отдих, развлечение, подобряване на функционалното и здравословно съст. Необходимо е съчетаване на разходките с упр от физ. възп, напр. подвижните игри, къпане и слънчеви бани.б/ излетът се провежда в крайселищните зони. За неговото организиране не се изисква спец.подготовка. Излетът е зад ф-ма на туризъм с малките ученици. За I-IV клас времетраенето на излета е един ден, като продължителността за I-II клас е 3-5 км., а за III-IV клас е 8-10 км. При преход от 30-40 мин. с умерен темп на ходене се дава 5-10 мин.почивка. Участниците се запознават с някои условни знаци, с правилата за движение. При подготовката предварително се опр целите и зад, мястото на провеждане, ръководството и всички ?,свързани с придвижването, с престоя и завръщането на класа.Учениците се запознават с разл.видове растения, дървета, птици и животни. Най-малките ученици могат да събират семена, листа, шишарки, мъхове и се запознават с правилата за опазване на околната среда.в/ екскурзията се провежда, за да се свърже и онагледи уч. материал с примери от живота. Те са 1дневни заI-II клас и 2дневни и 3дневни за III-IV клас. Часовете по родинознание позволяват с малките ученици да се организират между 15 и 18 учебни екскурзии, по време на които участниците се запознават с забележителни туристически обекти, природни красоти, исторически местности, паметници, музеи.г/ походът продължава повече от 1 ден. Той е един от основните форми на туризма. Туристите са подложени на високи натоварвания, вследствие на което се подобряват всестранното физ. развитие и специалната физ. подготовка. При нея се решават орг ?- задачи, маршута, брой участници и тяхната подготовка, екипировка, помощен инвентар, мед. осигуряване. При многодневните походи се проверяват и обогатяват в естествени усл, знанията и опитът, навиците и уменията. В уч практика се използват пешеходните походи.2. Ски-туризъм. Климатичните условия позволяват в планинските райони да се практикува тови вид туристическа дейност. Скъпата екипировка е пречка за популяризиране на ски-туризма. Други ф-ми на туристическа практика са водния туризъм, колотуризма, автотуризма, пътешествието, експедицията, туристически събор, екскурзионно летуване, спортно-туристическа зима. 4. Същност и х-ка на спортната дейност- представлява пед. процес за повишаване на специфичната работоспособност на организма чрез системни тренировъчни занимания.Спортът се проявява в 2 насоки: масово-оздравителен /спорт за всички/ и спорт, насочен към високи спортни постижения. Предназначението на масовия спорт е запазване на здравето, увеличаване на жизнения потенциал, повишаване на работоспособността и творческото дълголетие на всички слоеве от населението.Спортната дейност като целенасочен специализиран пед. процес за формиране и усъвършенстване на двиг навици, на физ. и морално-волеви качества на спортиста се състои от общите научни основи на възпит на спортиста с отчитане на неговите индивидуални особености, начин на живот и упр на тренировъчната дейност.Според формата на спортната борба състезанията са :1)поотделно от всеки спортист, без да встъпва в непосредствен контакт с противника - скокове и хвърляния в леката атлетика, спортна и худ.г-ка, скокове във вода;2)при едновременно участие на всички спортисти с възможна близост с противника - бягания в леката атлетика, плуване, ски, бягане;3) спортната борба е в непосредствен контакт с противника - борба, бокс, джудо, самбо; 4)спортната борба се води от участниците в отбор в близък контакт с противника - футбол, баскетбол ; 5) спортната борба се води от участниците без близък контакт с противника -волейбол, тенис на маса, тенис на корт;6)спортната борба е под формата на многобой - модерен 5обой, 7обой, 10обой
4.Средства на физ. възп - чрез тях се осъществяват задачи на учебно-възп. процес. Изучаването на х-ните им особености подпомагат спортния педагог успешно да провежда обучението по физ.възп в зависимост от неговата насоченост.Осн и специфично средство на физ.възп са физ.упр и доп.средства - ест сили на природата /слънце, въздух и вода/ и хигиенните фактори. В някои случаи и физ.труд може да се изп във физ.практика, но при опр усл. Факторите имат голям относителен дял в сравнение с останалите средства , прилагането им се обуславя от някои особености, които дават възможност за осъществяване на специфичните цели и задачи на физ. възп. Чрез физ. труд се цели физ. натоварване и възп ефект. Физ. упр се прилагат под формата на няколко вида дейности:а/ игрова дейност- вкл подвините игри ;б/ гимнастиката като вид дейност, представена от осн гимн, спортно-спомагателната, производствената и лечебната гимн;в/ туристическа дейност - вкл: пешеходния туризъм, ски и воден туризъм, колотуризма и различните им комбинации;в/ спортна дейност- обхваща разл видове спорт. Те се класифицират в подгрупи в зависимост от съотв признак,според който става тяхното групиране.
1. Физ. упр като осн. средство - обща х-ка, произход и развитие на физ.упр -Физ. упр са вид движения, които се прилагат в учебно-тренировъчния процес по физ.възп и в бита на човека с опр насоченост. По своята същност са съзнателни, волеви движения, пед. осмислени, за оказване на положително въздействие върху физ.развитие и двиг усъвършенствуване на занимаващите се. За целите и задачите на физ. възп се прилагат естествено-приложните движения /ходене, бягане, скачане, катерене /.Физ. упр се отличават с разнообразие. Някои са с елементарна структура - повдигане и снемане на ръцете, страничен наклон, махове с краката. Други са сложни двиг действия - скоковете и хвърлянията в леката атлетика, прескоци в гимн, скокове във вода. При някои физ. упр серия от движ се повтарят многократно - ски-бягане, плуване, гребане, бягане колоездене. Физ. упр се обособяват като самостоятелни движения.
