Медиите - същност, функции и роля в обществото


Категория на документа: Други


Медиите - същност, функции и роля в обществото
Увод

Съвременните медии имат най -малкото следните общи черти:
• те са комуникационни канали, които пренасят определени знакови системи. Тук се имат пред вид преди всичко определени технически възможности на медиите;
• медиите са комплексни организации, които се грижат най-вече чрез разпределението на труда да реализират различни функции в името на обществото /например да съдействат за релаксация, за обществена интеграция, да пораждат политическа социализация и мн. др./;
• медията е институция, което означава, че медиите в модерното общество са включени в обществената регулаторна система, като извършители на определени услуги. Според това как са организирани обществата, т. е. в съответствие с техните икономически и политически отношения, могат да се разграничат авторитарно, либерално, тоталитарно или демократично контролирано институционализиране;
• не на последно място, медиите често са огромни корпорации, осигуряващи заетост и работни места за хиляди служители.

Медиите в съвременния свят се използват далеч не само за информиране на обикновения потребител. Те са и:
* носители на различни идеи - политически, икономически и други;
* те дават възможност за провеждане на разнообразни кампании- на корпорации, на неправителствени организации и пр.
* те дават възможност да се решават или поне оповестяват различни социални проблеми- свързани с наболели въпроси за обществото и други;
* чрез медиите се осъществява и активна комуникация между членовете на обществото.

Не е възможно да се синтезират всички постижения на съвременните медии. Все пак, в разработката, ще се направи кратък опит да се разгледат отделните роли и функции на медиите, като при това тези роли и функции се разграничат според основните медии, характерни за съвременното общество.

1. Характеристика на функциите на медиите

Основната функция на съвременните медии вече не е информационната, а социалната. Тя е насочена към социализиране на отделните членове на обществото.

Съществуват четири типични социализатора в масовата комуникация. Това са:
• редакцията в печата, радио- или телевизионната станция или филмово студио. Социализиращата сила на подобни учреждения се изразява преди всичко в обезпечаване на равномерността, периодичността и последователността на продукцията;
• етествените личности. Тук се причисляват коментаторите, автори на персонални рубрики, говорители, майстори на шоуто и забавните игри, които предават засилената илюзия за лични срещи;
• литературните символни фигури, които обикновено подтикват към подражание, тъй като се идентифицират с положителен или отрицателен идеал;
• героите, от филми и други постановки.

Разбира се, медиите притежават и ориентировъчно- информационна функция. Снабдявайки ежедневно с информации, медиите създават предпоставки за бърза ориентация в една все по-необозрима и особено динамична околна среда. Медиите ни помагат да оползотворим стоки и услуги, предлагани в развитите индустриални общества, да наваксаме недостига от първични социални контакти и опит, и да се държим в ежедневието в съответствие с времето и пространството. В първобитните общества всеки сегмент от общността изпълнява всички функции, необходими за справяне с живота, преживяванията и действията са общи. В модерните индустриални общества наистина се увеличава делът на преживените действия на другите, но намалява делът на заедно изживените преживявания. Опитът в тези общества става толкова разнообразен, че отделният човек е невъзможно да разполага с всички готови начини за мислене и действие.

Медиите имат и интегративна функция. Интеграцията е многообразно понятие осъществяване на връзка между елементите на дадено цяло по начин, който не позволява разпадането му и подпомага функционирането му като цяло. Същевременно отдавна се счита, че днес ние живеем непрекъснато под угрозата от разцепление, от дезинтеграция, тъй като сме обособени в различни образувания според различни интереси. Колкото по-комплексно е едно общество, толкова повече се нуждае от интеграция. Изграждането и запазването на интеграцията може да бъде разбирано като обществена цел, която може да бъде достигната в индустриалните общества все повече само с помощта на масмедиите. Медиите обаче изпълняват тази своя функция само тогава, когато предават обществено признати начини и норми на поведение, съответно създават масова лоялност към валидността на тези /социални, политически и правни/ норми. Счита се, че медиите се грижат за това човек да вижда извън хоризонта на собствения си опит.

Чрез медиите се пресъздават и различни политически платформи и идеи, следователно, медиите имат и политическа функция. Чрез медиите, политиците:
• Изграждат публичност. Публичността се реализира по силата на факта, че публикуваните в масмедиите информации стават обществено достъпни.

• Стават платформа на идеи. Публичността става възможна, когато масмедията помага представените мнения и интереси да бъдат изразени /артикулирани/.
• Дават възможности за политическо образование. Медиите имат принос в създаването на граждани, които участват в политическия процес. Това означава формиране на способност у човека да възприема информация и да я разбира свързано. Оптималното постижение на политическата образованост накрая кулминира в способността да се формира мнение.

Медиите са и бизнес организации, което означава, че имат икономически функции. Това са тези икономически постижения на медиите, чрез които те достигат до обществената среда.

От друга страна, медиите са бизнес системи. Следователно, те са:
работодатели;
платци на данъци;
създатели на национален продукт.

Що се отнася до прякото увеличаване на стойността на капитала, то може директно да се инвестира в медийни предприятия /напр. в капитал на издателство/; от друга страна, медийните предприятия служат на отделни капитали /като електронната, химическата и други промишлености/, които продават своите продукти и могат да реализират съответно печалби. Твърди се, че медиите на масовата комуникация дават възможност за непосредствено увеличаване на стойността на капитала, дори само със съществуването си.

Медиите имат социално- терапевтични функции. С тази функция медиите удовлетворяват необходимостта на реципиентите да намерят възможности за разтоварване и за компенсиране на дефицитите си, които са характерни за собствения им социален живот. Що се отнася до недоволството от собствения личен живот, при тази функция една често използвана стратегия може да предизвика различни ефекти. Например, известните личности от света на илюстрираните списания като представители на "света на мечтите" помагат на част от публиката да се почувства илюзорно като част от блясъка и славата, от материалната презадоволеност и т. н. Успешността на тази стратегия се подсилва, когато на съответните известни личности се присъди аурата на обикновени хора. За друга част обаче това е повод за песимизъм. За трета е валидна притчата, че там, където светлината е най-силна, сенките са най-черни. Т.е. животът на богатите и известните е излишно усложнен и тогава е по-добре да си един "нормален смъртен".

2. Значение на съвременните електронни медии

Съвременните електронни медии имат безспорни предимства пред останалите / печатни/ медии поради следните причини:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиите - същност, функции и роля в обществото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.