Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други


11/ 101(102)
7. За покриване на загуби с резерви
111 (119) / 121
8. За дарения или спонсорства на активи за сметка на другите резерви
119 / 20,21............27, 30, 31, 50

баланс
9. За обезценка на дълготрайни активи
112 / 20, 21
10. За обезценка на финансови активи и инструменти
114 / 22 (51)

ІІІ. Отчитане на финансовия резултат

Финансовият резултат като проявна форма на собствения капитал е конкретен израз от дейността на предприятието и отразява ефективното използване на неговото имуществено и финансово състояние. Формира се чрез съпоставката на приходите и разходите след приспадане на данъците за сметка на печалбата. Проявява се като печалби и загуби от текущата година, непокрита загуба от минали години, неразпределена печалба от минали години. Счетоводното отчитане на финансовия резултат е чрез сметки от група 12, към която са обособени:
1. Сметка 121 - Непокрита загуба от минали години за отчитане на акумулираната от предходни периоди загуба, чието покриване се разсрочва до 5 години. Сметката е активна. Дебитира се към 01.01 на отчетния период с прехвърленото дебитно салдо на сметка 123 /загуба/ към 31.12 на предходната година. Кредитира се при покриване на загубата по решение на собствениците. Може да има дебитно салдо, което показва размера на загубата, предстояща за покриване към определен момент и което се посочва в раздел А на пасива на баланса, група 5, със знак "-". Аналитичното отчитане е по години на възникване на загубата.
2. Сметка 122 - Неразпределена печалба от минали години за отчитане на акумулираната от предходни периоди печалба, чието разпределение се разсрочва до 5 години. Сметката е пасивна за отчитане на източници на ресурси. Кредитира се към 01.01 при прехвърляне на кредитното салдо на сметка 123 /печалба/ към 31.12 на предходната година, а се дебитира при разпределение на печалбата. Тук може да има кредитно салдо, което показва размера на неразпределената печалба към определен момент и което се посочва в раздел А на пасива на баланса, група 5. Аналитичното отчитане е по години на възникване на печалбата.
3. Сметка 123 - печалби и загуби от текущата година за отчитане на финансовия резултат от текущия период. Сметката е активно-пасивна, в зависимост от това дали резултатът е загуба или печалба. Дебитното салдо в края на отчетната година показва загуба, а кредитното - печалба.

Сметка 123 се дебитира:
- Със загубата от основната дейност
- При приключване на сметки от група 62 /финансови разходи/, 63 /разходи за преоценки/, 69 /извънредни разходи/
- При начисляване на данъци за сметка на печалбата
- При прехвърляне на кредитното салдо по кредита на сметка 122

Сметка 123 се кредитира:
- С печалбата от основната дейност
- При приключване на сметки от групи 72 /финансови приходи/, 73 /приходи от преоценки/, 79 /извънредни приходи/
- При прехвърляне на дебитното салдо на сметката по дебита на сметка 121

4. Сметка 124 - в резултат при несъстоятелност или ликвидация
5. Сметка 125 - в резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел
Сметки 124 и 125 се използват по подобие на сметка 123

Счетоводните записвания на операциите за отчитане на финансовия резултат са следните:
1. За приключване на сметки от група 70 /приходи от продажби/
- При печалба
Кредитният оборорот КО > ДО при печалба
70 / 123
- При загуба
КО <ДО
123 / 70
2. За приключване на сметки от група 62, 63, 69
123 / 62

63

69
3. За приключване на сметки от групи 72, 73 и 79
72
73Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.