1.1Съд, форма и техника на физ. упр -имат своя форма и съд, взаимно свързани в диалектическо единство.Съд е въздействието, което оказват върху чов. организъм като резултат на биомех, физиолог, псих процеси. Физ. упр включват отд. части : фазите при лекоатлетическите скокове и при гимн. прескоци /засилване, летеж и приземяване/, отд. движения при хвърлянията .Формата на физ.у-я е съвкупност от отд.елементи на движението, съставяши неговите х-ки .Това са пространствените, пространствено-времевите и времевите х-ки на движ.Преставляват видимата страна на движенията. Положение на тялото, посока на движение, скорост, темп, ритъм, амплитуда. Формата на физ.упр е тясно свързана с техниката на неговото изпълнение. Съдържанието и формата на физ. упр взаимно се обуславят и непрекъснато си влияят. Те се изменят в зависимост от поставените зад на обуч . Съд играе роля по отношение на формата, но и формата влияе върху съд. Техника на физ.упр. Изп на опр. двиг зад може да се осъществи по разл начини. Избират се начини, чрез които двига задача се изпълнява най-добре, целесъобразно и икономично- техника на физ. упр. Спортната техника е съвкупност от взаимносвързани и целенасочени действия с висока ефективност при мин загуба на енергия.Спортните движението -цялостна с-ма от взаимно свързани и обусловени действия. Основа на техниката - "съвкупността на относително неизменни, зад и дост действия за решаване на опр двиг зад". Осн. звено е най-важният и момент при изпълнението на опр. упр. Осн. звено се реализира за кратко време с макс усилия. Основите на техниката на опр. упр.е зад да се усвоят правилно от вс, независимо от техните индивид особености.Детайлите на техниката са второстепенни х-ки на движението. Зависят от индивид особености на занимаващите се - морфолог, функционални. Не нарушават осн. механизъм на движ и при разл. спортисти се проявяват в разл варианти. Техниката на движенията се усвоява правилно след прод и упорита работа.
1.2. Характеристики на движението -Пространствени х-ки на движението - положението на тялото и траекторията на движението с нейните компоненти.Положение на тялото. При изп на физ.упр. винаги положението на тялото и неговите части се намират в опр съотношение помежду си и към околната среда. Устойчивото положение на тялото, фиксираните пози в много спортове определя резултатите - езда, стрелба, ски-скокове. При игрите и единоборствата полож на тялото създава оптимални условия за по-голяма ефективност при сл.действия.Траектория на движението - описаният път в пространството от тялото и неговите части. Тя има форма, посока и амплитуда. По форма движението са праволинейни или криволинейни. Известни са 6 основни посоки спрямо 3 основни равнини: напред, назад, нагоре и надолу, наляво, надясно. Същ и междинни посоки: долу назад, горе встрани и надясно. За контролиране на посоката роля играе зрението. Амплитуда на движението разстоянието от една до друга тoчка -/ размах и широта на движението./ Амплитудата на действието на отд. части на тялото се обуславя от разстягане или съкращаване на мускулите. Голямата амлитуда в някои случаи може доведе до травми, а малката пречи за постигане на високи резултати в спортната дейност.
а/ Временни х-ки на движението -прод, темп и ритъм. Продължителност на движението -опр във връзка с регулиране на физиолог натоварване по отнош на вида дейност, която се извършва. Не се отнася за това, колко дълго трае изп на дадено движ или положение /поза/. Този параметър влияе на натоварването във физ. възп. и спорта. Темп на движението - честотата на повтарящите се движи се опр от честотата на действията за 1 време. Зависи от масата и инерцията на движещите се части на тялото. Х-ен е за цикличните действия. Изменението на темпа влияе върху дейността на мускулатурата, нервната с-ма, вътр. органи и изменя структурата на действието. Влияе върху скоростта, а съчетанието на темпа с амплитудата, обуславя една или друга скорост. Ритъм на движението - органичната връзка на отд. фази в 1 цялостно действие и осигурява голяма устойчивост на това действие. Редуването на мускулно напрежение с разхлабване спомага за овладяване на рационална техника.Ритъм има при физ.упр,- закономерно повтарящи се еднакви, тясно свързани помежду си действия. Тези упр. са циклични, многофазни действия - ходене, бягане, плуване, колоездене.б/ Пространствено-временни х-ки на движението. Скорост на движението - изменение положението на тялото в дад направление за опр. време. Опр се от съотнош м/у изминатия път и времето, за което е изминат:Скоростта зависи от морфолог, физиолог, биохим и физ фактори. в/ Силова х-ка на движението Сила на движението - външни и вътрешни. Към вътр. се отнасят активните сили на двиг апарат - мускулната тяга, реактивните и пасивните сили. Вън сили са силата на тежестта на тялото, силата на реакцията на опората и съпротивителните сили на външната среда, където протича движението /въздух, вода, противник, инерционни сили/. В много спортове /борба, вдигане на тежести/силата на движението е от решаващо значение за постигане на високи резултати.
