Междукултурен диалог


Категория на документа: Други


Междуличностни компетенции: работа с други-те

А. Да се чувства като член на екип — да се доп-ринася към груповите усилия;

Б. Да се учат другите на нови умения;
В. Да се упражнява лидерство — да се предават идеи, за да се обоснове позиция, да се убеждават другите, отговорно да се противопоставят на съ-ществуващите процедури и политики;
Г. Да се преговаря — да се работи за постигане на споразумения, включващи обмен на ресурси и съгласуване на противоречиви интереси;
Д. Да се работи с различията— да се работи доб-ре с мъже и с жени от различни социални среди.

Информация: да се придобива и използва ин-формация

А. Да се придобива и оценява информация;

Б. Да се организира и поддържа информация;

В. Да се интерпретира и предава информация;

Г. Да се използват компютри, за да се преработва информация.

Системи: да се разбират сложните вътрешни вза-имоотношения
А. Да се разбират системите — да се знае как со-циалните, организационни и технологични систе-ми функционират и да се оперира ефективно с тях;
Б. Да се наблюдават и да се коригират изпълнени-ята — да се разграничават тенденциите, да се предсказва влиянието им върху действието на сис-темата, да се диагностицират отклоненията в сис-темата и да се коригират дисфункциите;
В. Да се подобряват и да се проектират системи — да се предлагат модификации на съществува-щите системи и да се развиват нови или алтерна-тивни системи, за да се подобри функциониране-то.

Технология: да се работи с различни технологии
А. Да се подбере технология — да се изберат про-цедури, средства и оборудване, включително ком-пютри и свързани с тях технологии;
Б. Да се прилага технология към задачата— да се разбира общото намерение и съответните проце-дури за пускане и действия с оборудването;
В. Да се поддържа и да се отстраняват повреди в оборудването— да се предпазва, идентифицира или решават проблеми с оборудването, включи-телно с компютрите и с други технологии.

На основата на тези пет базисни компетенции се стига до идеята за три основни умения:

Базисни умения: четене, писане, изпълнение на аритметични и математически операции, слушане и говорене;

Умения за мислене: творческо мислене, вземане на решения, решаване на проблеми, визуализиране, знаене как да се научава и обосноваване;

Лични качества: отговорност, самооценка, соци-абилност, самоуправление, интегралност и чест-ност.

Тенденции на развитие в съвременните обра-зователни системи

Първата ключова тенденция е в преобразуването на отношенията между трите компонента на об-разованието за цял живот — началното образо-вание, образованието за възрастни и образова-телната среда. Началното образование в този сми-съл е образованието, което младите получават, пре-ди да навлязат в живота на възрастните, и обхваща формите на формалното и неформално образова-ние.

Образователната среда означава образователния социално-културен контекст или средата за живот на децата и на възрастните: личния живот, училище-то, малката общност, работното място и т. н.

За пръв път в историята на човечеството образо-ванието за цял живот става реалност за голяма част от населението в развитите демократични общест-ва.

Последствията за образованието са очевидни — началното образование не е завършен етап от живо-та на човека, а само база, върху която може да се гради в следващите периоди от живота. В тази пер-спектива по-важно е усвояването на способността за учене, а знанията — досегашната главна цел на образователната система, ще могат с помощта на тези способности да се усвояват цял живот. Начал-ното образование е период на развитие на потенци-ала на личността, в това число и на потенциала за учене. Така новата концепция за творчество от тази гледна точка не е концепция за талантливите деца, а концепция за развитие потенциала на всеки млад човек

Тази подготвяща роля на началното образование има и своя лоша страна — отпадащите по време на този период от училище трудно могат да продъл-жат нататък. Те се лишават от възможности за включване в обществения живот, както и губят шансовете си за ефективно последващо образова-ние. Ето защо е толкова важно да полагаме всички усилия децата ни да завършат успешно училище, да усвоят основите, върху които ще могат да градят по-нататък.

Точно тенденциите за образование за цял живот парадоксално вървят заедно с увеличаване на броя на годините прекарани в училище/ начало образование/. Около 80-95% от младите хора на възраст 16-19 г. и 30-50% от тези на възраст 19-24 г. в развитите демократични общества са все още обхванати от процеса на начално образование.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Междукултурен диалог 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.