Материалознание и технология на металите


Категория на документа: Други


 Технически университет-София
Стопански факултет

Катедра: Материалознание и технология на металите

Курсова работа по Материалознание и технология на металите

Студент:
Специалност:
Група:
Фак.№
Курс:

Дата:........... Проверил:доц. д-р инж. Н.Кемилев
гр.София Оценка:..............

Задание
Въпроси

1.3 Какво наричаме координационно число на кристалната решетка?.............3
4.16 Опишете ролята на рекристализацията в практиката.Кога е вредна и кога полезна?............................................................................................................4
5.4 Диаграма на състоянията.Основни видове линии - ликвидус,солидус......5
7.16 Обяснете означението на качествените стомани според БДС и БДС-EN..............................................................................................................................7
9.17 Въз основа на коя диаграма се избира охлаждащата среда при закаляване на въглеродни стомани?......................................................................8
11.8 Посочете приложението на газопламъчното закаляване..........................10
13.3 С каква цел се провежда дифузионното отгряване на стомани?.............11
16.15 С кои легиращи елементи трябва да са легирани стоманите за азотиране?...............................................................................................................13
17.16 На кое термично обработване се подлагат изделия от чист титан след пластично деформиране?......................................................................................15
18.3 Сравнете топлоустойчивостта на металокерамичните сплави с тази на бързорежещите стомани?......................................................................................17

Задачи

Задача №13 На фиг.1 е показана макроструктурата на заварено съединение.Да се определят характерните структурни зони и въз основа на това - методът на заваряване.Наблюдават ли се структурни дефекти?...........18
Задача №98 Някои детайли на щампи за горещо обемно деформиране по време на работа се нагряват до 500°С.Да се избере подходяща стомана,покаже и обоснове химичния състав,термичното обработване,структурата и свойствата на готовата щампа...............................19

Въпрос 1.3 Какво наричаме координационно число на кристалната решетка?
Отговор: Броят атоми,намиращи се на най-близко еднакво разстояние от даден избран атом.

Кристалните решетки се характеризират с понятието координационно число. От своя страна то характеризира плътността на частиците в кристалната решетка и е свързано с нейната геометрия. Величината може да варира между 1 и 16, като за повечето химични съединения е не повече от 6.В обемноцентрираната кубична решетка (Фиг.1а) атомът (А) в центъра се намира на най - близко равно разстояние от осемте атома във върховете на куба.Затова координационното число е к8.В стенноцентрираната решетка атомът (А) на стената на куба (Фиг.1б) е еднакво отдалечен от 12 атома,к=12.

Въпрос 4.16 Опишете ролята на рекристализацията в практиката.Кога е вредна и кога полезна?
Отговор: Рекристализацията на металите се оценява нееднозначно.

Рекристализацията е процесът на зараждане и нарастване на нови зърна с по - малко количество дефекти в строежа си.Тя протича само,ако металът е деформиран с определена критична степен.Температура на рекристализация се нарича тази температура,която обезпечава образуването на новите зърна.Първична рекристализация се нарича процесът на образуване на нови равноосни зърна редом с деформирания метал.Тя завършва,когато новата равноосна структура напълно замести деформираната(Фиг.1).След завършване на първичната рекристализация започва събирателната.Тя се състои в самопроизволно нарастване на едни зърна за сметка на други.Вторичната рекристализация се състои в значително нарастване на някои от зърната,като се получава разнозърнестост,която влошава механичните свойства.На Фиг.2 е показана схема на изменението на механичните свойства на метал - якостта на опън (Rm) и относително удължение (А,%) при различни етапи на рекристализация.Вижда се,че на етапа възвръщане няма съществено изменение на механичните свойства.В процеса на първична рекристализация якостта и твърдостта силно намаляват,а пластичността нараства.Събирателната рекристализация не променя съществено получените стойности.
В някои случаи рекристализацията на металите е полезно и се прилага в практиката.При производството на електротехнически стомани желаната едрозърнеста структура се получава чрез пластично деформиране с критична степен и рекристализационно отгряване.В енергетичните съоражения (паропроводи и др.) и машини,които работят при повишени и високи температури рекристализацията е вредно явление,защото води до разякчаване на метала с опасност от аварии.Проблемът се решава чрез избор на материали с температура на рекристализация,по - висока от работната за даденото съоражение.

Въпрос 5.4 Диаграма на състоянията.Основни видове линии - ликвидус,солидус.
Отговор: Физико - химичните взаимодействия между различните химични елементи се обобщават чрез диаграмите на състоянията,които са в координати "температура - химичен състав". Основните линии са ликвидус и солидус.

Диаграмите на състоянията са геометричен образ на рановесните фазови състояния на системи от два или повече химични елемента при различни температури,концентрации на компонентите и наляганията.Чрез тях се получава пълна информация за формирането на структурата на всяка сплаж от дадената система от елементи и възможностите за технологично бъздействие - пластично деформиране,леене,заваряване термично обработване.За да се построят диаграми на състоянията е необходимо да се подготви серия от сплави с различен химичен състав.За всяка сплав се определят температурите на фазовите изменения (критични точки) и след това съотжетно се построяват линиите.Основни видове диаграми на състоянията на двукомпонентни сплави са:
* с пълна разтворимост в твърдо състояние;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материалознание и технология на металите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.