5. ДВИГАТЕЛНИ (ФИЗИЧЕСКИ) КАЧЕСТВА НА ЧОВЕКА --Двигателните способности на човека се проявяват под формата на разл.движения , които се извършват в пространството и времето. Двигателните движения се отличават със свои спец х-ки, които опр двиг дейност на човека като скоростна, скоростно-силова, силова. Във физ въз. е прието отд.проявления на двиг способност на човека да се опркато двиг качества.Физическо качество- обединява в себе си страни на движенията които: 1. Нямат различия по параметрите на движението и имат еднакви мерни показатели /например сила в кг./. 2. Близки са по свойте физиолог и биомех механизми ииамт сродни изисквания към психиката. Основните двигателни (физ.) качества на човека са: бързина, мускулна сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост. Тези качества определят неговата физ. работоспособност .Съществуват общи закономерности- те са функция на нервно-мускулния апарат на човека. Обуславя се от редица общи биолог закономерности в развитието на отд. органи, с-ми и функции на чов. организъм.
1.Бързина -Х-ка-способност на човека да извършва движения с голяма скорост и честота в продължение на мин период от време. В спортната практика съществуват 4 форми на бързината:1. Бързина (латентно време) на двигателната реакция;2.Преодоляване на опр.разстояние за възможно най-кратък период от време.3. Изпълнение на често повтарящи се циклични движения.4. Способност за бързо започване на движенията.2. форма на бързината - способността на човека с отд. части на тялото да изминава опр. разстояние за възможно най-кратък период от време. 3 форма на бързината - броят на движенията за 1 време или макс. честота на движенията, на която е способна опр. мускулна група. Спадат цикличните движения, които се срещат при бягането, колоезденето, плуването, гребането . Колкото по-малка е масата на движещата се част на тялото, толкова по-голяма скорост тя може да развие.4 форма на проявление на бързината - способността на човека бързо или рязко да започва опр. движ, или да променя скоростта на движ по време на изпълнението.
Средства и методи за развиване на бързината -изп се повторният метод, при който упр се изпълняват с макс усилия , леко, свободно, без излишно напрежение.Най-разпространеният метод е бързо реагиране на внезапно появяващ се сигнал или изменение на околната ситуацияБързината на движенията се повишава чрез повторни упр, изпълнявани с макс усилия без напрежение. Проявава при облекчаване на условията за изп на движ. В спортно-педаг практика се използват сл упр и методи:1 Упр с облекчени уреди, противник и ситуации.Включва средствата, с помощта на които по-високата скорост се реализира за сметка на намаляване на съпротивлението .Същите задачи в спортните игри се осъществяват чрез игра на игрище с намалени размери, с по-малка топка, и с по-слаб противник.2. Изпълнение на упр със съкратена амплитуда на движенията в дисциплините с циклична структура. С помощта на бягане с учестена крачка се усъвършенства нервномускулната координация, обезпечава бърза смяна на движенията, на съкращаване и отпускане на мускулатурата.3. Създаване на облекчена обстановка за изпълнение на упр с помощта на странични фактори- има приложение за развиване на цикличните движения и се прилага в следните варианти: а/ групов метод на тренировка. Изп на съвместни стартове и ускорени, създават усл за повишаване емоц състояние на обучаваните- полезни за подрастващите е използване на игровия и състезателния методи.б/ изпълнение на специални упр по наклонена пътека, по наклонено шосе, по течението на водата. Създават се благоприятни условия за превишаване на установената макс бързина на движ.в/ Превишаване на установената бързина на движение - честотата на циклите се постигне чрез звуков или светлинен лидер, бягане по посока на вятъра или след колело или мотор. При развиване на бързината трябва да се спазват някои особени изисквания към физ. упр:1: Техниката на упр. трябва да е елементарна и макс позната на децата; 2: В момента на намаляване на макс. честота на движ. да се преустанови изп. Упр да са кратки ; 3: Повтарянето на изпълнението да става при напълно възстановена работоспособност.
