Междукултурен диалог


Категория на документа: Други


Отговорност – защото да уважаваш правата на другите означава да поемаш отговорност за собствените си действия

Правата на човека са неотчуждаеми – това означава, че човек не може да ги загуби, защото са свързани с факта на човешко съществуване

Те са неделими, взаимнозависими и вътрешно свързани и не могат да бъдат разглеждани отделени едно от друго. Упражняването на едно право зависи от упражняването на останалите.
Те са универсални , което означава че се отнасят за всички хора навсякъде по света без ограничения във времето. Всеки може да упражнява своите права без разлика на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други мнения, социален произход,

Всеобща декларация за правата на човека:

Всеки човек е...
1. Роден свободен и трябва да се отнасят с него като със свободен човек.
2. Равен на другите, независимо от различния цвят на кожата, пол, език и др.
3. Има право да живее на свобода и в сигурност.
4. Не може да бъде държан в робство.
5. Да не бъде нараняван или измъчван.
6. Има правото да бъде защитен от законите.
7. Равен на другите и със същите права пред законите.
8. Има правото да търси помощ по законен път, когато правата му са нарушени.
9. Не може да бъде задържан несправедливо.
10.Трябва да бъде съден справедливо, ако бъде обвинен в престъпление.
11.Се счита за невинен до доказване на виновността му.
12.Има право на личен живот.
13.Има право да пътува в и извън своята страна.
14.Има право да потърси убежище в друга страна.
15.Има право да бъде гражданин на страната, в която е роден или живее.
16.Има право да сключва брак.
17.Има право да притежава собственост.
18.Има право на свобода на мисълта, съвестта и религия.
19.Има право свободно да изразява мнението си.
20.Има право да се среща с другите хора.
21. Има право да участва в управлението и да гласува.
22. Има право на социална сигурност и защита.
23. Има право да работи и да е член на синдикат.
24.Има право на отдих и свободно време.
25.Има право на приличен начин на живот и на медицински грижи.
26.Има право да се учи като посещава училище.
27.Има право да взима участие в културния живот на общността.
28. Трябва да спазва социалния и международен ред , необходим за тези права.
29. Трябва да зачита правата на другите.
30. Притежава всички права, изброени в тази декларация

3. Правата на нашите деца – основа и залог за равенството и разбирателството в съвременното общество

Какво е определението за дете? В повечето случаи отговорът е, че детето е бебе, малолетен индивид или юноша/девойка. В много общества се смята, че детето принадлежи или дори е собственост на семейството. Докато е бебе, семейството обикновено чувства, че е задължено да го храни и да се грижи за него, да го наставлява до определена степен и да го възпитава. По-късно от детето се очаква да поеме определени задължения, включително да ходи на училище или да помага на възрастните вкъщи. В някои общества към юношите и девойките се отнасят като към възрастни и от тях се очаква да работят или дори да служат в армията. И все пак те не се самоиздържат, докато не станат пълноценни членове на обществото при достигането на пълнолетие.

Детството е най-чувствителната част от живота на всяко човешко същество. Именно в този период от живота всеки израства, получава образование и се приспособява към самия живот. Личността на индивида се формира по време на детството.Децата представляват около 50% от населението на земята и са най-уязвимата му част. Те на практика са изцяло зависими от възрастните и много често могат да бъдат принуждавани да изпълняват желанията на възрастните и да правят неща, които ще навредят на тяхното развитие.

Ето защо в съвременния свят държавите са се споразумели за специален общовалиден закон за детето, в който да са посочени и защитени неговите права.

Тези права са признати за децата от цял свят в международен закон, който се нарича Конвенция /Споразумение/ за правата на детето. Тя е приета от Организацията на обединените нации през 1989 г. и до днес е подписана от близо двеста държави, т.е. от почти всички държави в света.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Междукултурен диалог 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.