Маркетингова политика в дейността на банка


Категория на документа: Други
Русенски университет''Ангел Кънчев''

Факултет,,Бизнес и Мениджмънт''

Катедра "Икономика''

Курсова работа

по

"Банков маркетинг"

тема: Маркетингова политика в

дейността на Експресбанк

Изготвил: Проверил:
Иван Иванов доц.Г.Вълчев
Фак.№085631

Русе,2013

Въведение

Yправлението
на съвременните банки е една от най-сложните интелектуални дейности. Затова изясняването на същността на понятието "банков мениджмънт", е много своеобразно и специфично. Съвременният банков мениджмънт, в икономически развитите страни се развива особено динамично след Втората световна война, което е свързано с по-всеобхватното държавно регулиране на икономиката.Теоретичните основи на мениджмънта се изграждат върху вътрешнофирменото планиране. При осъществяването на банковата дейност, мениджмънтът /ръководството/, трябва да отчита и противоречията, които съществуват между интересите на клиентите, между отраслите в икономиката, валутно курсовите противоречия и други, които могат да доведат до промени на паричния пазар. Като една от формите на икономически противоречия в условията на пазарна икономика е конкуренцията и банките чрез парично-кредитните си операции, участват в този процес. Банковият мениджмънт, като част от теорията на управлението разглежда същността и ролята на
банките в икономиката, съдържанието, целите и задачите на банковото управление, специфичните обекти, методите и инструментите на мениджмънта на банките.Интерпретациите и тълкованията на понятието "банков мениджмънт", са различни, дори при едни и същи автори. Едно от много срещаните определения, е че банковия мениджмънт е управление на банките в условията на пазарна икономика. Банковият мениджмънт се разглежда и като теоретична методическа основа за управление на банковата дейност.Банковият мениджмънт е самостоятелен вид професионална дейност, която в условията на пазарни отношения е насочена към осъществяването на стратегическите цели, чрез целесъобразно използване на банковите и трудовите ресурси и утвърждаването на специфични принципи, функции и методи, характерни за банковата дейност. Основните характеристики на процеса на банковия мениджмънт, са свързани с целите и задачите, които той си поставя за решаване. Трябва да се има предвид обаче, че всяка конкретна банка е специфично индивидуална и целите, които си поставя нейният мениджмънт, се различават от в другите банки. Независимо от тази особеност целите на банковия мениджмънт могат да се сведат до следните групи: икономически, социални, външни и вътрешни
В банковото дело маркетингът се въвежда сравнително трудно. Това се дължи на факта, че банковите организации не притежаваха подходящи средства (както например индустриалните фирми) и нямаха възможност и готовност да проучат пазара чрез маркетингови подходи.Съществуваха и някои обективни предпоставки и за неговото въвеждане, акцентираме върху някои важни моменти като
- нарастването на стопанското развитие обуславя и нарастването на
банковия управленчески потенциал.
- сегментирането на пазарите -масовите потребители на техните услуги, многообразието на пазара и в същото време строгата индивидуалност на клиентите.
- необходимостта от иновации и от друга страна консервативния мироглед.
В банковата практика е налице едно непрекъснато и тясно обвързване между технологията на стратегическото планиране и развитието на маркетинговата стратегия
Целта на маркетинговата стратегия е използване ресурсите, за максимизиране конкурентните предимства и увеличаване на банковата конкурентноспособност.
За реализацията на конкурентните предимства маркетинг-мениджмънтът
създава концепция, за да се реализира стратегическите банкови цели,а именно:
-Идентификация на пазарните партньори и преди всичко на клиентелата,
посредством сегментиране на пазара;
- Позициониране на пазарната стратегия по отношение на конкурентите;
- Конкретизация на стратегията посредсвом използване на инструментариума
на маркетинговата политика.

Основни цели и задачи на банковия мениджмънт

Икономическите цели на банковия мениджмънт по принцип се заключава в
увеличаването на стойността на банката като цяло. Тази цел се реализира чрез увеличаване на разходите за иновации, увеличаване на броя на предлаганите банкови услуги и т.н. Следователно в съвременни условия банковият мениджмънт трябва да ориентира дейността на банките не само към печалбата, но и да гарантира взетите в заем парични средства от кредиторите, с което в дългосрочен план ще се осъществи ефективна и надеждна банкова дейност. Социалните цели на банковия мениджмънт са свързани с ролята на банките за развитие на икономиката, чрез кредитните вложения в различните отрасли. Към социалните цели се отнасят и действията на банковите мениджъри, свързани с внедряването в банките на съвременни информационни технологии, даващи възможност на персонала на банките да предлага на клиентите си качествени услуги, да се икономисва време при предлагане на услугите /бързината и точност на работата/, да се постига висока култура на обслужването и специални умения за общуването с клиентите.Грижата за клиентите е доминираща в банковия мениджмънт. Реални успехи в банковото управление има когато се обръща особено внимание на индивидуалността на клиента.
Грижата за клиентите е доминираща в банковия мениджмънт. Реални успехи в банковото управление има когато се обръща особено внимание на индивидуалността на клиента. В повечето банки по света социалните цели обикновено се пренебрегват.Външните цели на банковия мениджмънт са свързани с външните комуникации на банките, характерът на техните отношения с клиентите,
конкурентите, доставчиците, посредниците и другите партньори в банковия бизнес. Вътрешно банковите цели на мениджмънта са свързани със създаването и реализацията на банковите продукти и услуги; вътрешните информационни връзки на банката; повишаването на квалификацията и развитието на кадровия потенциал на банката; осигуряването на сигурността на банката и др. Задачите на банковия мениджмънт са в тясна зависимост от целите, които се поставят пред банковата институция. Като основни задачи пред банковото управление могат да се посочат:
задачи свързани с доходността на търговските банки и формирането на печалба от дейността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика в дейността на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.