Масова и елитарна култура


Категория на документа: Други


 ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ "

БЛАГОЕВГРАД

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Р Е Ф Е Р А Т

на тема :

" Масова и елитарна култура "

Изготвил: Преподавател:
Емине Мазгалджиева Доц. д-р Майя Георгиева
Специалност "Философия"
Фак. № 13350122021
задочно обучение

Благоевград, 2014 г.

Културата е начинът на живот, който е общ за едно общество. Много често, когато говорим за култура, имаме предвид само изобразително изкуство, литература или музика. Вярно е, че те са много важни части на културата, но културата е повече от това. Тя включва целия ни начин на живот, как строим къщи и дизайнерски градове, видовете технологии, които използваме и как гледаме на такава технология, нашите брачни обичаи, нашите тенджери и тигани, нашата икономическа система, нашата правна система - накратко, тя е честа практика и характеристика на всяко общество. Въпреки че всичко е част от една култура, не всичко е обвързано с културата. Така католическата вяра, макар явно да присъства в много култури, не е обвързана с никоя култура. Изразът на вярата, може да се различава от култура до култура, но католическата доктрина не го прави. По същия начин, философските истини не могат да бъдат обвързани с културата, макар и в една културна среда, която със сигурност се отразява философски истини, да са разследвани и са разработени и някои от тях са игнорирани.

Но на първо място, обаче, трябва да се направи едно разграничение между висока или "интелектуална" култура и ниска или "неинтелектуална" култура. Каква е разликата между тях? Днешната култура, е култура, свързана с добре образовани част на обществото и "популярната" или ниската култура е култура, свързана с останалата част от населението. Това разделение, отнася за повече от изобразителното изкуство, защото то се отнася, например, за плочи и много други предмети за бита и за дрехи.

И двете- висока култура и ниска култура, са законни и необходими части на човешкото общество и по този начин са добри. Но ниската култура има две много различни възможни проявления или изрази, а именно, масовата култура и популярната култура. Най- често хората използват термините "масова култура" и "популярна култура", за да означават едно и също нещо.

Повечето от нас никога не са били свидетели на истински популярна култура. Това е рядкост в западния свят днес, освен в Латинска Америка. Какво е популярна култура? Това е (ниска) култура, чиито канони на изкуството се основават до голяма степен на традицията. Те се предават в рамките на определена традиция, която повелява, с по-голяма или по-малка гъвкавост, как културните продукти трябва да бъдат оформени, например, правилният начин на разказване на история или свирене на музикален инструмент или декориране на гърне. Тя задължително е местната култура. Особеността на популярната култура е нейния характер на получаване на това, което се предава към нея. За разлика от високата култура не е себерефлексивна; като цяло е доволна да използва едни и същи форми през много векове, макар и често с голяма изобретателност или да променя тези форми бавно и незабележимо. В западната култура, популярните културни традиции процъфтявали в продължение на векове. И въпреки че се различава от високата култура, тя никога не е била изцяло изложена на контакт с нея, а в действителност не е било нормално взаимодействие между висока и популярна култура, в полза и на двете.

Масовата култура се състои от (ниски) културни или художествени продукти, които са произведени в студия и фабрики и масово предлагани на пазара на цели народи или на цели континенти или на целия свят. Нейното съдържание се решава не на местно ниво, а от корпоративните ръководители или маркетингови стратези. Тя неминуемо оказва много различни цели от популярната култура и в действителност е враг на популярната култура, тъй като тя е склонна да я измести.

В индустриализираните страни и райони, масовата култура почти заменя популярната култура, с изключително вредни ефекти. Една от тези последици е, че високата култура е станала затворена в себе си. Съвременната висока култура е отрязана от плодотворното взаимодействие с популярната култура. Задължително високата култура презира масовата култура, защото болезнено осъзнава своята повърхностност.

Целта на тази разработка е критично да обсъди, дали е възможно да се направи разграничение между "висока култура или изкуство" и "популярни медии" (Трябва да се отбележи, че думи като "медии" и "култура" и "изкуство" понякога са с взаимозаменяеми значения). Начинът, по който се прави това е да се обсъди дали самите категории, могат да бъдат ясно дефинирани. Ако е така, те могат да бъдат определени като индивиди или само като част от едно цяло? Може ли един да съществува без другия? Различни становища и теории ще бъдат анализирани и слагани едни срещу други в опит да постигне споразумение.

В културните изследвания, масовата култура се отнася до настоящето западно капиталистическо общество, което се появява и се развива от 20-ти век, под влиянието на средствата за масова информация. Терминът намеква за цялостното въздействие и интелектуално ръководство, упражнявани от медиите (предимно телевизия, но също така и в пресата, радиото и киното), а не само върху общественото мнение, но и на вкусове и ценности.

Масовата култура, с нейните отклонения от реклами и връзки с обществеността, често се разглежда като система, съсредоточена върху манипулирането на масата от обществото. Корпоративните медии се използва предимно, за да представляват и да възпроизвеждат доминиращите идеологии. Видно в развитието на тази гледна точка е словото на Теодор Адорно от 1940г. Масовата култура е свързана с консуматорството и в този смисъл, е наречена алтернативно "потребителска култура".

