Медиаморфоза и кросмедия


Категория на документа: ДругиМедиаморфозата е най-забележителна при използването на нови технологични средства например- замяната на виниловите плочи с аудиокасетите, а в последствие с компактдисковете и с МP3-ките, съдържателното и форматното разнообразие на електронните медии, масовизирането и фрагментаризирането на печатните издания, реализирането на интернет комуникацията, развитието на медийните сайтове в киберпространството и тяхното комерсиализиране.

Медиаморфозата е един непрекъснат процес. Тенденцията в световен мащаб и в българкото медийно пространство е свързана с появата все по-нови и нови технологични средства изместващи старите както и нови социални и комуникационни модели - например такъв модел е цифровизацията на ефирните медии, т.е преминаването от аналогова към цифрова телевизия, разширяването на кабелното покритие, на сателитното предаване, специализация и персонализация на медийното съдържание според заявените очаквания на аудиторията, подобряване на нейните възприятия чрез 3D телевизия като и много други.

Терминът кросмедия означава адаптиране на медийното съдържание, така че да може да бъде използвано (кръстосано) от различни медии или дистрибутирано с помощта различните медийни канали.

Явлението кросмедия навлиза най-рано в употреба в рекламните и PR агенциите.Като участници в медийното планиране на рекламните бюджети на рекламодателите те бързо се научиха да използват възможностите на новите технологии и да предлагат рекламните съобщения с по-голяма наситеност през растящия брой употребявани от аудиторията медии - както стационарни, така и мобилни. Кросмедийната реклама става хит и отговоря на променените навици на потребление сред аудиторията.

Навлиза и понятието кросмаркетинг. Под това понятие се разбира използването на различни свързани и съобразени един с друг комуникационни канали за реклама на продукт или услуга. В допълнение към класическия комуникационен микс се включват новите медии. Посредниците в комуникационния канал се премрежват помежду си, за да използват оптимално своите силни страни. При това се използва общ комуникационен код и близко по смисъл съобщение, за да се постигне висока стойност на запомняне и познаване.

Понятието кросмедия влиза успешно и в стратегическия медиен мениджмънт. Започва активно прилагане на концепцията за кросмедийно производство и разпространение, което се дефинира като прехвърляне, преминаване през различни платформи на едно и също или на части от едно и също медийно съдържание. Може да се нарече още набор от близки по съдържание медийни продукти, услуги и истории, разпространени в мрежа от платформи, като се използват разнообразни форми. Най често се предлагат под една и съща медийна марка. Съдържанието може да бъде информация, развлечение, реклама, игри или базирани на въпроси и отговори форми, включващи често и обратна връзка. Такъв пример представлява реалити формата "Биг Брадър", в което ограниченото по време телевизионно шоу включва интерактивна мобилна връзка със есемеси и прехвърляне към специализиран телевизионен канал или към интернет адрес за постоянно съпреживява с хората в къщата. Подобни взаимовръзки има и в други реалити формати - Денсинг старс, Мюзик айдъл, X фактор, Гласът на България както и много други.

При кросмедията се наблюдават редица зависимости между отделните медии. Именно това е най-същественото - премрежването на различните медийни платформи в съответен добре планиран ред. Целта е обвързването на потребителя, въвличането му в трайна комуникация, включваща и интерактивно взаимодействие, т.е обратна връзка от него към медията. В самия процес на производство и на разпространение участват повече от една медия, но всяка от тях поддържа основната концепция на проекта, като използва своите най-силни страни. Следователно говорим за стратегически подоход , за нова конкурентна стратегия в битката за рекламодатели и аудитория.

При опити да се дефинира кросмедията се описва чрез няколко показателя : 1. Кросмедията включва повече от една аналогова/цифрова електронна медия, печатна, които се поддържат една друга със своите силни страни. 2. Кросмедията цели интегрирана продукция. 3. Съдържанието на кросмедията е по-широко достъпно за аудиторията - разпространява се на различни устройства, като компютри, мобилни телефони, телевизия и т.н. 4.Използването на повече от една медия трябва да поддържа една тема, история или съобщение с цел икономии на краткотрайни материални активи или с цел многократно въздействие върху аудиторията с посланието на темата или съобщението. 5. Кросмедията не само интегрира различните устройства и платформи в разнообразни комуникационни канали, но и намира връзката между тях за поддържащо взаимодействие.

