Лекция по устойчиво развитие


Категория на документа: Други


Документооборота на предприятието може да бъде два вида:
- Операционен - ориентиран към обработката на първични и получаване на общи и аналитични документи;
- Универсален - отразяващ информационните потоци със слабострукторната информация;

10. Посочете традиционните модели на изграждане на организационна структора?
Към традиционните концепции и модели на изграждане на организационните структури могат да се причислят следните по важни групи:
- линейни организационни струкури;
- функционални организационни структури;
- линейно функционални организационни структури;
- линейно-щабни организационни структури;

понятия: мисия, организационна структура, линейна организационна структура

Тема пета
Производствено и организационно-управленско осигуряване на малкия бизнес
Въпроси
1. Кои са по-важните елементи на управленското осигуряване на малкия бизлес?
Производствено и организационно-управленско осигуряване на малкия бизнес се свързва с важни моменти, някои от които са:
- избор и осигуряване на нужното оборудване;
- избор на технология на производството;
- определяне формата на организация на производството и труда;
- организация и управление на производството и персонала;
- избор на организационна структура на управление;

2. Посочете основните моменти на бизнес плана?
Основните моменти на бизнес плана са:
- да се направи описание на производствения процес;
- да се изчсни необходимостта от оборудване и сгради, както и да се определи какви ще са производствените мощности;
- да се направи обща схема на производството, която да дава представа за нужната площ на сградите, разположението на оборудването и движението на материалите и готовата продукция;
- да се уточнят начините за следене и контрол на качеството;

3. Избройте вариантите при които една фирма може да се сдобие с обурудване при нейното стартиране?
Съществуват няколко варианти една стартираща малка фирма да се сдобие с оборудване:
- да наеме оборудване;
- да закупи ново оборудване директно от производителя или вносителя;
- да възложи на специализирани фирми да изработят оборудването по нейна спецификация или обрасец;
- да закупи оборудване втора употреба;

4. Посочете основните форми на организация на производството?
Основните форми на организация на производството са :
- индивидуална;
- групова;
- предметна;
- поточна;

5. Характеризирайте основните правно-фирмени форми на бизнеса?
Изборът за правно-фирмени форми зависи от наличните финансови ресурси, възможностите за набиране на капитал, отношенията между съдружниците, управленски умения на стартиращите биснеса и особеностите на данъчното облагане.

6. Посочете основните характеристики на кооперацията?
Кооперацията - при нея моцат да се ползват данъчни облекчения, но въпреки това и при нея възникват проблеми породени от специфичното й и затруднено управление.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по устойчиво развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.