Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност


Категория на документа: Други


1. Обособяване и функциониране на туристическите агенции като типични съветници, специализирани в даване на консултации при подготовката и осъществяването на туристическото пътуване

2. Разширяване обхвата на дейността на туристическите агенции към пазара на свободното време и преминаване към по- широк профил и асортимент на предлагането

Туристическите агенции имат огромно значение както за развитието на вътрешния и международен туризъм, така и за развитието на икономическия и обществен живот в дадена дестинация или държава.

Най- силно изявено е икономическото значение на туристическите агенции. Мястото на агенциите в ролята им на посредници между търсенето и предлагането подсказва тяхната роля на основния стимулатор на пазарните отношения. Именно посредникът е този, който създава оптимални условия за реализацията на туристическия продукт на международния и вътрешния пазар. Туристическите агенции влияят по отделни в търсенето и предлагането, както и върху насоките на тяхното развитие и изменение. Особено активно е въздействието на туристическите агенции върху качеството на предлагането като то се изразява преди всичко в упражняването на контрол върху качеството на услугите, предлагани от доставчиците и в изграждането на система на категоризация и стандартизация на услугите, уеднаквяване на техните качествени характеристики и чрез поддържане на трайни отношения с контрагентите представящи високо качество на предела

С цел активизиране на потреблението туристическите агенции провеждат системни проучвания на търсенето като при тях насочват, конкретизират и понякога дори формират и възпитават индивидуалните потребности на туристите. Чрез създаването и предлагането на нови туристически продукти, включването на нови дестинации на пазара и предлагането на ценови механизми, туристическите агенции могат до голяма степен да управляват туристическите потоци, както във времето, така и в пространството, насочвайки ги в определени дестинации в определени периоди от време. чрез своята дейност туристическите посредници стимулират развитието на една или други видове туризъм

Основната роля на туристическите агенции е активизирането на потреблението като цяло неговото управление и целенасоченост, което води до стабилизиране на пазарните отношения. Огромно е значението на посредниците и в механизмите на ценообразуване. Освен че те са основния регулатор на потреблението, в последните десетилетия се образуваха крупни монополни обединения в сферата на посредническата дейност в туризма, който в крайна сметка диктува цените на основните туристически услуги и продукти. Туристическите посредници играят голяма роля за преодоляване не еластичността на туристическото предлагане в пространството и времето, т.е. на сезонността. Чрез добре обмислено и организирано предлагане, те създават възможност за постигане на максимална ефективност на туристическия пазар. Те активизират икономическия живот в района и страната, в които функционират. Стопанските обороти на туристическите агенти води до събирането на данъци и такси в държавния бюджет. Туристическите агенции ангажират работната ръка и по този начин осигуряват трудова заетост на местното население и увеличават доходите му. Спецификата на дейностите, присъщи на туристическите агенции не позволява пълна механизация и автоматизация на туристическото обслужване. Персоналния контакт с клиента е особено важен и от решаващо значение за вземането на решения за покупка, което води до необходимост от ангажиране на достатъчен брой хора в туристическата агенция. В сравнение с много други сфери на дейност, туристическите агенции, поради високата трудопреглъщаемост на организаторската и посредническата дейност, ангажират значителен дял работна сила. Те стимулират дейността на редица други предприятия и институции, както пряко свързани с туризма, така и не пряко свързани с него.

От голямо значение е и социалната роля на туристическите агенции. Чрез производството и продажбата на разнообразни туристически пътувания и продукти за всеки вкус и всеки джоб, те допринасят за масовизирането и демократизацията на туристическото движение в световен мащаб. Чрез развитието на специализиран вид туризъм (социален, туризъм на третата възраст, студентски, младежки и ученически пътувания и т.н.) туристическите агенции спомагаха в туристическото движение да се включат и по- слаби в икономическо отношение групи. Туристическите агенции съдействат и за постигане на максимален социален ефект от туризма чрез възстановяване на физически и психически сили на индивидите и възпроизводство на работна сила. Социалното значение на туристическите агенции се изразява и в това, че чрез своите продукти те предлагат редица предимства на своите клиенти и защитават техните интереси. Тези предимства са следните:

- удобство, което се изразява във възможността да се улесни вземането на решение за пътуване както и самото пътуване, предлагането на компетентна информация и квалификационни услуги, пестене на време, нерви и средства, наличието на избор между множество различни възможности за пътуване.