Съществуват няколко термина, които се използват като синоним на кросмедия. Част от тези термини са: мултимедия, интерактивна медия, мултифункционална медия, мултиплатформа, интегрирана медия, хибридна медия. Те засягат само част от техническите характеристики на кросмедията.

Причините, които са подпомогнали появата на кросмедията са развитието на моделите на медийния бизнес, технологичната поява на нови и различни по своя вид медийни платформи, формати и модели на разпространение на медийно съдържание. Целта е чрез съждаването на общ, сходен медиен продукт да бъде достигната по-голяма и разнообразна медийна аудитория, а също и да се намалят разходите и да се отчита по-голяма печалба.

Умножаването на количеството на медийните и комуникационни канали за информация създаде нови ареали за социално и комуникационно взаимодействие. Днешните медийни компании са подложени под натиска на силна конкуренция от страна както на познати медийни организации, така и от глобални медийни играчи, телекомуникационни оператори и от всеобхватността на интернет средата. Използването на различни модели и точки за интеракция със собствената аудитория, привличането и задържането на постоянния интерес на публиката, увеличаването на времето на нейното потребление предполагат създаването на качествено, разнообразно и пазарноориентирано съдържание. Това налага необходимостта от конвергенция между различните медийни канали, опериращи в рамките на обща медийна марка или част от портфолиото на медийна компания и разработването на адаптивни кросмедийни стратегии според спецификата на различния тип медия (печатна, онлайн, електронна, интернет, мобилни телефони).

Координацията и общата ползваемост между печатните и онлайн медиите, на мобилните услуги, на радио и телевизионните технологии позволяват на медийните организации да общуват многостранно и кросмедийно със своята аудитория и да изграждат лоялност към собствената медийна марка.

За създаването на кросмедийно производство е необходимо организирането на мултимедийна или кросмедийна редакция при производството на медийно съдържание. Съществуват няколко основни варианта на кросмедията. При първият вариант едно и също съдържание се представя чрез различни платформи. Така потребителят може да "разгърне" медийното съдържание, като сам реши кога и каква платформа да използва за целта.

При вторият вариант имаме използването на основната част от съдържанието в една единствена медия. Създадено е обаче "допълнително" съдържание, което може да бъде напълно различно от това на основната медия ( такъв пример са трейлърите на филми предназначени за мобилен телефон)

При третият вариант на кросмедията се прави връзка между отделните медийни платформи, като чрез подобни "мостове" цялото съдържание не може да се получи само чрез една от тях, а като комплекс от употребата на всичките (например телевизионна шоу програма, която след края си продължава да се развива индиректно в интернет сайт)

Четвъртият вариант може да се посочи като най-комбинативен, защото използва абсолютно всички медийни платформи за предаване на съдържание и залага най-активно за съучастието на медийната аудитория. Втъзката между отделните медии е силно "персонализирана" като решението за това е на самата аудитория, която в известна степен запълва медийното съдържание.

Кросмедията е подоход, който активно се използва през последните няколко години, защото се оказва успешен продуцентски модел и бизнес стратегия - както и изключително ефективен при привличането и задържането на голяма аудитория, също така е сравнително евтин подход съгласно производствените разходи. Очаква се в бъдеще да се появи кросмедия която да обединява радио- интернет и печатни медии, но това все още предстои да се случи. Появата на кросмедията показва, че съперничеството между отделните медии започва да изчезва, те започват да се обединяват за да успеят успешно да се интегрират към бързите промени в света на комуникациите.

Заключение

Медиаморфозата и кросмедията са понятия, които засягат цялостното развитие на масовите комуникации. Тяхната поява благоприятства възможността медиите да отговорят на потребностите на обществото за - актуална, разнообразна и интересна информация. Като цяло можем да обощим, че света на масовите комуникации се развива прогресивно, появяват се нови медийни практики и нови условия, които рефлектират положително върху медиите като цяло.
Източници

Пешева, М., Попова, М., Петров, М., Кафтанджиев, Хр., Николова, Евгения, Цветкова- Казандзи, С., Градинаров, Борислав, Герганова, Ели. Думите на медийния преход, издателство " Фабер" Велико Търново, 2010
Фидлър, Р. Медиаморфоза: да разберем новите медии. С., издателство "Кралица Маб", 2005
Филева, П. Крос -медията:инструмент за оптимизиране на предлагането в медийния бизнес. - В: Медии и обществени комуникации, бр. 1, декември 2008г., достъпно на адрес
http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=42

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиаморфоза и кросмедия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.