Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други



І. Отчитане на основния и допълнителния капитал

Собственият капитал е най-важният отчетен обект т.к. без него предприятието не може да съществува и функционира. Определя се като паричен израз на стойността на активите, придобити безвъзмездно чрез дялови вноски на собствениците или закупени от собствени източници. Неговите проявни форми са основен и допълнителен капитал, капиталови резерви и финансов резултат. Най-съществената част от него е основният капитал, чието формиране е при създаването на предприятието и съществува докато съществува предприятието като правен субект. Основният капитал има относително постоянна величина, вписва се в Търговския регистър успоредно с вписването на предприятието. Размерът му може да се увеличава или намалява по решение на собствениците, като на вписване в ТР подлежи всяка промяна в основния капитал. Основният капитал се формира от паричните и непарични вноски на собствениците на предприятието. Съществен момент е, че при учредяването на предприятието той може да е записан, но не и изцяло внесен. В тези случаи възникват вземания по записани дялови вноски, чието уреждане и приключване е след внасянето на дяловете по записан капитал. Счетоводното отчитане на основния капитал е чрез сметки от група 10 Капитал, които служат за отчитане на капитала, по отношение на който предприятието има право на владеене, ползване и разпореждане. Сметки от група 10 са основни, балансови, пасивни. Кредитират се при всяко увеличение на капитала, а се дебитират при всяко негово намаление. Могат да имат само кредитен остатък, който показва размера на основния капитал към момента на съставяне на баланса и който се посочва в раздел А на пасива на баланса, група І Записан капитал. Аналитичното отчитане е с информация за собствениците на капитала и дяловете, направените вноски срещу тях, промените в размера на дяловете, брой и стойност на акциите и други разрези.

Към сметки от група 10 са обособени:
- Сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация за отчитане на капитала, с който предприятията се регистрират.
- Сметка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация за отчитане на капитала, който не подлежи на регистрация и по всяко време е в разпореждане на собствениците или това е допълнителният капитал, чието формиране е по същия начин като основния капитал, т.е. от паричните и непаричните вноски на собствениците, който по всяко време може да се променя. По сметка 102 се отчита още капиталът на събирателните дружества, на комплементарите в командитните дружества, на кооперациите.
- Сметка 104 Ликвидационен капитал - при несъстоятелност и ликвидация за отчитане на капитала към момента на ликвидационното производство.
- Сметка 105 Капитал на юридически лица с нестопанска цел.
- Сметка 108 Премии, свързани с капитала за отчитане на положителната разлика в резултат на емисия, сливане, превръщан на облигации и акции в собствен капитал.
- Сметка 109 Отбиви /сконто/, свързани с капитал за отчитане на отрицателната разлика между продажната и номиналната стойност на изкупени собствени финансови инструменти, с цел намаляване на собствения капитал.
Вземанията по записан капитал се отчитат чрез сметка 426, вземания по записани дялови вноски, която е активна балансова сметка, дебитира се с записаните, но невнесени дялове основен капитал, а се кредитира с внесените парични и непарични вноски по записан капитал. Може да има дебитен остатък, който показва размера на записания, но невнесен към определен момент капитал и който се посочва в Раздел А на актива на баланса. Аналитичното отчитане е по съдружници. Счетоводните записвания на операциите с основен капитал са следните:
1. За записан основен капитал, но невнесен при учредяване на предприятие

426/
↑А /101(102)

↑П
2. За внесени парични и непарични вноски по записан капитал

20

21

↑А 27

31

50

51/ 426 ↑А
3. За внесени парични и непарични вноски успоредно с регистрацията на предприятието

20

21
↑А 27

31

50

51/ 101 (102) ↑П
4. За увеличение на основен капитал за сметка на резервите по решение на собствениците
↓П 11/ 101(102) ↑П

5. За увеличение на основен капитал за сметка на финансовия резултат
↓П 122/ 101(102) ↑П

6. За увеличение на основен капитал за сметка на дължими дивиденти



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.