Лекция по цени и ценообразуване


Категория на документа: Други


ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
ЛЕКЦИИ
НА
Професор Васил Пехливанов

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА

Пазарната цена възниква с осъществяването на първата бартерна сделка в света на границата на две първобитни общини. Причини за възникването и са:
1. Водещата причина е размяната, цената е функция, тя е резултат на проявлението, неравномерното разпределение на първичните природни ресурси, дървен материал и др. по територията на света.
2. Превземането на посочените ресурси в собственост.
3. Непрекъснато нарастващите потребности от по-големи количества и разнообразие на стоки и услуги с развитието на човека.
4. Голямата изгода да се произвежда това, за което има достатъчно и качествени ресурси плюс натрупан положителен производствен опит.
С развитието на човека размяната се затруднява и усложнява и особено, като расте броя на участниците в нея, поради следното:
А. Несъвпадение в интересите
Б.Териториалното разделение на участниците, т.е. невъзможност стоките и услугите да бъдат превозени до купувача или опасността да бъдат откраднати или повредени от превозвача.
За това от целия стоков свят се отделя една стока, която изпълнява ролята на всеобщо средство за размяна

Всеобщо средство за размяна са изпълнявали в различни райони на света различни стоки (сол, метали, зърнени храни, животни) докато ролята поема златото, поради следните причини:
1. Защото е стока;
2. Продукт е на човека;
3. Има собствена потребителска стойност;
4. Има способността с малки негови количества да съизмерва огромни по обем количества други стоки;
5. Има голяма делимост (от парчета, през кюлчета до прашинки), като всяка част запазва ценността си;
6. Свръх чист метал 99,999;
7. Има голяма преносимост и съхраняемост;
8. Чрез него могат да се трупат огромни потенциални богатства.

По-късно хората разбират, че не е нужно златото да присъства при сделките и може да бъде заменено с книжни пари при две условия:
1. Да имат златен стандарт т.е. притежателите на книжни пари са имали право да ги върнат на Централна Банка и да си получат еквивалента в злато.
2. Книжните пари да се печатат само от държавата.

След отменянето на златния стандарт на книжни пари, се оформят два полюса:
- стоки и услуги
- количество книжни пари в обръщение (ККПО)

Държавите внимават много за ККПО, за да не придвижат процеса от пълзяща към галопираща и хиперинфлация. Учени финансисти започват да търсят критерии, които да се спазват, за да не се трупа инфлация, този въпрос става актуален 1942 г., когато е отменен златния стандарт. Те формират три основни критерии:
1. Да се отчитат тенденциите в движението на натрупаното количество стоки и услуги, които се изпращат на пазара за реализация, като тук връзката е правопропорционална.
2. Тенденциите в движението на средните цени (пазарни, административни или полу-полу) по групи, подгрупи и конкретни стоки. Тук връзката е правопропорционална .
3. Броя на оборотите, които прави паричната единица тук връзката е обратно пропорционална.
Най-прагматичното определение за цената е: Цената представлява количеството парични единици ($, € и т.н.), които получава фирмата и които населението отстъпват на продавачите, за да получат правата за ползване изцяло или част от дадена стока за определен период от време или безсрочно.

Характеристики на цената:
1. Тя е най-всеобхватната категория в условията на пазарното стопанство т.е. всичко се купува и продава по цени.
2. Цената е единствената категория, която възбужда или противоречи интереси, защото спрямо нея участниците в парично стоковите отношения се проявяват с две лица т.е. всички производители обичат високите цени и всички като купувачи обичат ниските цени. Лошо е когато една от страните могат да подкопават цените (монопол).
Цената е най-значителната категория, защото изпитва влиянието на над 20 фактора особености в 3 големи групи:
- стойностнообразуващи
- ценоотклоняващи
- дуалистични
Тенденциите на изменение на силите под формата на индекси или % са най-важния показател, по който се оценява, в какво състояние е икономиката в рецесия,разцвет или ритмия на сърцето.
Цените са единствените, които позволяват да се проведат различни видове разходи и продажби в съпоставим вид, на тази база се изчисляват приходите, разходите, БВП, темпове на икономическия растеж, маса и норма на печалбата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по цени и ценообразуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.