Лекция по анимация


Категория на документа: Други


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ

Управлението на туристическата А. е вид специализирано управление, но то се осъществява чрез изпълнение на определени управлЕнски функции като всяка стопанска дейност:

Планиране - разработване на стратегия и концепция на А.; създаване на типове анимационни програми и адаптирането им към Потребностите на туристите.

Организация - оптимизация на ресурсите (материални, човешки, финансови); създаване на организационна структура, набор и подбор на аниматори; взаимодействие с другите отдели и с външни организации във връзка с анимационното обслужване.

Мотивация - създаване на благоприятни условия за дейност на аниматорите; определяне на стимули, поощрения и санкции в процеса на професионалните им изяви.

Контрол и оценка - контрол върху качеството на обслужване, контрол върху мерките за сигурност и безопасност, върху използването на ресурсите; оценка на труда и формиране на трудовото възнаграждение, оценка на реализацията на анимационната програма.

Успешната А. не е безгрижна, импровозирана дейност. Значението й за количествен и качествен растеж на фирмата, предполага тя да бъде подчинена на определени правила, да бъде включена в стратегията на туристическата фирма и да бъде обвързана с разделите на оперативния план.
Продуктова политика
Ценова политика
Рекламна политика
Организа-ционна структура
Инвести-ционна политика
Концепция / идеи за анимационни прояви

А) Продуктовата политика определя мястото на А. в туристическия продукт, т.е. избор например между следните варианти:
- А. като фон - създаване на приятелска, дружелюбна атмосфера като елемент от качеството на туристическия продукт (в малките и семейни хотели);
- "А. на парче" - предлагане на отделни епизодични развлекателни програми (А. край басейна, или детска А., или вечерна А.);
- Клубна А. - единна, основана на проучените потребности и съвременните методи за задоволяването им (ваканционни селища).

Б) Ценовата политика определя възможния относителен дял на разходите за А. в пакетната цена (какво включва ол инклузив пакетът, преценява се доколко анимационните прояви, които се заплащат на място ще имат положителен икономически резултат и т.н.)

В) Рекламна политика - идеята за А. намира отражение във фирменото мото, ориентирано към желанията и очакванията на гостите ("...забравете ежедневието.....", ".......при нас ще намерите нови приятели.......")

Г) Инвестиционна политика - определят се нуждите от нови капиталовложения (в материална база, в човешки ресурси, в нови технологии и др.) с цел постигане на качествен анимационен продукт на съвременно ниво.

Д) Организационна структура.
- При децентрализираната форама на управление на А. (ВС "Робинзон") се дават големи правомощия на ръководителя (директор/ управител на ВС или хотела, шеф аниматор) при организиране на услугите за свободното време. Всеки обект има право да предлага нещо ново, различно, дъпълнително към основната програма, съставена в Централата, като максимално използва местните ресурси. В хотелите, предоставени изцяло на туроператорите (ТО), А. много често се ръководи изцяло от главния представител на ТО.
- Големите ТО, франшизираните хотели и хотелските вериги много често прилагат единна програма във всички обекти по света. Шеф-аниматорите се подготвят в Централата според единни стандарти. Възможностите за промени в програмата по места са ограничени (Меджик лайф, Иберостар, Томас Кук).
- Когато хотелът предлага собствена А., тя се управлява от ръководството на хотела. Разработва се самостоятелна програма или се наема външна специализирана фирма. Разновидностите на анимационния продукт, квалификацията и броя на персонала, организацията на А., стандартите се определят от пазарната политика на хотела и концепцията за свободното време на гостите.

Примерни органиграми

Директор на ВС/хотел
Шеф - аниматор
организатори
организатори

организатори

аниматори
аниматори

аниматори

аниматориСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.