Методът на динамичните усилия - изп се малки тежести и се работи с макс. честота на движенията.За да се постигне висока ефективност при работата за бързина, са необходими много условия. 1 от тях е осигуряване на оптимално състояние на нервната система и целия организъм. Х-ка на мускулната сила - х-ра способността на човека да преодолява или да противодейства на външно съпротивление. В спортната практика силата намира голямо приложение. Влияе върху другите страни на двиг дейност на човека. Силовата подготовка стои в основата и координира отд.компоненти на общата физ. подготовка.Проявата на мускулната сила зависи от: 1.Централни фактори - различните отдели на ЦНС. 2.Периферни фактори - структурните особености на мускулите 3.От функцията на външните органи. Проявление на силата обуславя класификацията на формите, под които се среща в ежедневната спортна практика. Според механичния критерий различаваме 4 вида мускулна работа: преодоляваща, отстъпваща, задържаща и комбинирана, а от физиологичен критерии- 3 основни вида мускулна дейност: изотонична, изометрична и ауксотонична (смесена). При изотоничния (динамичен) режим на мускулната работа - дължината на мускулната сила се променя, а напрежението си остава постоянно; при изометричния (статичния) - напрежението се развива при неизменна дължина на мускулите и при ауксотоничния (смесен) с изменението дължината на мускулите се изменя и тяхното напрежение.При изпълнение на физ.упр. могат да се проявят разнообразни форми на мускулната сила: максимална, относителна, взривна. Макс. сила е най-голямото съпротивление, което може да преодолее мускула при изометрични условия. Относителната сила представлява отношение между развиваните усилия от мускула отнесени към теглото на тялото. За спортно пед.практика по- лесно измерим показател е абсолютната величина на макс. сила. Тя е силата, която се проявява при извършване на дадено движение при опр. маса на съпротивлението. Колкото то е по-голямо, толкова тези стойности се приближават до макс. сила, която е способен да развие мускула. Съществува и така наречената "взривна" сила. Това е реализираната сила от мускула във функция от времето (нарича се още импулсна или моментна сила).Издръжливост. Х-ка на качеството издръжливост.-1 от най-решаващите качества на ученика в комплекса, определящ физ.дееспособност. При голяма група физ. упр. и дейности тя е в най-тясна връзка със силата и бързината. Издръжливост е способността на прод изпълнение на дадена дейност, без да се намалява нейното качество и ефективност. То е свързано с проявите на умора и може да се х-ра като способност за противопоставяне на умората. Издръжливостта е обща и спец. Обща е способността за извършване на прод работа с умерена мощност, като в работата се включва по-голяма част от мускулния апарат. Физиолог основа на общата издръжливост е способността на организма да усвоява по-голямо количество кислород. Към такива упр се отнасят прод ходене, бягане, плуване, колоездене. Специалната издръжливост е способност за извършване на някаква специфична работа прод време. Същ понятията силова издръжливост, скоростна , скоростно-силова.Средства за развиване на издръжливостта-реализира се чрез 3 вида средства)- общоразвиващи, специални и спортно-състезателни.Най-прилаганите средства за развиване на издръжливостта са: 1.Прод бягане с равномерен темп ; 2.Прод бягане с умерена интензивност ; 3.Преходи в ходом от 1,5 до 2 часа.4.Кросово бягане ; 5.Бягане по пясък, във вода, дълбок сняг и др.
Х-ка на гъвкавостта - осиг изпълнение на двиг. действие. Подвижността в ставите и еластичността на мускулите, сухожилията и връзките е едно от важните изисквания . Силата на мускулите е осн фактор за гъвкавостта на ставите и е методично указание при целенасоченото и развиване. Към тях спадат тонусът на мускулатурата, предв разгряване, умората и тренираността. Показател за гъвкавостта е макс амплитуда на движ (измерва се в градуси, а и в други линейни мерки - см).Гъвкавостта е2 осн.вида - активна и пасивна. Активната е способността за достигане на макс. амплитуда в някоя става за сметка на активността на мускулните групи, които минават през ставата.Пасивната се определя от макс. амплитуда, която може да се постигне в дадена става за сметка на външни сили. Гъвкавостта има специфични особености.Те се обуславят от двиг и функционалната и х-ка. Ловкост - х-ка -развиването на целенасочени и рационални движ в спортно пед. дейност .Упражненията за развиване на ловкостта не могат да се изпълняват продължително време. Те са свързани с голямо нервно напрежение, бързо настъпващата умора нарушава точността на движенията.Развиването на ловкостта е свързано със спазването на сл последователност :1. точно изпълнение на дадено упр. от гледна точка на неговите пространствени х-ки - посока, амплитуда;2. повишаване на координационната сложност чрез промени в ритмичната структура на упр;3. постепенно ускоряване на изп, без да се нарушава неговата точност;4. усложняване на обстановката;5.стремеж към икономизация на двиг действия;За развиване на ловкостта е необходимо повишаване координационната трудност при изп на упр. Постига чрез използване на разл методически методи:1. използуване на необичайни изходни положения;2. противоположно изпълнение на упр;3. промени в скоростта и темпа на движ;4. изменение на пространствените граници, в коите се изпълнява упр - размери на игрището, на уредите, площта;5. промяна в начина на изпълнение на упр;6. усложняване на упр чрез вкл на нови елементи .6. Методи в училищното физ.възп - обединяват се в следните групи: 1.Методи на обуч;2.Методи за физ. натоварванне;3.Методи за организация на двиг дейност;4.Методи за проверка и оценка;5.Методи за възп;Методи на обучение-овладяват се знанията, уменията, двигателните навици и се подобряват физ.качества. ,разделят на:Словесни методи- обяснение, описание, разказ, беседа, указание, разпореждане и команда.Методи за онагледяване - показ, (от учителя или предварително подготвен ученик), статична и динамична демонстрация.Практически методи - цялостен, разчленен, игрови, състезателен и помощно-двигателен.
