Лидерство в глобални и мултикултурни организации


Категория на документа: Други


Резюме

Тази курсова работа дава определение за лидерство, изследва глобалното лидерство и как мениджърите могат да развият лидерски умения необходими в една динамична и глобална среда. Определението и разглеждането на глобалната лидерство осигурява основа за разработване на лидерска ефективност в глобалната и разнообразна организационна среда.

Ключови думи: Лидерство, мулти-културна организация, управление.

Въведение

Изследването на лидерството е един непрекъснат процес, в продължение на много, много години и е широко дефиниран като процес на социално влияние. Лидерството за разлика от управлението не зависи от позицията, ранга в обществото или привилегията. Вместо това лидерството може да се усвои от всеки, който е готов да отдели време и вложи усилия за да се учи. Ако смятате, че лидерството е динамичен процес на взаимодействие между хората, даването на ясна дефиниция не може да бъде възможно. През 1990г. Бас изказва тезата, че може да има толкова определения, колкото автори са писали по темата. Гари Уикъл също обръща внимание на многобройните дефиниции : "разликите не са само случаи на научни неточности. Те отразяват дълбоко несъгласие за идентификация на лидери и лидерски процеси". Въпреки това всяко обсъждане на лидерството изисква дефиниция. Ще обърнем внимание на :

Способността да се създаде визия.
- Лидерството е динамично.
- Лидерството само по себе си не е функция на нивото или позицията, на която сте.

Освен това, лидерите имат определени основни вярвания и атрибути:

- Лидерите смятат, че честното и етично поведение са основополагащи ценности на истинското лидерство.
- Лидерите използват холистично мислене, комуникация и отчетност като основни атрибути на лидерството.

Лидерството е способността да влияте на другите чрез създаване и вдъхновяване на примери. Примерът е този, която мотивира хората да преследват цели, които са от полза за организацията. Обикновено това включва създаване на визия за бъдещето на организацията, разработване на стратегия за постигане на тази визия и опит за предаване на тази визия до всички членове на организацията.

Лидерът трябва да гарантира, че визията е ясна, така че всеки в рамките на организацията да я разбира. Глобалното лидерство също предполага осигуряване на атмосфера, която ще насърчава и стимулира хората да преодолеят определени препятствия. Води се дебат относно дали лидерството и управлението са различни поведения. Те са различни. Една от основните разлики между лидерите и мениджърите е способността им да оказват влияе върху климата на компаниите, в които работят. Мениджърите поддържат посока и създават стабилност. Лидерите създават промяна и определят посоката.

Организационни членове се стремят към лидерство, за да общуват, да сътрудничат, както и да определят курса на организацията. Те използват своето сътрудничество и комуникационни умения и способности, за да спечелят доверието на хората и чрез своите действия да печелят влияние. Без определяне на курса от лидера, организацията може да "тръгне по грешния път". Липсата на лидерство задушава всеки по-нататъшен напредък.

Преглед на литературата

Глобализацията като феномен затруднява много организации и лидери поради бързото темпо и липсата на обучение. Много организации изразходват повече време и ресурси в предоставяне на обучение на служителите си на ново оборудване и софтуер, отколкото разработване на управленски и лидерски умения. Това се случва доста често, въпреки че лидерството е това, което е необходимо, за да може една организация да се конкурира, да успява и да продължава да расте като организация в нашия глобален свят. Друга причина може да бъде, че до скоро глобалния бизнес не е бил толкова широко изследван колкото сега. Морисън използва тези причини за разработването на модел на глобално лидерство и компетенции, които са необходими за успешното изпълнение на модела на лидерство.

Морисън посочва, че лидерите трябва да изготвят мултикултурни модели, за да бъдат в състояние да разберат и оценят бизнес средата по целия свят. Чрез използване на мултидисциплинарен подход, лидерите са в състояние да разберат общностите, за които организацията е на първо място. Моделът също така посочва, че моделите, които работят в дадена страна не винаги ще работят в глобалната среда. В рамките на Съединените щати концепцията за дългосрочна ефективност често се среща в ръководствата на големите организации. Експлоатацията на краткосрочната неефективност не винаги е еднаква с културата и реалностите на глобалния пазар, така че трябва да има нови начини за възприемане на лидерство в рамките на организационните цели и глобални реалности.

