Медиаморфоза и кросмедия


Категория на документа: Други

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Курсова работа

на тема

Медиаморфоза. Кросмедия. Поява, развитие и функционални характеристики.

Изготвил: Проверил:
Специалност:Журналистика,2 курс
ФК:077-ж

Велико Търново
2013

Увод

В началото на второто хилядолетие ставаме свидетели на качествени промени в областта на медиите. Класическите радио и телевизионни форми постепенно отмират за сметка на бързата им замяна с новите аудио-визуални медийни услуги. Развитието на интернет като медиен континиум, средство за бизнес, комуникация и култура доведе до радикална промяна на традиционната журналистика и на нейния продукт. Онлайн журналистиката , информационните сайтове и онлайн редактирането са онези актуални журналистически стандарти, характерни за модерната преса, радио и телевизия. Те все повече се разширяват по посока на блоговете и социалните мрежи, които представляват личните мнения и оценки на онлайн потребителите, които вече активно участват в създаването на новия журналистически продукт. Към тях можем да добавим радио и телевизионните програми онлайн, които разширяват медийната среда, променят нейното съдържание, контекст, участници. С други думи става свидетели на една медиаморфоза, породена от социалното, икономическото, политическото и технологическото развитие. От друга страна тук се появява и кросмедията, която е взаимно свързана с изменението.

Терминът "медиаморфозата" е въведен от Роджър Фидлър. Определен от самия автор като "трансформация на средствата за комуникация, обикновено протичаща под въздействието на сложни взаимодействия между осъзнати нужди, конкурентен и политически натиск и технологични нововъведения".

Медиаморфозата е породена от продължителните процеси на технологическите открития, разрастването на медийния и технологическия бизнес и засилената конкуренция между бизнес организациите в тази област, от наблюдаваните трайни социални промени - по-високи доходи и наличието на свободно време на големи групи от обществото, развлечението като социално консулидиращ и мотивиращ фактор, появата на консуматорски настроения, масовото въздействие на рекламата, достъпността на новите технологии и т.н.

Сред оновните принципи на медиаморфозата, които Роджър Фидлър посочва са , коеволюцията -" всички форми на комуникация, които са здраво вплетени в тъкънта на човешката комуникационна система и не могат да съществуват независимо една от друга в нашата култура. Когато възникне и се развие нова форма, тя повлиява по различно време и в различна степен развитието на всяка от другите съществуващи форми", конвергенцията - "процес на размиване на границите между отделните електронни медии, при който старите разграничителни критерии между индивидуална и масова комуникация стават все по-трудно приложими", комплексност - възможност за използване и самоорганизация.

Основните характеристика на медиаморфозата са - метаморфозата - "Новата медия не се появява спонтанно и независимо - тя възниква постепенно при метаморфозата на по-старата медия. Когато възникне нова форма, по-старите форми се стремят да се адаптират и продължават да еволюират за да не отмрат."; наследяването - " Възникващите форми на комуникация наследяват доминиращите черти на по-ранните форми. Тези черти се препредават и разпръскват чрез комуникационни кодове, наречени езици"; оцеляването- " всички форми на средства за комуникация, както и медийните компании, са принудени да се адаптират и да еволюират, за да оцелеят в променящата се среда. Единствената им друга възможност е да загинат."

Роджър Фидлър заявява, че се наблюдава медиаморфоза на типа комуникация, като се върви от междуличностна комуникация към разпръскване на информация и нейното документиране. Има медиаморфоза на различните видовете езици, която преминава от устен (характерен за примитивните общества) през писмен (появява се след откриването на книгопечатането и пресата) към цифров (който отразява въздействието на цифровите технологии). Разликата е, че при преминаването през първите две медиаморфози отнема векове, докато навлизането в третата чрез цифровия език и киберобщуването става за много по-голям период от време.

Устните форми на междуличностна комуникация и разпръскване могат да бъдат богати на детайли и значение, но са нестабилни и ненадеждни във времето и пространството. Преданията се предават от племе на племе или от поколение на поколение, но постепенно губят голяма част от първоначалното си значение и контекст за да станат накрая неразбираеми или метафорични.

Най-ранните опити да се съхраняват надеждно знанията и да се преодолеят ограниченията на устната комуникация може би са правени в периода на праисторическите пещерни художници. Решението е открито доста по-късно. Появява се писменният език, който е най-цялостният фактор на промяната, която очертава цивилизацията такава каквато я познаваме днес. Това е стимулът за голяма медиаморфоза и последвалото разклоняване на документната област.

Писменният език и документните технологии както изглежда възникват постепенно на основата на вековните методи за отбелязване на сделки и информация.

С растящата мобилност и усъвършенстването възниква необходимост от документни технологии за по-лесно транспортиране и съхраняване от големите тежки глинени и каменни плочки и за достъпно излагане на много по-големи масиви информация. Решението е открито в Египет. Древните египтяни успяват да произведат първата трайна хартия от папирус. Свитъците от папирус постепенно биват заменени от подвързаните книги със страници от животинска кожа, а по-късно и от хартия произведена от дървесина. Но въпреки тези подобрения производството на книги и други документи остава трудно до навлизането на топографската ера.

Основите на механичния печат са поставени в Китай и Корея около 600г. сл. Хр.

Появата на цифровия език отбелязва започването на следващата голяма медиаморфоза. Цифровият език не прилича на нито един от разгледаните до тук езици. Той използва числа и възниква за да улесни комуникацията между машините и техните компоненти.

Въздействието на цифровия език и технологии върху областите на медиите е огромно. Например преминаването от аналогови към цифрови технологии. Аналоговите технологии постепенно са изместени от цифоровите като по-съвършен вид за обработване на всички видове информация.

През последните години понятието "медиаморфоза" навлиза трайно в изследователските практики в България, ориентирани към анализ на технологичните и социалните промени в българските медии. Констатират се промени в езиково отношение - преминаването от строгия, литературен език към всекидневния, жаргонен език, имитиращ устната реч, все по-активно използване на цифровия език чрез цифровите медии. А също и в комуникационен аспект - надграждането на масовата комуникация с нови форми - комуникациите човек-компютър, компютър-компютър, мрежовата комуникация, завръщането на активното ползване на междуличностното общуване във виртуалното пространство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиаморфоза и кросмедия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.