Лекционен материал по счетоводство на предприятието


Категория на документа: Други


151 (152) / 724
- При отрицателна курсова разлика
624 / 151 (152)
7. За отпечатани и получени облигации
96 / 999 - номинална стойност
8. За подадени облигации
- Постъпват парични средства в предприятието /50 увеличаване/ и се трансформират в облигационен заем /153/
50 / 153 номиналната стойност = на продажната с курс
- При продажба на курс на пари
50 (продажна цена) / 153 - номинална стойност

191 - положителна разлика
- При курс под пари
50 продажна цена
192 (-) разлика / 153 - по номинална стойност
9. За отписани продадени облигации
999 / 96
10. За погасяване на тиражирани облигации

153 / 50
тиражирани
облигации

V. Отчитане на придобиването на ДМА

ДМА са установими, нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, използват се за производство, доставка, продажба на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или други цели и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. Това означава, че те се използват многократно в дейността на предприятието, пренасят на части стойността си върху стойността на готовия продукт, запазват натурално-веществената си форма на съществуване и икономическата изгода от тях се очаква през повече от 12 месеца. За да бъде признат един актив като дълготраен материален, той следва да отговаря на следните критерии:
- Да отговаря на определението за ДМА
- Стойността на актива да може надеждно да се изчисли
- Предприятието да очаква получаването на икономическа изгода

Счетоводното законодателство допуска разграничими съставни части на ДМА счетоводно да се третират поотделно при условие, че имат различен срок на полезно действие и по различен начин носят икономическата изгода. Първоначално ДМА се оценяват по тяхната историческа цена в нейните три проявни форми
1. Цена на придобиване за новопридобитите от трети лица ДМА. Формира се от покупната цена, митата, невъзстановимите данъци и всички преки разходи за придобиване и въвеждане на актива в експлоатация. Не се включват в състава на преките разходи, разходите за пробни пускания, за обучение на персонала за работа с актива и оперативните загуби до достигането на планираната производителност на актива, т.к. те се отчитат като текущи разходи за дейността.
2. Себестойност за създадените в предприятието ДМА по стопански начин. Себестойността се формира на база основните производствени разходи, като в нея не се включват вътрешните печалби, финансовите и извънредните разходи, стойността на необичайните количества брак и други несвързани с процеса на придобиване разходи.
3. Справедлива цена за оценка на придобитите по правителствени дарения, по безвъзмездна сделка и установени в излишък при инвентаризацията ДМА.

Счетоводното отчитане на ДМА е чрез сметки от група 20 ДМА, които са активни, балансови, инвентарни. Дебитират се при всяко увеличение на ДМА, а се кредитират при тяхното намаление. Могат да имат само дебитен остатък, който показва стойността на наличните към определен момент ДМА и който се посочва в раздел Б на актива на баланса, група 2. Аналитичното отчитане към сметки от група 20 е по видове, по МОЛ, местонахождение, инвентарни номера и др. Придобиването на ДМА основно може да се раздели на два етапа: при създаването на предприятието, т.е. като непарична вноска в основен капитал и при функциониращо предприятие. Счетоводните записвания на операциите по придобиване на ДМА са следните:
1. За получени ДМА като непарична вноска в основен капитал
20 / 101 (102)
или 426
2. За закупени и заприходени ДМА в готов за ползване вид

20 цена на придобиване
4531 ДДС покупки

40 / 50 (15 )Σ
3. За закупени ДМА, когато процес доставка е свързан с извършването на разходи по доставката
- За покупната стойност на ДМА
602 покупки
4531 ДДС пок

/ 40 (50, 15) ΣСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекционен материал по счетоводство на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.