(Словестни методи)Обяснение- трябва да бъде точно, кратко и достъпно за възрастта на учениците. Чрез него се дава пълна представа за изучаваните действия. Описание- дава точна представа за движ и неговата последователност. То е кратко и разбираемо, като се използва съответната терминология. Разказ -последователно и логично изложение на факти и явления в тяхното развитие. Той е бразен и емоционален, за да се възприеме от учениците. Беседа- задават се въпроси и се отговаря. Учителят насочва въпросите към изясняване на изучения материал (усвояване,правила на играта/ а чрез умело задавани въпроси децата се подтикват да споделят и свои мисли. Беседата трябва да бъде целенасочена, а въпросите да се поставят кратко кратко, ясно и точно. Указание- отстраняване на допуснатите грешки, за концентрация на вниманието, за правилно изпълнение на двиг дейност на учениците. Може да се даде преди, по време и след изпълнението на упр. То може да бъде насочено към всички ученици, към една група или към отд. ученик. Указанието трябва да бъде много кратко (с една или няколко думи). Разпореждане и команда. Разпореждането няма опрформа и съдържание. То е кратко и се произнася с повелителен тон. Използва се най-вече при по-малките ученици . Командата е с точно определено съд и начин на произнасяне. Тя е сигнал за започване, изменение и завършване на различни действия и упр. Дели се на предварителна и изпълнителна. Има малка пауза между предварителната и изпълнителната команда. Тя се изпълнява високо и ясно с повелителен тон.
(Методи за онагледяване)Показ (от учителя или от ученик). Упр се демонтстрират от учителя. При демонстрацията учениците трябва да бъдат в такъв строй, от който най-добре може да се наблюдава от всички. Учителят показва упр от различни изходни положения (в профил и анфас, в гръб), съобразявайки се с характера им. Показването трябва се придружава с кратки обяснения. Демонстрация. Тя е статична и динамична.При статичната упр или отд. части от тях се показват на рисунки, картини, схеми, фотоснимки или диапозитиви. При динамичната се използват видеозаписи или кинофилми. Упражнението може да се покаже в обикновено или забавено темпо, да се върне и повтори многократно.
(Практически методи)Цялостен метод -след показването и обяснението се пристъпва към цялостното изпълнение. Разчленен метод- използва се при разучаване на сложни двиг действия, които могат да се разчленят на отд. части, без да се измени х-ът на упр. Сложното упражнение се разчленява на по-прости, които се разучават поотделно. Игров метод- подходящ е за детската възраст. Използва се във всички етапи на обуч. При него има по-голяма свобода на действията, проява на съобразителност, находчивост, ловкост, бърза реакция и изява на физ. качества. Спазват се определени правила, които са задължителни за всички ученици. Състезателен метод- изп на упр е строго регламентирано. Използва се при затвърдяването и усъвършенстването на уч. материал. Особеност е съревнованието между отд. ученици, групи, класове. Повишава интереса на учениците, подобрява физ и морално-волевите качества. Усъвършенства двиг навици, съдейства за подобряване на резултатите по отд. дисциплини. При него физ и нервно напрежение са големи и затова трябва да се използва внимателно.Помощно-двигателен метод- учителят помага активно при изпълнение на движенията на учениците. Това спомага за по-бързото възприемане и усвояване на упр, използва при гимн упр, Методи за физическо натоварване-равномерен, интервален, променлив и метода на динамичните усилия.Равномерен метод- натоварването се прилага еднократно, без прекъсване с приблизително еднаква интензивност.Повторен метод - едни и същи упражнения се повтарят многократно с приблизително еднаква интензивност. Между повторенията се дава почивка за пълно или почти пълно възстановяване на силите. Интервален метод. Той е разновидност на повторния. При него се намаляват интервалите между повторенията и в липсата на пълно възстановяване. Интервалният метод се прилага за развитие на издръжливостта и силовата издръжливост. Променлив метод- упр се изп еднократно с променлива интензивност и продължителност. По-голямото натоварване се заменя с по-малко и обратно.
(Методи за организиране на двигателната дейност)-фронтален, групов, посменен, станционен, кръгов и индивидуален;Фронтален метод-целия клас работи едновременно по една и съща задача под ръководството на учителя. Прилага се в подготвителната и заключителната част на урока.Групов метод- учениците се разделят на групи и всяка работи по отд. задача. След известно упргрупите си сменят местата, което става едновременно. Всяка група преминава през всички упражнения. Посменен метод. Класът се разделя на няколко смени /групи- когато няма достатъчно материална база и пособия. Всички ученици от една смяна работят едновременно по една и съща задача. Другите смени изчакват и наблюдават изпълнението на същото упр. Станционен метод- за затвърдяване и усъвършенстване на двигнавици. Поставят упр, усвоени от почти всички ученици .Целият клас се движи в поток /в колона по един/ и изпълнява упражненията във всяка станция. Станционнията метод се прилага само в основната част на урока.Кръгов метод- вариант на станционния, служи за развитие на физ.качества. В практиката е известен като кръгово занятие или к тренировка. При него класът се разделя на групи /от 4 до 10/ и учениците от всяка група изпълняват опр. упражнение едновременно, след което се сменят станциите, докато преминат през всички. Индивидуален метод. В учил физ възп този метод се използва малко.Чрез него се поставят задачи и изисквания с оглед на индивид възможности на учениците.(Методи за проверка и оценка) Контролно изпълнение. Ученикът изпълнява упражнението, а учителят наблюдава и отчита допуснатите грешки. Визуално наблюдение-прилага се при игрите. Учителят наблюдава учениците и оценява изпълнението на отд. технически елементи.Измерване на показателите за физ.дееспособност и резултатите от изпитните упражнения /тестиране/-установяване на точни количествени резултати, които може да постигне ученикът. За всеки клас са дадени нормативни изисквания. Постигнатите резултати /в см. метри, секунди, дълбочина на наклона и т.н./ дава комплексната оценка за физ.дееспособност на всеки ученик.
7. ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯТА ПО ФИЗ.ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ-Класификация на формите Обучението по физ. възп. се реализира при опр.организация.Задачите се осъществяват в системно провеждани занимания, между които има опр логическа връзка и съответна методическа последователност.Във физ. възпитание има 2 групи форми - организирани и самостоятелни занимания.1 се реализират под ръководството на спортен педагог, а 2 се провеждат в дневния и седмичния режим на занимаващите се. Класификация на формите в предуч и уч възраст.В ДГ се практикуват ежедневни, седмични и периодични форми на занимания. Ежедневните форми са утринната г-ка, подвижните игри, самостоятелните занимания, разходките и закалителните процедури. Седмични форми -заниманието по физ. възп. е основна урочна форма. С периодичен х-ер са спортните празници и екскурзиите. В у-щата основна форма по физ. възп. е урокът. Осъществяват се и извънурочни форми, които са: извънкласни и извънучилищни. 1 се провеждат в дневния, седмичния и годишен учил. режим в извънучебно време, а 2 - в детско-юношеските спортни школи, в учен. спортни школи, спортни клубове във физк.дружества. Към извънкласните форми в нач. уч. степен спадат: утринната г-ка, физкултминутката и организираното голямо междучасие, чието провеждане зависи от условията. Тези форми са ежедневни. В седмичния режим се провеждат освен урока , час за спортни занимания и игри, спорт за всички, занимания в спортните секции и лечебна физкултура. Туристическите излети и разходки се организират и провеждат съвместно с обучението по родинознание и други предмети.задължително избираема подготовка (ЗИП) - задълбочаване на знанията, уменията и навиците, усвоявани в урочната работа. Свободно избираемата подготовка (СИП) специфичните интереси на учениците към дад спортна дисциплина. Спортни паралелки се организират по вид спорт, съобразно интересите на учениците.По индивидуален план се извеждат талантиви ученици, които се подготвят за участие в Европейски и Световни първенства или Олимпийски игри.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПО ФИЗ.ВЪЗП. 1.Х-ка - съвместна уч-възп. дейност, управлявана от учителя при активното и съзнателно участие на учениците, насочена към овладяване на знания, умения и навици,Включва 3 свързани елемента: 1. Съдържание под формата на определени двигателни действия и разнообразни физически упражнения.2. Преподаване- осъществява се от учителя с помощта на съвременни средства и методи 3. Учене и упражняване -дейност на учениците за усвояване на уч.съд и пълноценно формиране на тяхната личност.Осн съд на уч процес по физ. възп. е двиг дейност, която развива физ. способности и повишава двиг култура на ученика. Познавателната дейност по физ.възп протича в единство с двиг - при непосредствено изпълнение на физ.упр със зад осъществяване на оздравителен и възп ефект.2. Знанията, двигателните умения и навиците в уч. процес по физ.възп.-обучение по физ. готовност се осъществява взависимост от степента на развитие на двиг качества, координационна готовност и психическа готовност а/Знания- основа за познавателната дейност при изграждането на двиг навици,закодирани в паметта понятия и представи за физ.култура като цяло и за физ. упр. в частност. С тяхна помощ се постига съзнателна двиг дейност .В уч. процес по физ.възп. знанията се проявяват двустранно:1. Усвоява се научна информация за физ. възп. и спортната наука под формата на конкретни знания, които обогатяват общата култура.2. Осмислят се собствените движения с помощта на усвоените знания.
В уч. процес по физ.възп.знанията разкриват опр закономерности по физкултурна и спортна дейност, Знанията по физ. култура са общи, свързани със същността, ефекта и закономерностите на тази дейност, и спец.Отд знания се класифицират в 4 групи:1. Елементарни знания - служат за описание и терминуване на физ. упр. 2. Знания за цялото двигателно -действие, за неговата техника, условия за изп, въздействие на упр, прилагането му в живота и спорта.3.Вътрешно-предметни знания- оформят представата на ученика за физ. култура. Те се отнасят до методиката на тренировка, хигиенните изисквания, спортната техника, разв на спорта.4. Междупредметни знания- оформят научно-философските понятия за физ.култура. Чрез тях се опознават закономерностите и явленията на двигателната физкултурна дейност.При елементарни двиг действия ученикът получава информация за крайния образ.При сложните двиг действия, ученикът получава нагледна и словесна информация за новото упр.б/Двигателни умения Наличните знания помагат на ученика да осъзнава и контролира собствените си движ като изгражда по-бързо двиг умения и навици. Във физ. възп. Двиг дейност се проявяват 2 вида умения:1. Умения, които се развиват в началния стадий ,когато движението се изпълнява правилно в общи линии с внимание на ученика.2. Умение да се извършва двигателна дейност, свързана с неочаквано възникнали двиг задачи в сложната и изменяща се игрова ситуация. Х-на черта на тези умения е тяхната гъвкавост. в/Двигателни навици- при многократното изпълнение на дадено движение се изгражда двигателен навик. Автоматизацията е характерна за навика. Тя се проявява в неговата стабилнаст, устойчивост и вариативност. Устойчивостта - проявява се в способността на ученика да изпълнява правилно движенията без нарушения в техниката с максимални усилия в състояние на умора, при силни емоционални преживявания