- сигурност, изразяваща се в освобождаване от задължения, рискове и неприятни изненади и наличието на вреди

Ако до скоро в световен мащаб цената беше определящ фактор за вземането на решение за купуването на едно или друго пътуване, днес водещата в това отношение е предлаганата сигурност

- комуникативност и социализация- възможност за общуване, за създаване на контакти, за опознаване на други норми на поведение

- икономическа изгода- изразява се в по- ниската обща цена на даден туристически пакет в сравнение със сборната цена на единичните услуги, включени в него

Важно е и културно значение на туристическите агенции. От една страна те произвеждат и продават туристически пътувания до интересни туристически места като по този начин ги популяризират и ги правят достъпни и известни за голям кръг посетители. Издават се добре оформени проспекти, брошури и др. в които са представени тези обекти и е наместена информация за различни забележителности. Чрез организираните от агенциите туристически пътувания, туристите имат възможност да обогатят своите познания и култура, да се запознаят с нови страни, народи и обичаи, с техните културни и исторически забележителности, занаяти, архитектура, музика и др.

Значително е и политическото значение на туристическите агенции. То се реализира преди всичко в световен мащаб при осъществяването на транс гранични международни пътувания. Състои се преди всичко в активизиране и подпомагане контактите и дейностите на различни органи, организации и институции в различни страни при осъществяването на държавна и международна туристическа политика. Подпомагайки международните туристически пътувания, туристическите агенции улесняват контактите между държавите, допринасят за утвърждаване на атмосферата на доброжелателство и сътрудничество между народите, расте и религиите. Туристическите агенции участват активно в организацията на множество политически форуми, конгреси и други, на които се дискутират важни въпроси и се вземат решения, засягащи милиони хора по света.

Същност и функции на туристическата агенция

Туристическата агенция е международно звено в системата на първичния туристически сектор, които опосредства пряко или косвено връзката между туриста и различните предприятия в първичното туристическо търсене. Много често функциите на туристическите агенции се разделят в две големи групи- основни (типични) и спомагателни (допълнителни). Редица автори посочват посредничеството като главна функция на туристическата агенция и основополагаща за изгодата от тях страна на едни или други конкретни или специални дейности. тази функция се изразява в осъществяването на връзката между търсене и предлагане на туристическия пазар. Партнершипството има две основни форми на проявление:

1. "чисто посредничество", при което туристическата агенция излиза самостоятелно на туристическия пазар в качеството си на продавач на дребно и реализира услугите на предприятията доставчици, продавайки ги директно на клиента.

В този случай посредничеството има характер на търговска функция, която е една от основните а всички туристически агенции.

2. "непряко" посредничество, което се осъществява косвено, т.е. чрез други посредници. В този случай туристическата агенция създават собствен продукт на базата на предоставяните услуги и продава този продукт на пазара с помощта на други преки посредници, т.е. тя се явява производител и съответно нейната функция е производствената.

Освен търговска и производствена, туристическите агенции имат също организаторска функция, изразяваща се преди всичко в подпомагането, не само при създаването и продажбата, но и при неговото потребление,

Спомагателните функции на туристическите агенции не са определящи за тяхната същност, а са характерни за дейността на всички стопански предприятия. Такава функция е експлоатационната, която се проявява в случаите, когато туристическата агенция е собственик на материално-техническа база- хотели, транспортни средства и др. Налага се да ги стопанисва и експлоатира. Разнопосочният характер на основните функции на туристическата агенция затрудняват точното дефиниране на тези важни за туристическото развитие предприятия.

Според Хунцикер и Крапф туристическата агенция е предприятие, което посредничи при пътуването и пребиваването по повод търсенето на услугите от други предприятия на чуждо място или пък извършва комбинирани услуги като свои собствени.

По задължителен анализ на съвременните изследвания на туристическата агенция е предложен в дефиницията на Гюнтер и Ерих, според които пътническата агенция е предприятие, което предоставя на клиентите услуги по подготовката на пътувания и професионални знания (съвети, консултации, информация) или посредничи при реализацията на услугите на хотела, транспорта или други предприятия.

В българската научна литература също се е обръщало внимание на туристическите агенции и тяхното внимание

Най- пълна дефиниция дава Марин Нешков, който казва че туристическата агенция е субект, който осъществява пряко или косвено посредничество между предлагането и първичното търсене в туризма чрез създаване или реализация на собствени или чужди продукти. Необходимо е да се подчертае, че туристическата агенция изпълнява своите функции и дейности в определена организационно- правна и организационно- икономическа форма, което означава, че тя е организация, т.е. юридическо лице. Тя е стопанско предприятие, защото осъществява дейността си с цел постигане на финансов резултат и принадлежи към първичния туристически сектор,т.е. тя е предприятие, за да задоволява туристите във връзка с пътуването и пребиваването извън постоянното съжителство.

Класификация на туристическите агенцииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.