"Високата култура" е термин, който сега се използва по редица различни начини, по академичен дискурс, чийто най-общ смисъл, е съвкупност от културни продукти, главно в областта на изкуството, които се провеждат от най-висока почит от култура.

В по- популярните термини, това е културата на горния клас, като аристокрация или интелигенция, но също може да бъде дефинирана като хранилище на широки културна знания, начин на преодоляване на системата на класовете. Това е в контраст с ниската култура или популярната култура. Все още прилики могат да бъдат отбелязани между високата култура и традиционна народна култура, тъй като те могат да бъдат замислени като хранилище на споделени и натрупаните традиции, функциониращи като жив континуум между миналото и настоящето.

Масовата култура е определяна по много начини. Стринати предполага, че масовата култура се произвежда от масовото производство промишлени техники и се предлага на пазара за печалба на масовите потребители, а не в името на изкуството. Това определение обхваща два критерия: мотивите, които стоят зад производството и целевата аудитория. Но използването на мотив като определяща характеристика представлява проблем. В днешно време, много малко неща са произведени, ако печалба не трябва да се прави. И не само произвеждани, но възпроизвеждани. Симфоничните оркестри свирят на "висока култура" музиката на класическите композитори за пълни зали с хора, които плащат такса. Тази такса се определя чрез просто изчисление, което гарантира, че доходът, придобит от продажба на билети ще надвишава цената на продукцията. Ако търсенето на билети не е достатъчно високо, шоуто е отменено. Ако продажбите на CD са твърде ниски, производството се прекратява. Означава ли това, че Шопен и Бетовен са "средства за масова информация"? Ако не, тогава защо не? Когато те са произвели техните произведения, те със сигурност не са направили това безплатно. Нито пък Шекспир и Моцарт. В допълнение, не е възможно да се изследват мотивите на всички създатели на медии; факта, че печалбата се генерира не доказва, че печалбата е движещата сила зад производството. Този вид спекулации не са достатъчни, за да се направи разграничение. Най-добре е да се работи само с втората част на определението на Стринати.

Определянето на "висока култура" представя своите собствени проблеми. Много примери на това, което се счита днес да бъде висока култура, е съществувало в продължение на стотици години. Често, поради причината, че тези неща са продължили толкова дълго, техните производители и консуматори изисква да ги запазят. Това е причината, че делата на хора, като Чайковски са оцелели и до днес, когато много от усилията на бедните от същата епоха, като народната музика, са отдавна забравени. Тъй като тези форми на забавление са оцелели, имат репутацията си за това, че са висока култура.

"Масовото изкуство не е плод на усилията на обикновените хора, на масата. То продължава да бъде продукт на елитите. Просто то не е "от" масата, а "за" масата. Какви функции изпълнява то? Преди всичко да ликвидира излишното социално напрежение и по-този начин да увеличава стабилността на съществуващия строй. Масовото изкуство се оказва просто инструмент, използван от консервативните сили в обществото. Ако и масовото, и елитарното изкуство са продукт на един и същи субект - елита, и служат единствено на неговите интереси, то можем ли въобще да говорим за противоречие между тях? Те просто се намират в различни области и изпълняват различни функции. По-коректно би било да се каже, че се допълват взаимно. А шум около "изкуството за самото изкуство" се оказва прах в очите на невежите. Както отбелязва Теодор Адорно, "много от културните продукти, носещи антикомерсиалната запазена марка "изкуство заради изкуството", показват следи от комерсиалност в търсенето на сензационното или в очевидното излагане на показ на материалното богатство и сетивни стимули за сметка на смисловността на творбата." Накратко - масовото и елитарното изкуство не просто не се противопоставят, а и се размиват дифузно едно в друго."1

Логично да се предположи, че в светът на медиите може да бъде разделен в три категории: "висока култура", "средства за масова информация" и " популярната култура", което, ако се игнорира от медийната индустрия, сега щеше да се нарича "народна култура". Така че, дори ако културата някога е била разделена на "висока" и "популярна", пристигането на средствата за масова информация, не само добавят нова категория, но те разклащат определението за "висока култура". Сега изглежда, като че ли класическата музика е "масова информация" и, може ли работата на Пикасо едновременно да бъде както "висока култура", така и "средство за масова информация"?

В обобщение, високата и ниската култура, са полюси и те винаги имат техните специфични характеристики. Разработването на технологиите е направило разпространението на културата към много по-широка и "по-ниска" аудитория. Дебатът между тези две позиции има практически резултати в областта на социалната политика, както при разпределението на ресурсите и в политическото оформянето на културните институции. Обществото иска повече култура, но е доминирано от маркетингови дейности, които замърсяват допълнително стойността на културата. Двете общи позиции на ниска и висока култура, както и дебата между тях, са непоносимо объркани от неуспехите на дефиниции, както и социалните политики, които произтичат от тях, до голяма степен игнорират реалностите на съвременното общество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Масова и елитарна култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.