Междукултурен диалог


Категория на документа: Други— сферата на услугите се развива неимоверно ка-то резултат от автоматизацията в другите два секто-ра;

— променя се международното разделение на труда и най-вече локализирането на икономически-те дейности, което вече не е свързано със суровини-те, а с цената и с образоваността на работната сила;

— нарастват важността на иновациите и на гъвка-востта като условия за успех в конкурентната бор-ба;

— променя се организацията на предприятията, като се съкращават степените на йерархичност, де-централизира се вземането на решения и изпълните-лите носят все по-голяма отговорност.
Отговорът на образователната система е разви-тие на общото образование, където могат да бъдат изградени тези общи компетенции у младия човек. То трябва да дава възможност за изграждане на тех-нологична основа, която да позволява на учениците да разбират техническата култура на обществото.
Вторият отговор е в перманентното образование, което ще помага на човек да отговаря на постоянно променливите изисквания на съвременното общест-во, да бъде мобилен, да придобива възможности за усвояване на нови професии.
Очертаващият се съвременен модел е общо обра-зование, последвано от начално образование за за-почване на професионален път (избор на първа про-фесия) и след това продължаващо образование като функция на потребностите на предприятията, но и на индивида.
Затова и съвременните образователни системи се опитват да намерят решения, обвързващи общото и професионалното образование. Най-очевидното ре-шение е фазата на начално образование да бъде последвана от фаза, в която в продължение на ня-колко години се преплитат професионалното и об-щото образование и която ще даде възможност за изграждане именно на компетенции в контекста на придобиване на професионална квалификация и възможност за бъдеща адаптивност.
Накратко „училището трябва да обърне приори-тетите си — вместо да формира човешки компют-ри, чиито способности за запаметяване, анализ и из-числения отдавна са надминати от компютрите, да развива компетенции, които не могат да бъдат пра-вени от друг — ръчни, артистични, афективни, мо-рални, компетенцията да се задават непредвидени въпроси, да се дава смисъл.“

Характеристики на образователната система на държавата. Качествата на образователната система на държавата, като степен на развитие, демократична ориентация и достъпност, може да окажат значително влияние върху успеха или неуспеха на демокрацията.

Характеристики на образователната система на държавата, водещи към демокрация, включват Характеристики на образователната система на държавата, спъващи демокрацията, включват
• Образование на всяко поколение, за да се гарантира приемственост и подобряване на демокрацията
• Стремеж към просветление и критическо изследване вместо идеологизация и ортодоксалност
• Предоставяне на пълен достъп до литературата и възможност за придобиване на знания и умения за живота
• Установяване и поддържане на високи академични стандарти
• Откритост на образователните институции за общественото внимание, отговорност и контрол
• Всеобща достъпност на образованието
• Изискване за основно образование за всички
• Съгласуване на образователната система с характера, нуждите и целите на демократичното общество
• Специално разработено образование за всяко ниво с цел да подпомогне гражданската компетентност и гражданската отговорност и да поощри разумно обвързване с основните ценности и принципи на демокрацията. • Образование, което включва пасивност и автоматично приемане на режима и идеологията му
• Изключване на някои слоеве от обществото от достъп до образованието
• Неспособност да се отделят адекватни финансови ресурси за образованието
• Неспособност да се установят, оценят и приложат подходящи стандарти
• Нисък статут на учителите като професия и приоритет на обществото
• Неспособност да се привлекат, обучат и задържат компетентни учители
• Неспособност да се допусне интелектуална и творческа независимост на учителите
• Използване на авторитарни методи на обучение, които потискат творческото търсене, скептицизма и други демократични ценности.

Европейски съюз
Образование, професионално обучение, младеж и спорт
Съюзът допринася за качествено образование като насърчава сътрудничеството между държавите членки е, ако е необходимо, допълва тяхната дейност. Той зачита изцяло отговорността на държавите-членки относно съдържанието на образованието и организирането на образователната система, както тяхното културно и езиково многообразие.
Съюзът допринася за поощряване ролята на спорта в европейския живот, като има предвид неговата социална и възпитателна функция.
Дейността на Съюза има за цел:
- да развива европейското измерение в образованието, в частност, посредством изучаването и разпространението на езиците на държавите-членки;
- да насърчава мобилността на студентите и на преподавателите, включително като насърчава академичното признаване на дипломите и на периодите на обучение;
- да поощрява сътрудничеството между учебните заведения;
- да развива обмена на информация и на опит по въпроси, които са общи за образователните системи на страните-членки;
- да насърчава развитието на обмена между младежите и социалните възпитатели и да насърчава участието на младежите в демократичния живот на Европа;
- да насърчава развитието на дистанционното обучение;
- да развива европейското измерение в спорта, поощрявайки справедливостта при състезанията и сътрудничеството между спортните организации, както и закриляйки физическата и морална неприкосновеност на спортистите и най-вече на младите спортисти.
Съюзът прилага политика на професионално обучение, която подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки, като същевременно зачита изцяло отговорността на държавите-членки за съдържанието и организирането на професионалното обучение.
Дейността на Съюза има за цел:
- да улеснява приспособяването към индустриалните промени, а именно, посредством професионалното обучение и преквалификация;
- да подобрява началното професионално обучение и квалификационните курсове, с цел улесняване на професионалната интеграция и преквалификация на пазара на труда;
- да улеснява достъпа до професионалното обучение и да благоприятства мобилността на инструкторите и на обучаваните лица, и най-вече на младите хора;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Междукултурен диалог 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.