Магнитни вериги с постоянно магнитодвижещо напрежение


Категория на документа: Други


Магнитни вериги с постоянно магнитодвижещо напрежение

Съвкупността от магнитни и немагнитни материали, образуващи магнитопровод, през който се затваря магнитният поток, се нарича магнитна верига.
Ако затвореният път на магнитният поток е образуван от един и същ материал, веригата е еднородна, а ако се образуван от различни - разнородна.
Съществуват и неразклонени(прости) и разклонени (сложни) магнитни вериги, когато магнитният поток се разклонява на части и се затваря по различни пътища. Разклонените вериги могат да бъдат симетрични и несиметрични.
При условие, че отделните участъци на магнитната верига имат постоянно сечение и плътността на магнитния поток по цялото се1ение е постоянна, тогава е възможно да се направи еквивалентна електрическа схема, където вместо ток ще има магнитен поток, вместо е.д.н. ще има магнитодвижещо напрежение, и вместо електрическо съпротивление ще има магнитно съпротивление
* Закони на Кирхоф за магнитни вериги.
Първи закон. - следва от принципа за непрекъснатостта на магнитния поток, - Алгебричната сима от магнитните потоци, в който и да е възел от магнитната верига е равна на нула. ( където вх. маг. Потоци са с знак +, а изх. с -) k=1nФk=0
Втори закон. - Алгебрична сума от падовете на магнитните напрежения в даден затворен контур е равна на алгебричната сума от магнитодвижещите напрежения, действащи върху този контур.
Uμ=Fμ
Приема се произволна положителна посока на потоците в клоновете на магнитната верига и положителна посока на обхождане на контура.
* Анализ на магнитни вериги - има два вида задачи:
Първа - определяне намагнитващия ток, когато е зададен магнитния поток (права задача)
Втора - определяне на потока по зададен ток и м.д.н. (обратна задача)
> Линейни магнитни вериги - последователността на пресмятане е :
1.Магнитната верига се разделя на участъци с постоянно сечене и определена дължина и при известна стойност на μrсе определя Rμза всеки участък.
2.Съставя се еквивалентна електрическа схема
3.В зависимост от това дали е зададено м.д.н. F или магнитния поток, се решава права или обратна задача.
4.Съставя се система уравнения за намиране на неизвестни величини.
> Нелинейни магнитни вериги - магнитните вериги на електрическите машини и апарати са нелинейни т.е. за тях не може да се приеме, че μ= const, за това за анализ на такива вериги се използват други методи.
Основно допускане при пресмятане на магнитни верифи е това, че магнитния поток по цялата магнитна верига се приема за неизменен. В действителност известна част от магнитния поток се затваря през въздуха - това се нарича поток на разсейване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Магнитни вериги с постоянно магнитодвижещо напрежение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.