Лентови-спирални магнитопроводи


Категория на документа: Други


Лентови Спирални Магнитопроводи

Тези магнитопроводи имат по-малък разход на стомана и по-малки загуби.Навиват се от лента от електротехническа стомана.Най-напред се навива първата навивка около медна тръба и се фиксира с точкова заварка.
След това навивката се надява на дорника на специална навивачна машина и магнитопроводът се навива,притискан със специална ролка,задействувана от пневматично устроиство.Последната навивка
се заварява към магнитопровода.
След навивка магнитопроводът се отвръща в пещ за намаляване на вътрешните напрейения, които се получават при навиването му. Така се получава неразглобяем тороидален магнитопровод,който се изолира с лентов изолационен материал, и намотката се навива върху него,разпределяна по цялата му дължина.
Правоъгълните тороидалени магнитопроводи се навиват по описания начин върху правоъгълни дорници. След термичната обработка те запазеат формата си .Това позволява да се изработват и разглобяват магнитопроводи ,но които по-лесно се поставят намотки. След термообработване тези магнитопроводи се импрегнират и залепят,след което се разрязват,След поставянето на намотките те се залепят наново.

Поврвди в магнитната система

Характерен признак за повреда в магнтопровода е силното местно нагряване и посиняването на пластините му.Това се дължи на влошената изолация между пастините от електротехническа ламарина ,от които е съставен магнитопроводят.Заграването е вследствие на загуби и вихровите токове.При поврвда на изолацията на яремовите греди могат да бъдат стопени стягащите яремни шпилки,някои от пластините на магнитопровода или стоманите яремови греди.Получава се "пожар"в активното желязо и стягащите яремови греди.За остановяване на горните повреди се налага разглобяване на магнитопровода.То може да бъде частично или пълно.При частичноното разглобяване се сваля само горният ярем и се отстраняват малки и леки повреди.Частичноно разглобяване се налага и когато трябва да се извадят намотките на трансформатора за ремонт.Пълното разглобяване на целия магнитопровод е необходимо,когато се извършва ремонт във вътрвшността му за отстраняване на поврвди в пластините.Деформирани краища на листовите се изправят внимателно,с леки удари на чук.След това изправянето между тях се поставя изолациона хартия.Ремонтирания участък се притяга с помощта на болтове или шпилки.Когато броят на повредените пластини надхвърля [6 %] от всички ,те се заменят с нови.

Повредената изолация на затягащите шпилки се заменя при предварително почистване на поврхностите им .

При разхлабване на магнитопровода се наблюдава засилено бръмчене, причинено от вибраците на пластините. Повредата се отстранява чрез притягане на шпилките ,а когато се извършва капитален ремонт, магнитопроводът се разглобява и ако се налага,се изолират или заменят палстини .След ремонта магнитопроводът трябва да получи размерите,които е имал , и задължително трябва да се засеми към казана на трансформатора.

Изработване на прастини за магнитопровод

Пластините с правоъгълна форма се нараязват от листове с голилотина или дискова ножица или от руло - с дискови ножици.Напречното нарязване може да бъде право (под 90°),косо ( под ъгал 45°) или със сложна форма. Извършва се с щанци. Пластините с профилна (Ш-,П-,Г-образна) друга форма се щанцуват с съвместни или последователни.Почистване на мустаците при изрязването и пробиването на пластините в местата на рязането се получават мустаци. Те увиличават загубите в стоманата и намалязат коефициента на запазване на магнитната система.Когато голимината им надвиши определена граница ,те трябва да се почистет.
Това се извършва чрез шлифоване или чрез валцуване.При шлифоването пластините се пропускат между два цилиндъра: единият-гумен (подпиращ),а другия -абразивен. При някои устроиства абразивният цилиндър е заменен с бързо движеща се лента от шкурка.При валцуването пластините се пропускат между два вала от закалена стомана. При преминаванвто между тех мустаците се начупват и смачкват върху повърхността на пластините,откъдето сами се отделят.Термичното обработване при рязане и щанцуване на листовете от електротехническа стомана в зоната на рязане се получава структорно изменение (наклеп),което влошава магнитните свойства и увеличавазагубите в стоманата. За да се възстановят структурата и свойствата на материала,пластините се обработват термично при следните режими.
1.Обгаряне 320°С - 15+30 min.
2.Отгряване в защитна среда 850°С-90 + 120 min
3.Охлаждане в въздушна среда до 550°С -3h
4.Охлаждане във въздушна среда до 80°С
При охлаждане във въздушна среда се получава окисен слой,който служи за изоляция.
Пластините могат да бъдат изолорани по няколко начина: с лакове,водно стъкло и чрез химичните методи-оксидиране и фосфадиране.Лаковете и водното съкло се нанасят с четка с пръскане или с пропускане на пластините между непрекъснато мокрещи се валове в специална инсталации.След нанасянето изолацията се изпича в тунелни пещи.
Най-перецпективни ца ьими1ните методи, които са най-производителни и осигуряват най-тънак изолационен слой.