Централният аспект в трудовете на Морисън е разработването на реалистичен модел за глобално лидерство, в който моделът трябва да бъде структуриран така, че да се вземе предвид необходимостта от култура, глобална стратегия, както и развитието на лидерски компетенции, които са необходими, за да може организацията да върви напред в условията на силно конкурентна среда. За да може да се осигури обучение за този вид глобално лидерство организацията трябва да гарантира, че има хора, които имат знания, умения и способности, за да се обучават на тази мулти-дисциплинарен подход.

Без да има такива обучени хора, може да бъде трудно ако не и невъзможно да се наложат в организацията тези компетенции, защото ще има сериозна липса на доверие в рамките на организацията. Важно е организацията да разработи глобален лидерстки модел, който да работи за нея, различните организации трябва да работят заедно, за да се разработи един такъв универсален модел, който е отделен от вътрешния модел, който работи само в рамките на тази конкретна организация. Чрез създаването на такъв глобален модел всички организации ще могат да се променят, за да отговорят на своите нужди и по-доброто интегриране в глобалната икономика. Чрез преодоляване на културния компонент, лидерите ще бъдат в състояние да разбират и прилагат по-добре своите умения в една мултикултурна среда.

Изследване на таксономията на компетенциите и мета-компетенциите в глобалното лидерство.

Тубс и Шулц защитават аргумента, че няма нищо по-важно от това да се определят и опишат компетенциите, които описват лидерството в рамките на глобална организация. Тези компетенции трябва да бъдат определени и описани, така че организациите да могат да гарантират, че те ще подпомогнат постигането на стратегическите цели, които движат организацията напред. Самочувствието на лидера е нещо, което е от първостепенно значение и трябва да се вземе под внимание, когато става въпрос за лидерски умения. Самоувереността е в основата на добрите лидери, докато в същото време се създават по-високи очаквания за работа. Макар че тези личностни компоненти са важни, те са характеристики, които се изграждат в началните години и не може лесно да се променят.

Обратната етика или ценности могат да бъдат научени докато лидерът все още изгражда своя завършен образ. Всяка организация има различни ценности и етика, които трябва да се спазват. Тубс и Шулц изтъкват, че организации, които имат лидери, които се придържат и демонстрират силен набор от етика и ценности ще успеят в дългосрочен план в различни среди. Докато етиката може да бъде научена е доста по-лесно за един лидер да променя поведението си, отколкото за организацията да промени своите етични вярвания и ценности. Лидерът трябва да бъде компетентен в областите, които са от съществено значение за оцеляването и растежа на организацията. Някои от тези компетенции включват иновации и творчество, комуникационни умения, управление на промените и цялостно разбиране на организацията и нейните вътрешни и външни среди.

Тубс и Шулц считат, че професорите по лидерство трябва да разбират и да могат да учат и прилагат добре дефиниран набор от компетенции на своите служители или студенти. Без този добре дефиниран набор от компетенции може да има някакъв растеж в областта на лидерството, но той със сигурност няма да бъде най-правилния.

Глобални лидерски компетенции : преглед и дискусия

Тина Йокинен обсъжда как чрез увеличаване на разбирането на глобализацията и взаимовръзката позволява на лидерите да бъдат в състояние да извършат промени в организацията, за да посрещанат по-леко всички предизвикателства, с които могат да се сблъскат. Компетенциите, които трябва да бъдат научени и насаждани в рамките на организацията трябва да бъдат пряко свързани с тяхната глобална бизнес стратегия. Трябва да има рамка, в която да погледнем, така компетенциите могат да бъдат научени в цялата организация. Без мета-рамка всяка организация няма да има възможността съгласувано да анализира бъдещите си стратегии.

Компетенциите са дефинирани в миналото като поведенчески или личностни. Йокинен вижда компетенциите като "тези универсални качества, които позволяват на хората да вършат работата си извън собствената си национална и организационна култура". Чрез използването на този подход е налице взаимовръзка, която позволява на лидерите да се фокусират върху области, които са аналогични като по този начин се създава възможност за систематично интегриране на компетенциите, които позволяват изпълнението и обучението в тези области.

Йокинен определя три основни области на глобалните лидерски компетенции, които трябва да бъдат разгледани и изследвани : поведенчески, когнитивни и основни компетенции. Ключовите компетенции като самосъзнание, любознателност и лична трансформация са движещите фактори в проучването и практиката на глобално лидерство. Тези основни компетенции са разглеждани като силите, които движат други два вида. Основните компетенции подчертават важността на непрекъснатото обучение и прилагането на знанията, които вече са били научени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидерство в глобални и мултикултурни организации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.