Лидерство в управлението - упражнение


Категория на документа: Други


Тест №1

1. Кои са особеностите на лидерството, които го характеризират?
Стр. 13
Лидерството е явление от света на отношенията между хората в група. Първо -когато възникне обща работна задача, групата реагира, като излъчва лидер, второ- лидерството е групова функция, трето - лидерството винаги е свързано с промените в групата и четвърто - лидерството не поддържа стабилност чрез балансиране, а удържа тревогата от неизбежния етап на криза.
2. Формулирайте списък от личностни характеристики на лидерите, които ги отличават от другите хора?
Стр. 19/20
Високо ниво на енергичност и толерантност към стрес; увереност в себе си; вътрешна локализация на контрола; емоционална стабилност и зрелост; честност и почтеност; социализираща мотивация за власт; умерено висока мотивация за постижение и др.
3. Кои са лидерските стилове, според критерия "отношение към подчинените"?
Стр. 22
Курт Левин извежда като главен критерий отношението към подчинените и описва три лидерски стила: авторитарен, демократичен и либерален.
4. Кои реактивни тактики познавате?
Стр. 26
Като реактивни тактики са посочени: признание, награда или наказание, до чието използване се прибягва в случаите, когато вече е налице подчинение или съгласие за изпълнение на задачата или нарушение на изискванията,
5. Характеризирайте ефектите или резултатите от използването на властта?
Стр. 26
Те са: привързаност - възниква, когато подчинените приемат лидера и споделят неговите възгледи; съгласие - заповедите и инструкциите на лидера се изпълняват, но само защото е необходимо да го направят; съпротива -подчинените преднамерено се опитват да избегнат инструкциите и се съпротивляват на указанията на лидера.
6. От какво зависи ефективния лидерски стил, според теорията на жизнения цикъл?
Стр. 27
Зависи от степента на зрелост на подчинените. Отправна точка в теорията е фактът, че има две дименсии на лидерско поведение, независими едно от друго - поведение, ориентирано към задачите и поведение, ориентирано към взаимоотношенията.
7. Кой въвежда термина "ситуационен контрол"?
Стр. 29
Фийдлър въвежда термина "ситуационен контрол или "благоприятност на ситуацията", чрез който определя степента, в която ситуацията дава възможност на лидера да упражнява своето влияние върху групата.
8. Кои са негативните страни на харизматичното лидерство?
Стр. 35
1.Поради страхопочитанието към лидера, намаляват ефективните предложения на последователите; 2. Желанието за приемане на лидера потиска критицизма у последователите; 3. Преклонението и обожанието на последователите създава заблуда за непогрешимост; 4. Изключителната увереност и оптимизъм на лидера го заслепяват за реалните заплахи; 5. Отхвърлянето на проблемите и грешките потиска развитието на организацията; 6. Рискованите грандиозни проекти често завършват с провал; 7. Импулсивното, нетрадиционно поведение създава както последователи, така и врагове.
9. Кои са компонентите на трансформиращото лидерство?
Стр. 37/40
Трансформиращото лидерство се състои от четири компонента: идеализирано влияние или лидерство, основано на харизмата; вдъхновяваща мотивация; интелектуална стимулация; индивидуален подход.
10. Кои са променливите при триизмерната същност на лидерството?
Стр. 38
Към синтетичната теория се отнася представата за триизмерната същност на лидерството. Поведението на лидера се разбира като функция на следните три променливи: стилообразуващи свойства; стилообразуващи фактори и стилообразуващи черти.

Тест №2
1.Кои са лидерските качества, най-често срещани при успешните лидери?
Стр. 49
Интелектуални - ум и логика, разсъдливост, проницателност, концептуалност и др;
Черти на характера - инициативност, гъвкавост, внимателност, честност и др;
Придобити умения - за получаване на поддръжка, за коопериране, за придобиване на популярност и престиж и др.
2.Кои са отличителните белези на лидерското поведение в зависимост от използване на възнаграждение или наказания?
Стр. 59
Възнаграждението за постигнатото равнище на изпълнение на работата води към повишаване от страна на работника на обикновеното ниво на положените усилия и превишаване на чувството на удовлетворение от работата. Наказание за неадекватно равнище на изпълнение на работата, както и възнаграждение без сметка за равнище на изпълнение на работата - по различен начин влияят както на полаганите усилия, така и на придобитото от работата удовлетворение. Наказание без сметка равнище на изпълнение на работата по-често оказва отрицателно влияние в/у качеството на работа и удовлетвореността на работника.
3.Какви са възможностите за избор между демократичната и авторитарната алтернатива?
Стр.62
Разликата между демократичния и авторитарния лидерски стил е основана на лидерското предполагане за източниците на власт и природата на човека. Съществува цял спектър от възможности за избор между авторитарната и демократичната алтернатива, съответно асоциирани с интерес към отношенията или към работата.
4.Какво е съдържанието на модела на ситуационното лидерство на Херсей и Бланшард?
Стр. 64
Този модел не предполага търсене на един верен път за достигане на ефективно лидерство. Той обръща голямо внимание на ситуационността на модела на лидерската ефективност, с ключов фактор - зрелостта на последователите. Тя включва две съставляващи - професионална и психологическа зрялост.
5.Какъв е резултатът, когато задачата и целта са определени и стилът на лидера е участващ?
Стр.65
Способни към работа, но не искащи да я изпълняват, подчинените се нуждаят от партньорство от страна на лидера, за да са по-мотивирани за изпълнението на работата. Предоставяйки на такива хора възможност да участват във вземането на решения на средно ниво, ръководителят използва този стил, за да предизвика при последователите желание да изпълнят заданието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидерство в управлението - упражнение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.