3. Структура на уч процес по физ. възп. - етапи на обучението-Обучението включва основните пед. задачи, свързани със запознаването, разучаването, затвърдяването и усъвършенстването на уч.материал. Въз основа на нея се определят 3 основни етапа на обучението:I етап - начално разучаване за запознаване с двиг действие и разучаване основите на техниката; II етап - задълбочено разучаване за усвояване на двиг действие;III етап - затвърдяване и усъвършенстване на двиг действие;Отделните етапи се преливат един в друг или се проявяват едновременно в уч. дейност. 1 етап. Изграждане у учениците на умение да изпълняват двигателното действие в най-общи черти, в неговия основен вариант. Уч. дейност включва усвояване на основите на техниката на движ без подробности и детайли. Основни задачи на 1 етап: запознаване на ученика с новото двиг действие, създ на зрителен образ, даване на знания за осн на техниката и разширяване на двиг опит с тези елементи, които са необходими за уточняване на двиг представа за разучаваното движ.През 1 етап обяснението трябва да бъде насочено към осн момент на техниката. Да се посочи осн момент от изпълнение на дад упр.Често през 1 етап учениците допускат груби грешки. Не осъзнават движ и своите двиг усещания, често влагат по-големи усилия от необходимите. Движ са некоординирани, неточни. 2 етап - задълбочено разучаване и усвояване на двиг действие. Усвоява се в детайли техниката на двиг действие до степен на умение т.е. при активно участие на съзнанието. Х-ра се с активна познавателна дейност на учениците за детайлно и конкретно разучаване на техниката. Изискване на принципа достъпност и системност - повторяемост на упр с промяна на условията (вариативност) -при разл условия като се намалява площта, увеличава височината, в игрова обстановка. Индивид подход е от съществено значение.3 етап. Затвърдяване и усъвършенстване. Двиг действие се затвърдява и автоматизира, превръща се в двиг навик. Навикът се затвърдява чрез многократно повторение при стандартни условия. Етапът на затвърдяване включва и елементи на усъвършенствуване.
8. Методи за интензификация на учебния процес по физ.въз.1. Теоретични основи на проблема- Интелектуализация, индивидуализация и диференциация в уч. процес по физ. възп -В уч. процес по физ. възп. актуални са проблемите на алгоритмичната и творческата дейност. При алгоритмичния метод материала е разпределен на точно дозирани порции според логиката на уч.съд и последователно се предлага на учениците за усвояване. При репродуктивното обуч новите знания се дават в готов вид и усилията на учениците са насочени към запомняне на уч. материал. При проблемното обучение новите знания се дават във вид на уч. задача която подтиква детето към творческа активна дейност.2. Проблемно обучение по фи.възп.-изисква от учителя да представи новите знания на учениците във вид на уч.проблем. ,създава се познавателна потребност. Познавателната активност -решаване на възникналите задачи. В резултат на самостоятелни мисловни операции ученикът стига до истината.Необходими и задължителни за проблемното обучение са:1/ Наличие на познавателна, интелектуална активност на ученика ;2/ Наличие на известен минимум от усвоени знания и двигателен опит на ученика ;3/ Да са усвоени методите на мисловната дейност .В уч. процес по физ. възп.познавателната е дейност е свързана с двиг активност:1/ Сблъскване на учениците с жизнените факти, които изискват теоретични обяснения;2/ Създаване на ситуация чрез организиране на практическа работа;3/ Подготовка на учениците да анализират явленията;4/ Формиране на хипотези и организиране на изследване, за да се създаде проблемна ситуация;5/ Подготовка на учениците за съпоставяне и противопоставяне, в резултат на което възниква познавателна трудност.6/ Изп на познавателни затруднения за активизиране на мисловните процеси у учениците чрез подтикването им към предварителни обобщения.
3. Програмирано обучение по физ. възп.- Целта му е повишаване ефективността на обучението чрез оптимизиране и научно организиране на уч.дейност. Признаци са планирането, нормирането и контролиране на дейността на учениците на базата на инф с помощта на външни и вътрешни обратни връзки. Програмираното обучение дава възможност на всеки ученик да усвоява задачите, като използва толкова време колкото му е необходимо.Психологията при програмираното обучение има 5 степени: информация, операция, обратна връзка, контрол и инструкция за по нататъшна работа. а/ принципа на малките стъпки;б/ принципа на непосредствената проверка;в/ принципа на активното реагиране;г/ принципа на собствен темп.;д/ принципа на оценяване и коригиране на програмите.
