Маркетингова политика в дейността на банка


Категория на документа: Други


-да се спазват общоприетите принципи, да се поддържа и развива
лидерската позиция и отличните постижения на банкиране на българския пазар
- да се създаде нов начин на банкиране, като постоянния стремеж е да се
предлагат иновативни решения. Ценност е почтеността като условие за
устойчивост, което прави възможно превръщането на печалбата в стойност за
трите важни компонента на банката : Клиентите; Служителите; Акционерите.
Маркетинговите цели определят прогнозируем брой и обем на основните
продукти, които банката предоставя на своите клиенти и трябва да се изпълнят от силите на продажби. При маркетинговата стратегия се описва как банката използва своите средства и силни страни, за да оползотвори разкритите пазарни шансове и да постига отделни и трайни конкурентни предимства.
При определянето на целевите пазари могат да се използват следните критерии:
-географски
-възраст
-доходи
Предвид на социално- икономическите условия на страната, цената е елемент на маркетинговия микс, към който потребителите са много чувствителни. Ето защо,мстратегията на поддържане на относителнио ниски и стабилни цени може да повлияе положително силите на продажби. Можем да посочим следната
извадка от тарифата на банката:
Такси за откриване и закриванена сметки в лева и валута
При откриване на разпл. сметки - 10лв., за набирателни сметки- 30лв
При закриване на разпл. сметка - 3лв., за поддържане на разпл. сметка във
валута банката отдържа месечно 2 USD.
Такси и комисионни за осъществяване на преводни операции по нареждане на
клиент:
За касов превод в др. банка 1% от сумата мин.2 лв.
За осъществяване на безналични разплащания в лева 1 лв.
За осъществяване на безналични разплащания в лева в системата на банката -
0.60 лв.и др.

Промоционална стратегия

Промоцията е вид маркетингова активност, осигуряваща допълнитеклно
офертиране на продукта, съобразно с неговите свойсва и ползи за клиента.
Промоцията е един от маркетинговите иструменти, който работи ефективно в
крадкосрочен период, за целта се разработват промоционални цени, проценти,
програми и стратегии. Промоционалния микс от своя страна е синтез между
следните 4 елемента: Реклама; Насърчаване на продажбите; Директен маркетинг;
Връзки с обществеността.
Рекламата на банката се провежда основно по
телевизията, използва се също и радиореклама както и печатна. При насърчаването на продажбите в Експресбанк може да се спомене, че банката издава на всеки клиент усвоил ипотечен кредит карта с каталог на отстъпки в магазини за черна и бяла техника и мебели. Всеки клиент изтеглил ипотечен кредит и довел познат, приятел и роднина да изтегли ипотечен кредит се сторнира лихвата по месечната му погасителна вноска.
Експресбанк сключва споразумения със счетоводни къщи, както и със агенции за недвижими имоти за привличане на клиенти за ипотечни кредити, като се начислява комисионна по сметката на счетоводната къща или агенцията. При директният маркетинг е характерно, че банката предлага уникална услуга и тя е лично и индивидуално банкиране със заможни клиенти, друг вид услуга е изпращането на директен мейлинг на своите клиенти с най- новите продукти на банката.

Заключение

Експресбанк е една от най-големите банки в страната с възвръщаемост на активите от 2.48%, като този резултат показва и е доказателство за професионализъм.Експресбанк е със значителни конкурентни предимства и позиции пред останалите банки в страната, затова през последните няколко години Експресбанк има най-голямата нетна печалба. Приходите от такси и комисионни гарантират постоянството на дохода, а продадените продукти - стабилните взаимоотношения с клиентите. Експресбанк е едноличен лидер в клиентското доверие с пазарен дял от над 30% от привлечените средства в банковия сектор и с над 16,7% пазарен дял при отпуснатите кредити в страната. Налагането на Инернет банкирането,е свързано с ниски разходи и голяма ефективност.Експресбанк предлага качество ,сигурност и е сигурен и надежден партньор разчитащ на своите клиенти и висоско квалифициран екип.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика в дейността на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.