Лекция по инженерна графика


Категория на документа: Другичернова - документ, съдържащ необходимата информация за изработване по него на оригинала;

оригинал - документ, оформен по черновата, саморъчно подписан от съответните длъжностни лица, от които многократно могат да се снемат копия.

копие - документ, копиран от оригинала, напълно идентичен с него, предназначен за непосредствено използуване при производство и експлоатацията на изделието.

Съществуват три нива на комплектността на конструкторските документи:

а) основен конструкторски документ;

б) основен комплект конструкторски документ;

в) пълен комплект конструкторски документ.

Основен конструкторски документ на детайла е неговия чертеж, а на сглобената единица - спецификацията и.

Основан комплект конструкторски документи на сглобена единица съставляват само конструкторските документ, отнасящи са за цялата сглобена единица (без конструкторските документи на съставните и части).

Пълният комплект конструкторски документи на сглобена единица съдържа всички документи.
3. Стадии на разработка

Организацията на дейностите по създаване на ново изделие е вътрешен проблем за всяка организация. Независимо от това БДС 2.103-77 дефинира няколко стадия на разработка, които може да се определят като типови:

-техническо задание

Техническото задание съдържа формулиране на задачата на конструктора. Съдържа описание на функционалността на изделието като цяло и ограниченията, които се налагат върху конструкцията.

-проектно задание (П)

Проектното задание съдържа анализ на техническото задание и съдържа предложение за решаване на поставените проблеми.

-идеен проект (И)

Съдържа грубо описание на конструкцията на изделието. На този етап се предполага, че всички проблеми от концептуално естество са решени.

-работен проект (Р)

Работният проект включва разработването на конструкторската документация, необходима за изработване на изделието - работна документация. Работната документация се изработва на няколко етапа - опитен образец (О), пробна серия (А) и редовно производство (Б). При изработване на опитния образец се откриват и отстраняват недостатъците в работната документация. Ако е необходимо се изработват втори, трети и т.н. опитни образци (О,, О2,...).

4. Стандартизация и стандарти в техническото документиране. Общи правила за оформяне на техническите документи.

4.1. Накратко за стандартите и стандартизацията

На съставителя на конструкторска документация са необходими сведения за стандартизацията, защото повече от 150 стандарта имат за предмет техническите документи. Тези специфични стандарти нормират видовете технически документи и тяхното оформяне и съставяне.

Необходимостта от нормиране на изделията е възникнала в средата на миналия век. Започнало се е с нормиране и уеднаквяване на резбите, междурелсовите разстояния, детайлите на оръжейното производство и измерителните системи. Очевидна става необходимостта от взаимната заменяемост на съставните части на сложни изделия .Върху чертежите и другите конструкторски документи се записват данни за геометрични , механични и др. параметри и допустимите им отклонения, които осигуряват функционирането на изделията. Дейността по създаване на стандарти поради изключителната им полезност се институционализира много бързо. В развитите индустриални държави се създават органи по стандартизация. Установява се също, че ефектът от стандартизирани (нормирани) решения за повтарящи се случаи е по-голям, ако се приемат от всички заинтересовани страни. Поставя се начало на международната стандартизация.

Първи представителен акт на международната стандартизация е Метричната конвенция, подписана през 1875г. от 17 страни. Международната организация по стандартизация (ISO) е създадена през 1946г. като приемник на учредената още през 1926г. федерация на националните органи по стандартизация (ISА). От 1949г. по специален доклад в икономическия и социален съвет на ООН се предоставя на ISO координацията на дейността по стандартизация в света.

Стандартизацията в България. Първата институция по стандартизация в страната е учредена през 1938г. В момента има държавна институция към изпълнителната власт с основна дейност стандартизация, действува Закон за стандартизацията и Правилник за приложение на закона. Освен разработването на нови стандарти и изменение на стари, периодично се издава указател на действащите стандарти. Указателят включва номера на всеки стандарта, наименование и обект на стандарта. Специален годишен указател отразява промените в стандартите и въведените нови стандарти, не включени в указателя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по инженерна графика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.