Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност


Категория на документа: Други3) разходи, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването, включващо подслон и храна за времето на принудителния престой

Застраховката не покрива изплащането на обезщетение за вреди и лихви, произтичащи от неизпълнение на договорни задължения на туроператора към негови кредитори извън посочените по- горе случаи. При подписване на договор за пътуване с обща цена туроператорът или туристическият агент задължително предоставя на туриста сертификат за сключена застраховка "Отговорност на туроператора", в противен случай туристът може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. Сертификатът задължително трябва да съдържа следната информация:

1) предмет на застраховката и период на валидност

2) наименование

3) номер на регистрацията

4) седалище

5) адрес на управление

6) телефон на туроператора

7) същите данни за застрахователя, номер

8) номер и дата на застрахователната полица

9) номер и дата на издаване на сертификата

10) застрахователно покритие и застрахователна сума

11) срок и начин за предявяване на претенции и на изплащане на обезщетението

12) подписи и печат на двете страни по договора

При настъпване на застрахователно събитие, връщането до началния пункт на пътуването може да се извърши по два начина:

- със собствени средства на туриста

- за сметка на застрахователя

В първия случай застрахователят е длъжен да обезщети потребителя, осъществил връщането си до началния пункт на пътуването със собствени средства в рамките на договорения лимит на отговорност, при доказване на извършените от него разходи за транспорт, подслон и храна. В този случай потребителят сам определя начина, по който извършва връщането си до началния пункт като спазва условията по пътуването, предвидени в договора за общо пътуване с обща цена.

1. Срок и начин на предявяване на претенциите на потребителя към застрахователя

Потребителят предявява своите претенции към застрахователя писмено в седем дневен срок от датата на настъпване на застрахователното събитие като описва обстоятелствата, свързани с това съитие, видът и размера на претърпените вреди, и декларира с какви недоставени от туроператора услуги свързва претенциите си. Потребителят предоставя доказателства за размера на щетите- договор със застрахователния туроператор, фактура, приходни касови ордери, касови бележки за заплатени суми по договора с туроператора, както и за разходи, свързани с връщането му до началния пункт на пътуването, включително и за необходимите подслон и храна за временно принудителния престой. Потребителят трябва да предостави и други поискани от застрахователя документи, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на вредите.

2. Срок и начин на изплащане на обезщетението от застрахователя

Застрахователят определя застрахователното обезщетение в рамките на определения лимит на отговорност по полицата. Застрахователното обезщетение се определя и изплаща от застрахователя в брой или по банков път в срок до 15 дни след представяне на всички изискани документи, установяващи настъпването на застрахователно събитие и размера на вредите като обезщетението се изплаща в левове, а при направени разходи във валута- в левовата им равностойност. Спогодба за заплащане на обезщетение между застраховател и потребител обвързва застрахователя само ако той я одобри. Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава потребителя от правото му да иска обезщетението да бъде определено по съдебен път. Когато пътуването вече е започнало и туроператорът не изпълни задълженията си да върне потребителя до началния пункт, застрахователят може да осигури заплащането на контрагентите и доставчиците на разходите, свързани с престоя и връщането на потребителя от мястото на пребиваването му до началния пункт на пътуването. В този случай застрахователят определя начина, по който ще извърши връщането на потребителя до началния пункт на пътуването като зачита правата на пътуването и спазва условията на договора за организирано пътуване. Туроператорът е длъжен веднага и не по- късно от един ден след узнаването на обстоятелствата, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователно събитие, да уведоми застрахователя и да му предостави информация за контрагентите и доставчиците, както и да му оказва необходимото съдействие. Застрахователната сума, която туроператорът заплаща по договора за задължителната застраховка се определя на базата на деклариран оборот от предходната година или бизнес план за текущата година като оборотът включва само приходите от продажби на организирани пътувания на краен потребител. В декларирания оборот се включва и стойността на чартърните полети, независимо дали те се продават от друг туроператори и туристически агенти. При надвишаване на декларирания оборот се подписва анекс и се заплаща допълнителна сума. Застрахователните суми са следните:

ОБОРОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

От 0- 50 000лв. 300лв.

50 001- 75 000лв. 550лв.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по туроператорска и туристическа агентска дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.