Паралелна работа

В практиката много често се налага два или повече трансформатори да се включват за паралелна съвместна работа.Това означава ,че първичните намотки са свързани паралелни към общи шини на захранващата мрежа, а вторичните - към общи шини на консуматорите.В трансформаторите подстанците обикновено работят няколко паралелно свързани трансформатора.
Предимства на паралелната работа пред самостоятелна работа на трансформаторите с обща мрежа са:
- повишава се надеждността на електроснабдяването,независимо от това дали има аварийно или планово изключване на един от трансформаторите,защото товарът му се поема от останалите,работещи в паралел и не е необходимо резервен трансформатор;
- осигурява се мощност по-голяма от тази на един трансформатор, когатосе увиличи инсталираните товари;
- при малък товар някои от трансформаторите се изключват от системата,с което са намаляват загубите и се осигурява икономична работа (трансформаторите са с най - добър К.П.Д и cosφ при номинален товар);
- може да се осигури редовно електроснабдяване при увиличаване на товарите или при авария на един от трансформаторите , без да е необходим резерврн трансформатор.
Условия за паралелна работа на трансформатор - нормална паралелна работа се постига когато общия товар се разпределя между трансформаторите право пропорционално на номиналната мощност и когато между тях не протичат изравнителни токове и да спазавт следните условия ;
- номиналните първични и вторични напрежения на трансформаторите да са равни(трансформаторите да имат еднакъв коефициент на трансформация);
- трансформаторите да имат еднакво относително напрежение на късо съединение;
- трансформаторите да имат една и съща група на свързване;
- трансформаторите да са с еднакъв фазов ред (едноименост на изводите)
Паралелна работа при неспазени условия:
(1).Паралелна работа при различен коефициент на трансформация -приемаме ,че трансформатора работи на празен ход .(за улеснение) поради различния К.Т.Р в товара Е.Д.Н са различни,което предизвиква следните процеси:
(2).Паралелна работа при различни относително напрежение на късо съединение - В този случей двата трансформатора поемат товар който не е пропорционален за номиналните мощности.Трансформаторите с по -малко ∆Uк се натоварва повече. Съществува опасност той да се пренатовари а другия да остане не натоварен ,което ще влоши cosφ и К.П.Д. Допостимата разлика в относителните ∆Uк 100 %.
(3).Паралелна работа в различна група на свързване - вторичните Е.Д.Н и напрежения няма да са във фаза, между вторичните намотки остава да действа вторично Е.Д.Н и протичат изравнителни токове. Те достигат няколко пъти номиналните и фактически се явяват токове на късо съединение.В практиката се използват трансформатори с различни групи за паралелна работа но само след преозначаване на изодите,което означава уеднаквяване на групите:
Паралелна работа в различна група на свързване - вторичните Е.Д.Н и напрежения няма да са във фаза ,между вторичните намотки остава да действа вторично Е.Д.Н и протичат изравнителни токове. Те достигат няколко пъти номиналните и фактически се явяват токове на късо съединение.В практиката се използват трансформатори с различни групи за паралелна работа но само след преозначаване на изодите,което означава уеднаквяване на групите:

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лентови-спирални магнитопроводи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.