Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други


463 (3,2%)

462
3. За преведени осигуровки по осигурителни фондове
461
463
462 / 503

ХХ. Отчитане на вътрешните и другите разчети

Вътрешните разчети възникват между предприятието и отделенията между необособени като самостоятелни юридически лица, но съставящи самостоятелен счетоводен баланс. Особеното за тях е, че за едната страна тези разчети имат характер на вземания, а за друга - задължения.

Счетоводното отчитане на вътрешните отчете и чрез сметка 439 Вътрешни разчети, която има активно-пасивен характер, в зависимост от това, дали се отчитат вземания или задължения. Сметката задължително се приключва в края на отчетния период и остава без остатък. Разчетите с разни дебитори и кредитори възникват във връзка с взиманията и задълженията от и към трети лица от операции, непосочени по предходни разчетни сметки.

Счетоводното отчитане е чрез сметки от група 49 Разни дебитори и кредитори, една част от които са активни за вземания, друга част - пасивни за задължения, а трета са активно-пасивни /сметка 492, 495, 496/.

Сметки от група 49 включват в състава си:
- Сметка 491 Доверители за отчитане задължения на предприятието към доверители за извършени комисионни продажби и продажби на консигнация.
- Сметка 492 Разчети за гаранции за отчитане на сметните отношения на предприятието с трети лица за дадени или получени гаранции срещу доставени стоки и услуги
- Сметка 495 Разчети по застраховане - служи за отчитане на задължения по застрахователни договори и на вземания по застрахователни обезщетения за настъпили застрахователни събития по застрахователни договори.
- Сметка 496 Разчети по лихви за отчитане на задължения по начислени лихви за ползвани от предприятието заеми, разплащателни сметки и други подобни вземания за лихви по предоставени от предприятието заеми и други подобни
- Сметка 498 Други дебитори за отчитане на вземания от трети лица по операции, неотразени по предходните разчетни сметки
- Сметка 499 Други кредитори за отчитане на задължения към трети лица, неотразени по предходните сметки.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.