Мадарският конник


Категория на документа: Други


Chapter 1 Университет "Проф.д-р Асен Златаров"

по Археология

На тема: "Мадарският конник"

Изготвил:

Специалност: Педагогика на обучението по български език и история

Курс:

Факултетен №

Учебна:

Ръководител:

Бургас, 2013 година

Съдържание:

* Увод
* Изложение
I. Разположение на Мадарският конник
II.Същност на езическия култов център
III.Произход на името на култовия център Мадара
IV.Анализ на релефа
V.Надписите около Мадарският конник
VII.Силни и слаби страни
VIII.Прилики и разлики с Иранския релеф
IX.Майсторите изработили Мадарския конник
* Заключение
* Изображения
* Използвана литература

Увод

От гледна точка на идейната същност и формите на развитие старобългарската ранносредновековна култура се разчленява на два основни периода-езически и християнски.През езическия период се отличават чрез своята относителна самостоятелност културните традиции и особености на славяните и прабългарите заедно с представителната култура на държавната власт, изразена в монументалното дворцово крепостно строителство. След приеманото на християнството културното развитие на България изживява дълбок прелом и върви по възходяща линия, като в значителна степен се влияе от достиженията на универсалната византийска култура. Чрез културните си достижения именно през този период България се превръща в основно славянско културно средище, а същевременно в неразделна част от голямата славяно-византийска културно-духовна общност, която господства в Европейския Изток.

Настоящия курсов проект посвещаваме на Мадарския конник, който е един от българските обекти под закрилата на ЮНЕСКО като част от световната култура.Мадарския конник заема важно място в многовековната история на България. Всички паметници от Мадара и непосредствената и околност са пряко свързани с бита, културата и религията на българите. В продължение на столетия Мадара е била духовен център на езическа и християнска България.

В широкото понятие култура се включва всичко, което носи печата на човека, което е израз на мислещите същества - материална и духовна култура.Материалната култура включва материя, технология, техника, производствен опит, материал, ценности, създадени в процеса на производството. Духовната култура от своя страна обхваща производството, разпределението и потреблението на духовните ценности.

I.Разположение на Мадарският конник

Ма̀дарският конник е релеф, изсечен в скалите на Мадарското плато на 23 м височина от основата на отвесна скала до с. Мадара, Шуменска област. Намира се близо до двете стари български столици Плиска и Преслав и е част от много по-стар култов комплекс на траките и скитите.

Разположен на 10 км от двореца в Плиска,комплексът Мадара може да се смята за органична част от столичния аул.С Плиска и другите аули той се сближава и по отношение на строителната техника и план на издигнатия там езически храм,както и със съчетаването на култови и жилнищни постройки.Основното му различие от тях се изразява в липсата на укрепителни съоръжения.Изсеченият върху скалата релеф прибавя още един особен акцент на този комплекс,като го прави особен,а в някои отношения и уникален.Образът на конника директно е рефлектирал върху владетеля и е акцентирал на връзката на това място с близко разполож ената столица.Топографската и идеологическата връзка с Плиска превърнали Мадара в държавно култово средище1.Всичко това обяснява трайния интерес към паметниците от езическото време и нестихналата дискусия около тълкуването на някои проблеми,които те поставят.

II.Същност на езическия култов центърСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мадарският конник 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.