Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други


79 / 123
4. За начислени данъци за сметка на печалбата

123 / 452
алтернативни 459
5. За прехвърляне на салдото на сметка 123 към 01.01 на новата отчетна година
- При печалба /кредитно салдо/
123 / 122
- При загуба /дебитно салдо/
121 / 123
6. За покриване на загуби
122 - за сметка на печалба
11 - за сметка на резерви
101(102 )за сметка на основния капитал

/ 121
7. За разпределение на печалба
122 / 121 - за покриване на загуби

111 (119) - за резерви

101 (102) - за основен капитал

425 - за дивиденти

50 - за дарения

ІV. Отчитане на получените заеми

Получените заеми от предприятието са форма на привлечен капитал от трети лица в лева и във валута. Предвид на това, че те са лихвени, възвръщаеми, обезпечени и срочни, счетоводно следва да се отразят операциите по получаване на заеми, погасяване на заеми, начисляване и изплащане на лихви, преоценка на заеми във валута, трансформиране на заеми в дялове на кредитора. Счетоводното отчитане на получените заеми е чрез сметки от група 15 Получени заеми /краткосрочни - сметка 151, дългосрочни - сметка 152, облигационни - сметка 153 и други заеми и дългове - сметка 159/. Сметките от група 15 са пасивни, балансови сметки за отчитане на задължение. Кредитират се при получаване на заемите и увеличение на задължението по тях, а се дебитират при намаляване на заемите в резултат на тяхното погасяване или трансформиране в дялове на кредитора. Могат да имат кредитно салдо, което показва размера на непогасените към определен момент заеми или което се посочва в раздел В на пасива на баланса. В това число до 1 год. и над 1 год. Аналитичното отчитане към тях е по видове заеми, по кредитори, по срокове и други разрези на основата на погасителен план. Счетоводните записвания на операции по получени заеми са следните:
1. За получени заеми
50/151

152
2. За получени заеми чрез придобиване на активи или директно погасяване на задълженията
20
21
27
30
31
40
49
51 / 151 (152)
3. За трансформирани заеми в дялове на кредитора
151 (152) / 101 (102)
4. За погасени заеми /намаляване на задълженията по тях/
151 (152) / 50 (41)
5. За преоформяне на краткосрочен в дългосрочен заем
151 / 152
6. За преоценка на заеми във валута
- При положителна курсова разликаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.