Междукултурни различия


Категория на документа: Други


ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ
ПО МЕЖДУКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА ТЕМА: "Междукултурни различия в здравето и благополучието"

Изготвили: Станислава Станкова

Линда Натан

Петя Делчева

СТРУКТУРЕН ПЛАН

* Увод

* Дефиниции

* Детерминанти на СУБ

* Перспективи в изследванията на СУБ

* Връзки между психично здраве и благополучие

* Междукултурни различия в психичното здраве и благополучие

* Заключение

* Източници

* Приложение : Изследване на психичното благополучие на българи,турци и роми

УВОД

Субективното благополучие е сред най-атрактивните теми в модерната психология. Популярността на темата се определя от значимостта, която благополучието има за просперитета на индивида и на обществото като цяло. Терминът субективно благополучие отразява усещането, което личността има за своето благополучие както в афективен, така и в когнитивен аспект. Полето на субективното благополучие предполага анализ на индивидуалните оценки за живота в краткосрочен и дългосрочен план. Тези оценки включват емоционалните реакции на индивида към събитията, настроенията и преценките, които формира за удовлетвореността от живота като цяло и за определени негови аспекти.

Психичното благополучие е много важно, както на индивидуално ниво за хората, така е и определящо за процесите, които протичат в страната. Най-интересното е, че нивото на благополучие, щастие и удовлетвореност в живота се определят както от индивидуални, така и от фактори на средата. Получава се един доста комплексен и еднозначно неопределим термин. Има голямо значение дали психологичното благополучие се изследва в рамките на една отделна държава или се прави сравнение между различните държави. За България, когато става въпрос за международни изследвания в периода на последните две десетилетия, за съжаление попадаме в най-ниските нива както като процент хора, които определят себе си като щастливи, така и като процент хора, които определят себе си като удовлетворени от живота.

ДЕФИНИЦИИ

Субективното усещане за благополучие (СУБ) е широка категория, която обединява емоционалните реакции на личността и когнитивната и преценка за удовлетвореността от живота. За да се постигне субективно усещане за благополучие е необходимо да се осигури баланс между позитивния и негативния афект, при който да има повече позитивни, отколкото негативни емоции. Жизнената удовлетвореност и афективния баланс формират глобален фактор от взаимнозависими променливи, които изграждат вътрешната структура на СУБ и които се приема, че са относително стабилни във времето.
Субективното психично благополучие има три компонента:
1.Чувство за щастие
2.Удовлетвореност от живота
3.Афективен баланс /повече позитивни, отколкото негтивни афекти/

Психичното здраве не е просто отсъствие на психична болест. Тази концепция за психичното здраве е в съответствие с дефиницията за здраве на Световната здравна организация, която гласи: "Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на разстройство или недъг". Понятието за психичното здраве включва субективното преживяване за благополучие, субективна преценка за собственото ниво на ефективност, автономност, компетентност, преценка за степента на зависимост между поколенията и усещане на способността за реализиране на собствения интелектуален и емоционален потенциал. Също така психичното здравето се дефинира като състояние на благополучие, при което индивидите признават своите умения, способни са да се справят с нормалните стресови фактори на живота, трудят се продуктивно и плодотворно и допринасят за благополучието на своята общност. Психичното здраве е свързано с повишаването на компетентността на индивидите и общностите и им позволява да постигнат определените от самите тях цели. Всички хора следва да развият отговорност за психичното здраве - своето и на околните, а не само тези, които страдат от психично разстройство.

ДЕТЕРМИНАНТИ НА СУБЕКТИВНОТО УСЕЩАНЕ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ

*Индивидуални характеристикиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Междукултурни различия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.