Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност


Категория на документа: Други


Място, роля и значение на тур агентската и тур операторската дейност
в туристическото обслужване

В туристическото обслужване участват голям брой субекти, които създават и реализират комплексния туристически продукт. Сред тях са транспортни средства и организации, заведения за настаняване и изхранване, развлекателни заведения, спортни, медицински и други съоръжения, атракции и др. Всички тези заведения се разделят на три сектора, в които се осъществява туристическото обслужване:

1. Първи туристически сектор

Това са предприятия и организации, предоставящи непосредствено услуги, изключително и само на туристи в рамките на следните туристически дейности: хотелиерство, ресторантьорство, специализиран туристически транспорт, туристическо посредничество, предлагане на допълнителни туристически услуги.

2. Втори туристически сектор

Това са предприятия и организации от отрасли извън туризма, които в по- голяма или в по- малка степен и по различно време предоставят стоки и услуги, и на туристите, но не само на тях. Например транспорт за общо ползване, търговия на дребно, съобщения и др.

3. Трети (граничен) туристически сектор

В него се изключват всички предприятия и дейности, които не участват в туристическото обслужване, но без съществуването им е невъзможно туристическото развитие. Това са индустрия, селско стопанство, обвързване, здравеопазване

Особено важно място сред дейностите в първичния сектор заемат посредническата дейност и организации, играещи основна роля в процеса на създаване и реализация на туристическия продукт, чиито технология и организация се изпълняват от туроператорите и тур агентите. Важна част от тази посредническа дейност в туризма заема туристическият транспорт, тъй като той е непосредствено свързан с дейността на предприятията за организация и посредничество в сферата на туризма. Във всички индустрии задачата на посредниците е да трансформират стоки и услуги от формата, която купувачите не желаят да имат в продукт, който те ще пожелаят да закупят. В този смисъл туристическите посредници са от полза за доставчиците на туристически услуги, така и за туристите и самите дестинации. Тези ползи могат да бъдат обобщени по следния начин:

1. доставчиците могат да продават на едро под формата на контингент. По този начин прехвърлят голяма част от рисковете върху посредническата агенция.

(на контингент означава, че туристическата агенция е закупила определен брой стаи в хотела)

2. доставчиците намаляват разходите си за промоция и реклама, които до голяма степен се приемат от туристическите посредници

3. купувайки пътуване на обща цена, туристът избягва разходите на време и средства за търсене и осъществяване на сделки

4. клиентите печелят от специализираните знания и компетентността на тур агенти и от факта, че не известностите в пътуването са минимизирани

5. най- значителната полза за купувачите се състои в по- ниските цени, предлагани от туристическите посредници особено в курортите предназначени за масов туризъм

6. дестинациите, особено в развиващите се страни могат да извлекат значителна полза от международната маркетингова мрежа на туристическите посредници

Процесът на обслужването в организаторската и посредническата дейност е съсредоточен в специализирани стопански субекти. Обозначавани най- често с термина пътнически агенции. В България този термин не е популярен и когато се употребява, той се свързва преди всичко с организацията на транспортни, а не на туристически пътувания. У нас се използва термина тур агенция. Тези стопански субекти възникват на определен етап от туристическото развитие и в резултат на количественото и качествено изменение на международния туристически пазар. На даден етап от световното развитие на туризма пазарната обстановка се усложнява и възниква потребност от стимулиране и улесняване на срещата между търсенето и предлагането. Тази потребност е обективна и налага създаването на специализирани предприятия, които да осъществят връзката между основните пазарни субекти. Посредническата дейност и до днес заема много голямо място в туристическото обслужване. Проучванията показват, че повече от 50% от туристите в световен мащаб прибягват до нея при пътуванията си. По- важни причини за това са:

- пространствена откъснатост и отдалеченост между туристическото търсене и туристическото предлагане. Туристът се намира в изпращащото място, а туристическите обекти в приемащото. Едновременно с това туризмът като териториална система се характеризира с голяма разпръснатост. Търсенето обхваща милиони туристи, които живеят във всички настанителни места по света. Предлагането се осъществява от хиляди туристически обекти, много от които са взаимозаменяеми поради сходството в предлагания продукт. Многобройните туристи от цял свят не са в състояние да преодолеят огромните понякога разстояния, делящи ги от многобройните, разпръснати, привлекателни туристически ресурси, за да се запознаят предварително с условията и възможностите, които им се предлагат за настаняване, почивка и развлечение. Това налага наличието на специализиран посредник, който да създаде оптималните условия за връзка между конкретното туристическо търсене и обхватното туристическо предлагане

- времева откъснатост между туристическото търсене и предлагане

Обикновено туристите планират своята почивка предварително, от няколко месеца до 1 година преди тя да се осъществи. В този период е възможно те да могат да посетят туристическото място, но е много малко вероятно да го видят в условията, при които ще се осъществява тяхната почивка, особено когато става въпрос за сезонен туризъм

- преобладаващ относителен дял на услугите в общия обем на туристическото предлагане и на туристическия продукт

Известно е, че в туризма моментът на производството и този на потребяване на услугите съвпадат, и че за да бъде консумирана определена услуга е необходимо едновременно присъствие на нейния производител и консуматор. Услугите не могат да бъдат произведени предварително и да бъдат произведени предварително и да бъдат складирани някъде в очакване на купувача или потребителя. Поради тази тяхна особеност не могат да бъдат превозени при потенциалния купувач и да му бъдат показани предварително в изпращащото място, така че той да се запознае с тях и евентуално да ги одобри или отхвърли. Това изключително много затруднява представянето им на пазара и предизвиква необходимостта някой да ги описва, обяснява, конкретизира и да ги рекламира пред потенциалния потребител. От тук и голямото значение на туристическите борси, панаири, фестивали и т.н. На тях именно се извършва представяне на туристическите услуги от страна на специализираните туристически посредници.

- липса на достатъчно време, възможности, желание или натрупан опит у голяма част от желаещите да предприемат туристическото пътуване

Това последно обстоятелство дава отговор на въпроса, който в последните няколко години се повдига в специализираната туристическа литература, а именно отживелица ли са туристическите посредници и ще измести ли интернет тяхната класическа дейност. Сега, когато всеки може да порови в многобройните туристически сайтове и да композира своето туристическо пътуване, резервирайки сам транспорт, настаняване и изхранване няма ли да настъпи изчезване на класическите туристически агенции, които вършеха това между съответното заплащане. Независимо от големия брой публикации в подкрепа на това твърдение, действителността се оказва друга. Да, на лице е възможност туристът сам да се справи с тези задачи, но лавинообразното нарастване на информацията в интернет до такава степен затрудни отново избора на туриста, че сега той има необходимост от помощ при ориентирането си в тази все по- нарастваща и все по- агресивна реклама в интернет. Голяма част от туристическите агенти вече не наричат себе си агенти, защото това предполага, че те до голяма степен действат като агенти на предлагането. Те наричат вече себе си консултанти, защото основната информация е в качеството им на консултанти на клиента, а не на продавача. Практиката показва, че независимо от някои съдържателни промени във функциите на туристическите посредници, за тях все още има място на туристическия пазар и те се приспособяват много бързо към променящата се пазарна ситуация. Появяват се все повече малки специализирани предприятия, които обединяват в национален или световен мащаб множество оферти на туроператорите, представени по традиционен начин или в интернет сайтове, както и тези на отделните доставчици.

В бъдеще специалистите прогнозират два основни сценария в развитието на туристическите агенции и промените в тяхната роля:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.