Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други


↓П 425 / 101(102) ↑П
7. За увеличение на основен капитал за сметка на дължими задължения със съгласието на кредиторите

15

или 40
↓П 48 / 101(102) ↑П

8. За намаление на основен капитал с цел покриване на загуби
101(102) / 121

↓П ↓А
9. За върнати дялови вноски на напуснали съдружници
101(102) / 20

21

27

↓П 30 балансова стойност

31 ↓А

50

51

10. За намаление на основен капитал поради невнесени записани дялови вноски
101(102) / 426

ІІ. Отчитане на капиталовите резерви

Резервите като проявна форма на собствения капитал се формират с цел гарантиране размера на основния капитал срещу загуби и рискове. Резервите се формират по нормативен път /общи законови резерви/ и по решение на собствениците /други резерви/. Основен източник на резервите е балансовата печалба на предприятието. Предприятията могат да формират и преоценъчни резерви в резултат на последващата оценка на активите и пасивите. Става дума за положителната разлика между балансовата и справедливата стойност на активите на предприятието когато те се дооценяват. За сметка на така формираните преоценъчни резерви се извършва последваща обезценка при наличието на условия за това. Счетоводното отчитане на резервите е чрез сметки от група 11Капиталови резерви, които са основни, балансови, пасивни, кредитират се при формирането и увеличението на резервите, а се дебитират при тяхното намаление. Могат да имат само кредитен остатък, който показва размера на резервите към определен момент и който се посочва в раздел А на пасива на баланса, група 4 Резерви. Аналитичното отчитане е по източници на формиране и направления на използване на резерви. Счетоводните записвания на операциите с резервен капитал са:
1. За формиране на резервния капитал за сметка на печалбата
122 / 111(119)
2. За отнесени вноски на изключен акционер в други резерви
деб. 426 / 119 кредитираме
3. За надвнесени дялове на други резерви
20
21
27
30
31
50
51 / 119
4. За дооценка на дълготрайни активи
20
21 / 112
5. За дооценка на финансови активи и инструменти
22 (51) / 114
6. За трансформирани резерви в основен капиталСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.