В основата на програмираното обучение е заложена алгоритмизацията. Алгоритмите са точни предписания за изпълнение на опр с-ма от операции в строга последователност.Програмирането е 3 вида - 1/линейно, 2/разклонено и 3/ с външно машинно управление. Линейните програми са най-елементарни и удобни.Основават се на външната правата информация. Ученикът усвоява уч. материал, без да търси обратната информация за неговото усвояване. При разклонените програми уч. процес се индивидуализира по темп и съд. При допуснати грешки от учебника му се предлага доп материал за усвояване.При програмите с външно управление обратната връзка е от значение. Въз основа на отговорите на ученика се вземат решения за следващия етап на неговата дейност.При изработването на алгоритмични предписания по физ. възп. е необходимо да се даде цялостното действие - физ. упр,което да се раздели на отд. последователни операции. Необходимо е спазване на сл усл: 1/ Да се ограничат основните елементи на знанията, уменията и навиците за конкретното двигдействие от уч. Програма;2/ Логически да се раздели и точно да се подреди в структурна последователност уч. материал въз основа на етапите на обучението; 3/ Да се определи изходното и крайното състояние;4/ Всеки ученик да дава достатъчно изходна информация;5/ Да се намерят форми за оперативен контрол
Интелектуализацията - предпоставка за по-ефективно обучение по физ. възп е процес за повишаване на интелектуалната изява на човека в неговата непосредствена практическа дейност и въвеждането на машини. Интелектуализацията е свързана с опознаване на двигателните възможности на човека в процеса на физ. възпитание. В урока по физ. възп.се проявява активната познавателна дейност - мисловните процеси, възприемане, анализиране, сравняване, обобщаване. Интелектуализацията в уч. процес по физ. възп. се проявява в следното:1. В ефективното усвояване на новите физ. упр. и двиг действия;2. В опознаване на собствените движ и възможности на организма;3. В изграждането на умения и способност за самостоятелно прилагане на физ. упр. и използване на техния ефект в ежедневната практика, в режима на труда и отдиха на човека.
10. Методически изисквания при провеждане на урока по физ. възп-Към основните методически изисквания за урока по физ. възп. се отнасят:1.Правилното формулиране на конкретните зад за всеки урок.-Към основните задачи на урока се отнасят: работа за изграждане на опр двиги умения и навици, работа за развитие на двиг качества на учениците, обогатяване със знания. Формулират съответните възпитателни задачи, имащи връзка с уч. съдържание. 2. Подборът на средствата, с чиято помощ ще се осъществяват набелязаните задачи. Основн упр се овладяват правилно чрез използване на доп. фонд от упр - подг или целни, чието предназначение е да се улесни формирането на двиг навици. Целенасочен подбор на физ. упр. се прави при комплексите за развиване на двиг качества. Основното за тях е физ.натоварване, което трябва да се приложи за разл. мускулни групи с оглед на всестранното въздействие.3. Броят и подреждането на упр за основната част на урока. Играта може да има за задача доп.натоварване за разностранно въздействие. 4. Новият уч. материал се разучава в началото на основната част. Взема се след затвърдяване на материала от миналия урок, когато упр за разучаване е в тясна връзка с усвоения материал и условие за по-лекото му овладяване. Методическата разработка на всяко ново упр е зад изискване.Упражненията се подреждат с оглед да се редува въздействието им върху разл. мускулни групи и да се осигури възможност за активен отдих. 5. При работа за развиване на двиг качества в урока се спазват определени изисквания. За бързина се работи в началото на урока на основната част. Упр със силов характер се прилагат във 2 половина на осн.част след упражнения за бързина ,ако има такава. За учил. урок се предпочитат динамичните силови упр и много рядко статичните. Силовите въздействия трябва да засягат различни мускулни групи, като се редуват с упр за разхлабване.Работата за сила изисква оптимално състояние на нервните процеси и относително възстановен организъм. За издръжливост се работи обикновено в края на основната част предимно в лекоатлетически и игрови уроци на открито. В уч. урок за комплексно развиване на двигателните качества се използва най-често кръговото занимание. Прилагането му е свързано със съблюдаването на опр методически изисквания. Задължително е те да въздействат на разл. мускулни групи, като се работи на принципа на активния отдих. Работата за развиване на двигателните качества с учениците има сезонен характер. През есента се акцентира върху развитието бързината, за скоростно-силовите качества и издръжливост. През зимата обучението по гимнастика дава по-големи възможности за подчертана силова подготовка, работа за гъвкавост и ловкост. Продължава работата за отскокливост, за бързина на реакцията, за сръчност и за силова издръжливост. През пролетта при занимания на открито се работи с предимство за бързина и издръжливост, като се се използват подходящи лекоатлетически упражнения и различни сръчности от спортните игри. Изискване при работа за развиване на двигателните качества на учениците е свързано с въпроса за физ. натоварване и неговото управление. Физ. натоварване при кръговото занимание в урока се осъществява при слените варианти:а/ определя се дозировката на всяко упр в брой повторения, който трябва да варира от...до.Упр се изпълняват в индивидуален темп. След всяко упражнение се дават разхлабващи движения за натоварените ;б/ 2 вариант за физ.натоварване-препоръчва се да се определя времето за работа и отдих, като се изисква изпълнение в оптимален темп за всеки ученик. Според възрастта и възможностите на учениците времето за работа е от 15-25 сек. а почивката от 25 до 30 сек.в/ при 3 вариант, който се препочва за по-големите ученици времето за работа се препоръчва да е от 20-30 сек. и за почивка 30-40 сек. ,но работата с извършва максимално бърз темп. Изискване за правилно провеждане на урока по физ.възп. е навременното му започване и завършване съобразно установеното дневно разписание в училище. Добрата организация в началото на урока и концентрирацията на учениците върху задачите се отразява благоприятно върху хода на целия урок.Ефективната организация на цялостната дейност на учениците, трябва да се съчетава с най-рационални методи за решаване на обр и възп зад на урока.Урокът трябва да завършва с кратък разбор на резултатите, в който трябва да се отчетат постиженията и слабостите. Реалната оценка оказва своето въздействие върху учениците.Към методическите изисквания при провеждане на урока се отнасят и въпросите за физ. натоварване и неговото регулиране и за плътността му.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по теория и методика на физическото възпитание в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.