Лекция по устойчиво развитие


Категория на документа: Други


Тема четвърта
Стратегически, тактически и операционни задачи при управлението на бизнеса
Въпроси
1. От какво зависи успеха на фирмата?
Успеха на фирмата особено в началния етап на развитие, зависи от това до каква степен стратегическите задачи на дадената фирма са представени и в нейната тактика, а тактическите задачи - в конкретните модели на ситуацията.

2. Кои са най-важните стратегически задачи от които ще се определи ефективното бъдещо развитие?
Най-важните стратегически задачи от които ще се определи ефективното бъдещо развитие са:
- основна стратегическа цел на фирмата;
- силни и слаби страни и необходимите управленски действия, които трябва да се предприемат за увеличаване броя на силата на силните страни и намаляване на слабите страни;
- конкурентноспособност, конкурентна борба и побеждаването в нея; постигане на синергичния ефект;
- ресурсноосигуреност на стратегията при определени приоритети на разпределението на четирите основни потока ресурси и осигуряване на най-правилното им ползване;
- организационно-структорно усъвършенстване с оглед адаптиране на организационната структора на управление към разработената стратегия;
- фирмената политика по основните направления на системата на управление на персонала;

3. Според кои критерии могат да се класифицират стратегиите?
Стратегиите могат да се класифицират по няколко критерия, но един от тях е най-значим - според равнище на управление. От тази гледна точка се различават следните критерии:
- корпоративна стратегия;
- бизнес стратегия;
- функционалната стратегия;

4. Какво представлява мисията на фирмата?
Мисията е генералната цел на фирмата характеризира какво представлява тя, защо съществува и какво е единственото по рода й място, което тя заема в обществото т.е. с какво се занимава. Мисията определя ролята, която организацията иска да играе в обществото, определя базовите цели и кодекса на поведение на сътрудниците.

5. Кога има добре обоснована мисия на фирмата?
Добре обоснована мисия на фирмата има само ако:
- мисията формулира виждането на висшето ръководство за стратегическия план като основа, определяща просперитета й в бъдеще;
- намалява риска от необосновани решения и недалновидно управление на фирмата;
- изразява целите на организацията и служи като стимул на служителите за добро изпълнение на работата;
- съдейства на мениджърите от средното ниво да формулират задачите, целите и стремежа на отдела, да съчетае основната политика, насочена към развитие на фирмата;
- облекчава подготовката на фирмата за бъдещата и дейност;
6. Посочете основните видове цели?
Основните видове цели са:
- дългосрочни
- средносрочни
- краткосрочни

7. Посочете факторите, които засилват конкурентните позиции на фирмата?
Особено внимание при определянето на целите трябва да се обръща на факторите, съдействащи за засилване на конкурентните позиции на фирмите. Те са:
- ръстът на обема на продажбите. Този ръст най-малко трябва да е равен на общата тенденция на отрасъла , в който фирмата развива своята дейност;
- Увеличаване относителния дял на пазара с оглед повишаване ефективността от дейността на фирмата;
- Нарастване на печалбата - ресурс, който осигурява ресурси за реинвестиране в организацията;
- Ръст на дивидентите, падащи се на една акция. Това от своя страна води до нови инвеститори;
- Непрекъснато разширяване на асортимента на предлаганите стоки с нови продукти;
- Постоянно разширяване на кръга на купувачите на предлаганата от фирмата продукция;
- Недопускане резки, сезонни или циклични колебания в обема на продажбите или печалбата;

8. Какво описва вътрешния регламент на фирмата?
За всяка предприемаческа фирма ключов стартов проблем се явява разработката и приемането на вътрешния регламент на организацията. Той се създава с цел налагане механизма на оперативно взаимодействие на учредителите и различните подразделения на даената фирма и изпълнява важна функция на нормативно правен документ, разкриващ и развиващ основните положения на устава.

9. Какви видове докоментооборот може да има в предприщтието?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по устойчиво развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.