Лекция част от търговско право


Категория на документа: Други


32. Търговско качество. Едноличен търговец

Нашето ТП разграничава 3 групи търговци:
1. ФЛ или ЮЛ според характера на дейността и вида на извършваните сделки, това са търговци по смисъла на чл.1 ал.1 от ТЗ
* За да може едно ФЛ да добие търговско качество следва да отговаря на следните изисквания:
* ФЛ следва да е граждански дееспособно (18г. възраст, както и да не е поставяно под запрещение);
* ФЛ да извършват търговски сделки - не е изрично посочено, но е общоприето;
Вида на сделката не е от значение за придобиване на търг. кач.;
Броят на извършените сделки не е от значение за придоб на т.кач.
* ФЛ следва да извършва търговски сделки по занятие (поминъчна дейност с цел извличане на печалба);
* ФЛ следва да извършва търговските сделки от свое име и за своя сметка;

Гражданската дееспособност, както и извършването на търговски сделки от свое име и за своя сметка по занятие са материалните условия за добиване на търговско качество от ФЛ. Тези условия трябва да са налице кумулативно (всички взети заедно). Ако някое от тези условия не е налице, ФЛ не добива търговско качество.

Когато едно ФЛ отговори на материалните условия за добиване на търговско качество, то следва да се запише в търговския регистър в 7-дневен срок. Ако не го направи в този срок, ще претърпи санкция.

С вписването в търговския регистър на търговското качество на ФЛ (ЕТ) за правния мир (т.е. всички останали) не се появява нов правен субект (не става ЮЛ), а имаме само разширяване на гражданската правоспособност и дееспособност с търговска правоспособност и дееспособност.

Добиването на търговско качество от ЮЛ по смисъла на чл.1 ал.1 от ТЗ следва да се разглежда от връзката му с чл.61 и 62 от ТЗ. Товаса ЮЛ, регистрирани като държавни или общински предприятия, които могат да възприемат като правна и организационна форма регистрация като еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество (ЕАД) с изцяло мажоритарен, държавен или общински капитал.
2. II група търговци, които добиват търговско качество са ЮЛ, съгласно правно организационната си форма или съдебна регистрация по дефиниция.

Това са търговци по смисъла на чл..1 ал.2 от ТЗ. По смисъла на този текст търговско качество се добива от търговските дружества и кооперациите.
3. В чл.1 ал.3 от ТЗ законодателят допълнително се е разписал, че търговско качество могат да добиват и лица, които са създали предприятие, чийто предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин, даже и тези сделки да не са посочени в чл.1 ал.1 от ТЗ. Основен показател за наличието на такова предприятие е използването на наемен труд.

По смисълана чл.1ал.3, терминът "предприятие" не се ражглежда като икономическа, а като категория на ТП. На търговското предприятие е отделен специален институт в чл.15 и следващи от ТЗ.

Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения (вътрешна организация на пр-вото и управлението, клиентела, търг.връзки..)

В чл.1 ал.1 законодателят примерно, а не изчерпателно, е разгледал видовете търговски сделки (разгледал е 15 вида).

В чл.1 ал.2 като титул в чл.2 от ТЗ е записано: лица, които не са търговци; следователно това са 3 групи ФЛ, които отговарят на изискванията за добиване на търговско качество, но не са търговци по смисъла на ТЗ:
> ФЛ, извършващи селскостопанска дейност;
> Занаятчиите (дърводелци, обущари..), лицата, извършващи услуги с личен труд (по договори за изработка) или упражняващи свободна професия (адвокати, преводачи, експерт-счетоводители);
> Лица, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Предимствата им са, че те не са длъжни да имат съдебна регистрация, да водят счетоводство, да използват търгвска фирма и др. Тези ФЛ обаче могат да придобият търговско качество, ако образуват предприятие, което по обем и устройство изисква неговата дейност да се води по търговски начин (напр. при откриване на мандра от селскостоп. работник, при създаване на счетоводна къща, на певодаческо бюро и т.н.).

Едноличен търговец

Според чл.56 като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно ФЛ с местожителство в страната (местни лица - повече от 183 дни за 1г. в страната).

Не може да бъде ЕТ лице, което:
* Е в производство за обявяване в несъстоятелност;
* Е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
* Е осъждано за банкрут;
* Е лишено от правото да изпълнява стопанска (търговска) дейност;
* Е регистрирано вече като ЕТ, тъй като едно лице може да регистрира само една фирма като ЕТ.

Регистрация - въз основа на писмено заявление, което по своята правна същност е едностранна сделка. Към заявлението следва да се приложат декларации за липсата на пречки за регистриране и образец от подписа на лицето.

ФЛ стават търговци чрез тяхното вписване в регистъра като ЕТ. Обикновено стопанска дейност започва да се извършва след регистрация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция част от търговско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.